Kindcentrum Wheermolen

Luitstraat 2-4 1443 XA Purmerend

 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
 • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen

Het team

Toelichting van de school

Het team van KC Wheermolen bestaat voornamelijk uit onderwijzend personeel (leraren). Een deel van het team is ondersteunend personeel. Dit zijn de onderwijsassistenten, leraarondersteuners, concierges, management assistent, intern begeleiders en directie.

Alle kinderen krijgen gymlessen van een vakdocent.

Daarnaast krijgen alle kinderen muziekles, dansles, dramales en beeldende vorming (handvaardigheid) van vakdocenten van het NKT, Wherelant en Muziekschool Waterland.

De groepen 8 gaan in de laatste periode van het schooljaar een aantal keer per week naar het NKT. Ze krijgen hier in het kader van hun afscheidsmusical extra lessen dans, drama en zang van vakdocenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, bijscholing, compensatieverlof of een andere vorm van verlof, spant de schooldirectie zich in om voor vervanging te zorgen.Bij vervanging van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval een groep thuis laten werken. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

 • Allereerst wordt een aanvraag gedaan voor een invaller bij een invalpool.
 • Is er geen invaller beschikbaar, dan worden parttime leerkrachten benaderd met de vraag, of zij op de betreffende dag (niet de eigen werkdag) in kunnen vallen.
 • Lukt dit niet, dan wordt het ondersteunend personeel gevraagd om de groep over te nemen onder verantwoordelijkheid van een collega.
 • Is dit niet mogelijk, dan verdeelt een medewerker van KC Wheermolen zonder groepsverantwoordelijkheid (Ondersteuner/IB-er/directeur/administratief medewerker) de groep over meerdere groepen. Hiervoor zijn vooraf verdeelsleutels opgesteld door de groepsleerkracht. De leerlingen krijgen op de dag dat ze verdeeld zijn een aangepast pakket werk mee.
 • Alleen in uiterste gevallen moeten we besluiten dat we leerlingen niet op school kunnen onderwijzen. In dat geval wordt er altijd eerst contact met thuis opgenomen. Gelukkig is dat tot nu toe zelden voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen
Dit schooljaar zijn alle leerlingen weer verdeeld over 16 groepen. Er zijn 4 groepen 1/2, vanaf leerjaar 3 zijn er 2 groepen van elk leerjaar.

De leerlingen zijn naar leeftijd en niveau van ontwikkeling verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de klassen werken de leerlingen in groepen. We sluiten aan bij het niveau van de leerlingen. We geven gedifferentieerde instructie. Daarnaast wordt er ook zelfstandig gewerkt in iedere groep.   

Groepsgrootte 
De gemiddelde groepsgrootte ligt in Nederland op ongeveer 25 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte op KC Wheermolen ligt rond het landelijk gemiddelde.
Om de kleutergroepen te ontlasten, starten we indien nodig tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie met wisselend samengestelde groep kleuters op het leerplein. 

Groepsindeling 
Elk jaar wordt door het team een groepsindeling voor het komend schooljaar gemaakt. Er wordt naar gestreefd dat elke groep niet meer dan twee (parttime) groepsleerkrachten krijgt. De groepssamenstelling wordt aan het eind van ieder schooljaar door het team in overleg met de directie goed bekeken.
Indien er reden is om de samenstelling van de groepen te wijzigen, dan kan de directie hiertoe overgaan. We maken een herverdeling van de leerlingen als we de groepen ongelijkwaardig verdeeld vinden en dit problemen oplevert. Dit kan o.a. komen door tussentijdse instroom en uitstroom gedurende het schooljaar.

Bij het herverdelen kijken we naar de volgende criteria:
-leerlingenaantal 
-verdeling jongens/meisjes
-verdeling leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
-gelijkwaardige verdeling leerniveaus
-overige omstandigheden die in het belang van de leerlingen zijn

De groepssamenstelling is de verantwoordelijkheid van de school. U mag erop vertrouwen dat wij hierbij weloverwogen keuzes maken.
Op grond van de voorkeuren en kwaliteiten van de teamleden wordt door de schoolleiding een indeling gemaakt welke leerkracht voor iedere groep staat. De inzet van formatie wordt besproken met de medezeggenschapsraad.

Vakleerkrachten
Alle leerlingen op KC Wheermolen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van een vakdocent vanuit Spurd. De groepen 1/2 hebben één keer per week les van de vakdocent en de overige bewegingslessen geeft de eigen groepsleerkracht.
Daarnaast is er in alle groepen een muziekdocent die de muzieklessen verzorgt, een dansdocent en een docent beeldende vorming. In de groepen 5 of 6 leren de leerlingen een muziekinstrument te bespelen. Dit leren ze van muziekdocenten van de Muziekschool Waterland.
De groepen 7 gaan vanaf april wekelijks naar de schooltuinen om op hun eigen tuintje te werken.
De groepen 4 en 6 krijgen schooljudo-lessen.

Studenten-Opleidingsschool
Elk jaar worden bij ons op school studenten in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de praktijk van het onderwijs. Zij worden begeleid door een leerkracht. Dit kunnen zijn: 

 • PABO-studenten die 1 dag per week en soms een hele week stage lopen.
 • Een leerkracht in opleiding (LIO-er) of tripartite-student, die - in samenwerking met de groepsleerkracht - zelfstandig voor de klas staat.
 • Een student van het ROC die de opleiding tot onderwijsassistent volgt.
 • Een leerling van een middelbare school die een snuffelstage loopt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleuters leren spelenderwijs aan de hand van leerlijnen en thema's. Dat maakt het lastig om de onderwijstijd uit te splitsen.
Ook voor de kleuters geldt, dat de lunchpauze van 30 minuten per dag niet als onderwijstijd berekend wordt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op KC Wheermolen gaan de kinderen per dag 5,5 uur naar school, dat is in totaal 27,5 uur per week. We berekenen echter niet al deze uren tot onderwijstijd: de lunchpauze van 30 minuten die de kinderen op school met hun leerkracht doorbrengen, wordt berekend als pauze, niet als lestijd. Daarom gaan we uit van 25 lesuren per week.
Er wordt naast tijd voor Taal/lezen en Rekenen ook voldoende tijd besteed aan Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer en studievaardigheden) en creatieve vorming (muziek, beeldende vorming, tekenen, drama en dans).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs
Onze school maakt binnen de wet op het Passend Onderwijs, deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden. Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de interne begeleider (IB-er). Een IB-er is een leerkracht die een extra opleiding heeft gevolgd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning en -zorg binnen de school. Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent. Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning gevraagd bij het samenwerkingsverband via de adviseur passend onderwijs (APO). Er zal een ondersteuningsteam-overleg (OT) plaatsvinden met alle betrokken professionals en de ouders van de leerling.

Tijdens het OT kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden besproken, afhankelijk van de situatie:
 • Onderzoek Centraal staat hier de vraag: “Welke ondersteuning heeft dit kind nodig?" Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch onderzoek vereist.
 • Advies Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.
 • Trajectbegeleiding Vanuit het OT trachten we de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de begeleidingsmogelijkheden van de school.
 • Ambulante begeleiding Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de klas.

Als na overleg in het OT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief meer is op onze school, volgt een aanmelding bij de commissie toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). In die commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat adviseren door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond van een door de school opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is. Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap betrokken.

De leerkrachten, interne begeleiders en de directie hebben indien noodzakelijk overleg met de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, de schoolbegeleidingsdienst. De bedoeling van dit overleg is, problemen te voorkomen en indien er reeds moeilijkheden geconstateerd worden, te trachten deze met behulp van onze ondersteuning op te lossen. 

Indien noodzakelijk kan de school ook een beroep doen op speciale instanties zoals bijv. CLup Welzijn, Jeugdzorg, Veilig thuis, Wijkpolitie e.d. 

SMW
De school werkt nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk. Via de intern begeleider is het mogelijk om met hem in contact te komen. Als u liever zelf rechtsteeks contact wilt opnemen, kan dat ook. Onze schoolmaatschappelijk werker is: Khalid El Ghalbzouri (k.elghalbzouri@clup.nl).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het Kindcentrum dat in januari 2023 de deuren heeft geopend, nemen diverse specialisten een plek in. U kunt hierbij denken aan een bovenschoolse plusklas met een hoogbegaafdheidsspecialist (Vostok), schoolmaatschappelijk werk. Binnenkort zal ook een logopedist in ons kindcentrum aanwezig zijn.
De samenwerking met alle partijen die ondersteuning kunnen bieden is intensief.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen leren veel door te spelen. Onze peuters en kleuters spelen en werken aan de hand van thema's. De Kleuteruniversiteit biedt heel veel thema's met doelgerichte en leuke activiteiten voor jonge kinderen. Hier maken we dus vaak gebruik van. We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauw. De leraren gebruik van 'De leerlijnen van Parnassys'. De peuters maken gebruik van Uk en Puk. 
Aanvullend werken we met Logo3000, om alle kinderen een uitgebreide woordenschat mee te geven. Bij het rekenonderwijs gebruiken we 'Met sprongen Vooruit'. Zo krijgen alle kinderen een stevige basis voor hun verdere ontwikkeling.

Terug naar boven