Kindcentrum Wheermolen

Luitstraat 2-4 1443 XA Purmerend

 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat we op alle niveaus (fundamenteel- en streefniveau van taal en rekenen) bovengemiddelde resultaten behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten en vorderingen 

Wij houden de vorderingen van uw kind structureel bij. Dat doen wij door middel van: 
· observaties
· toetsen (methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen)
· presentaties, spreekbeurten en boekbesprekingen,

Toetsen vanuit de methode
Na ieder afgerond stuk leerstof, krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een schriftelijke of mondelinge toets, waaruit blijkt of de leerling de getoetste leerstof beheerst. Dit zijn de methode-gebonden toetsen.
De resultaten geven de groepsleerkracht de mogelijkheid dat deel van de leerstof, dat de klas of een leerling nog niet voldoende beheerst, opnieuw te behandelen. Het aantal toetsen neemt bij hogere leerjaren toe. 
Toetsen komen voor bij de leerstofgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen, verkeer, aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. 

Observatiesystemen 
In de groepen 1/2 wordt door middel van de leer en ontwikkelingslijnen in Parnassys inzicht verkregen in de sociaal emotionele, cognitieve, het spel en motorische ontwikkeling van iedere individuele leerling.

In de groepen 1 tot en met 8 gebruiken we 'Kindbegrip'. Dit systeem geeft ons een beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Daarnaast helpt het ons om planmatig aan handelingsadviezen te werken.

Toetsen vanuit het LVS

LVS-toetsen zijn toetsen die los staan van de gebruikte methoden en onderdeel zijn van ons leerlingvolgsysteem. 

Wij maken gebruik van het IEP LVS. Een kind is meer dan rekenen en taal. Een compleet kind is hoofd, hart en handen. Wij gebruiken het IEP LVS, omdat wij willen dat de LVS toetsen ons inzicht geven is waar een leerling nu staat, wat de talenten zijn en welke groei een kind doormaakt. 

Ieder kind is uniek, zoals het in onze visie staat ‘eigenheid’ en heeft dus een eigen niveau. Wij kijken dus met deze toetsen of een leerling de stijgende lijn volgt in de eigen, gewenste ontwikkeling. De ontwikkeling van een leerling (stagnatie, of wanneer extra uitdaging gevraagd wordt) kan aanleiding zijn om leerlingen extra aandacht en hulp te geven, daarbij betrekken we het kind om samen te kijken wat de volgende ontwikkelingsstappen zijn en hoe we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling kunnen laten toenemen. Dit om de doelgerichtheid te vergroten.

De kleuters worden niet getoetst. Vanaf groep drie zijn er toetsen voor de onderdelen (technisch) lezen, rekenen, taalverzorging, woordenschat en schrijfvaardigheid. Verder kijken de toetsen naar creatief vermogen en leeraanpak. Sommige toetsen worden meteen in groep 3 afgenomen, anderen pas in de hogere groepen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De wijk Wheermolen is net zo divers als de schooladviezen die onze leerlingen krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen terecht komen op een school die aansluit bij hun onderwijsbehoeftes en dat ze daar voldoende mogelijkheden krijgen om zich verder te blijven ontwikkelen. 
We volgen de PO-VO protocollen van de Waterlandse Overstap. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KC Wheermolen is een Vreedzame School. Wij willen kinderen stimuleren tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

 • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
 • het creëren van een positieve sociale en morele norm
 • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Wij streven ernaar dat onze kinderen:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 
 • constructief conflicten leren op te lossen 
 • verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 • openstaan voor verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en respect
 • Vertrouwen
 • Verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven