Kindcentrum De Horizon

Kapelstraat 44 4841 GJ Prinsenbeek

  • Daar waar nodig krijgt ieder kind zijn beredeneerd aanbod! Van extra uitdaging tot hulp in de klas.
  • Pak de kwast en laat je talent zien!
  • Leren door te spelen en leren vanuit nieuwsgierigheid.
  • Mobieltjes uit en samen aan de slag!
  • Meer dan 100 jaar jong!

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden, 

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum de Horizon, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.
We willen u een beeld geven waar wij als school voor staan en wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u over schoolontwikkelingen (bv thematisch onderwijsaanbod), maar ook meer praktische informatie (organisatie van het onderwijs, zorgprocedure, vakantie- en studiedagen enz). 
In deze omgeving komt tevens informatie uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Mochten er na het lezen nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag voor een gesprek. Ook kunt u eventuele vragen of reacties digitaal doorgeven via kcdehorizon_info@inos.nl 
Omdat wij graag voor u de tijd nemen, vragen wij u vriendelijk om even van te voren een afspraak te maken. 

Voor meer praktische zaken en verwijzen wij u naar onze website www.horizonprinsenbeek.nl.

Joke van Sliedregt
Directeur
Juli 2023

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • thematisch onderwijsconcept
  • beredeneerd aanbod
  • lezen gaat voor alles!
  • eigenaarschap van de kinderen
  • we zijn aardig voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school zien we de laatste jaren nog licht stijgen. Er komen meer kinderen naar de Horizon dan aanvankelijk verwacht (prognoses). Aan de ene kant is dat fijn, maar tegelijkertijd willen we ervoor waken dat we boven onze capaciteit groeien en onze cultuur van dorpsschool niet meer zouden kunnen garanderen. Vandaar dat in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur, beleid is vastgelegd rond de aanname van nieuwe leerlingen. Belangrijkste uitgangspunt is dat we het thuisnabij onderwijs voor leerlingen willen prioriteren.

We monitoren nu het leerlingaanbod nauwgezet en kunnen zo op tijd bepalen of nieuwe leerlingen nog plaatsbaar zijn op onze school. Indien groepsgroottes een maximum bereiken, gaan we over tot het instellen van een wachtlijst. Uiteraard worden nieuwe ouders hier ruim op tijd over geïnformeerd. We nodigen mogelijk nieuwe ouders uit om een kennismakingsgesprek en een rondleiding te plannen op het moment dat hun kind 2,5 jaar is. 
Het protocol aannamebeleid is op Vensters PO te zien (bijlage).

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
437
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode INOS.

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij  sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert  op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van […vul naam eigen school in...] en is via deze link in te zien. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.    

Externe vertrouwenspersoon INOS

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.
Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.
De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:
Mevr. Ilse Oerlemans
Tel: 06 815 759 00

???????ilseoerlemans@vertrouwenswerk.nl

Terug naar boven