Basisschool De Griffioen

Schoolstraat 45 4841 XC Prinsenbeek

Schoolfoto van Basisschool De Griffioen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Griffioen, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster geeft u inzicht in verschillende informatie over onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Plezier
  • Samen
  • Ondernemend
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is één van de drie basisscholen in Prinsenbeek. Om uiteenlopende redenen daalt het leerlingaantal de afgelopen jaren. Dit betekent dat we onze leerlingen nu kunnen huisvesten in het hoofdgebouw en bijgebouw ('t Griffioentje), naast het hoofdgebouw gelegen. Doel is de komende jaren het leerlingaantal te stabiliseren en weer te laten groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
522
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school voldoet aan de inspectienormen 2019-2020 met betrekking tot de sociale (en fysieke) veiligheid. Er is een pestprotocol, een interne veiligheidscoördinator en we monitoren elk jaar de gevoelens van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. We doen dat met de mogelijkheden die 'Vensters PO' en KiVa ons daartoe bieden. De onderwijsinspectie beoordeelde de sociale veiligheid van Basisschool De Griffioen bij het laatste bezoek in maart 2017 met het oordeel 'goed'.

Schoolreglement omtrent gebruik mobiele telefoon en beeldmateriaal
Op school hanteren we een aantal afspraken als het gaat over het gebruik van mobiele telefoons en het gebruik van beeldmateriaal. We handelen daarbij volgens de AVG. Onderstaand schoolreglement is daar aanvullend op ter bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers.Wanneer kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen, is dat onder de verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de ouders. Mocht voor onderwijsdoeleinden de mobiele telefoon gebruikt mogen worden, dan kan aan de opdracht ook met een device (Chromebook) van school gewerkt worden. Wij verplichten ouders dus nadrukkelijk niet om een mobiele telefoon voor kinderen aan te schaffen voor schooldoeleinden. We hebben geen bezwaar als de kinderen voor schooltijd gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Kinderen willen elkaar vaak iets laten zien.

Aan ouders het verzoek tijdens activiteiten op school, bijvoorbeeld ouderavonden, musicals, gesprekken, et cetera, de mobiele telefoon op stil te zetten.

Beeldmateriaal (foto- en videomateriaal) van schoolactiviteiten wordt alleen door medewerkers van school of externen die daar opdracht voor krijgen van school gemaakt. Dit kan zijn voor onderwijs- en ontwikkeldoeleinden, denk aan coaching van stagiaires en medewerkers, ondersteuning aan kinderen (observaties). Beeldmateriaal wordt verwijderd wanneer de noodzaak voor bewaren er niet meer is of de AVG ons verplicht het te verwijderen (rekening houdend met de bewaartermijn). Beeldmateriaal kan ook gemaakt worden om ouders op de hoogte te brengen van een schoolactiviteit, denk aan een werkstuk bij Topondernemers, schoolreis, musical et cetera. Wanneer beeldmateriaal met ouders gedeeld wordt, houden we daarbij rekening met de gemaakte AVG afspraken met de ouders van de leerlingen en zal het beeldmateriaal alleen gedeeld worden in een afgeschermde omgeving. Eén uitzondering geldt voor het vieren van de verjaardag in de onderbouw waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Het is ouders dan toegestaan foto’s van deze gebeurtenis te maken voor privé-gebruik. We vragen ouders nadrukkelijk dit beeldmateriaal niet te delen op bijvoorbeeld social media. I.v.m. de privacy van de andere kinderen en medewerkers staan we het maken van video-opnames dan niet toe. Video-opnames van schoolactiviteiten, zoals musicals, worden gemaakt door school.

Aanvullend:

  • We staan niet toe dat kinderen op school en op het schoolplein foto’s of filmpjes maken (uitgezonderd een schoolopdracht), ook niet voor en na schooltijd.
  • In de pauze mogen de kinderen hun mobiel niet gebruiken.
  • In de klas willen we de telefoons niet horen of zien (uitgezonderd een schoolopdracht). Kinderen zetten hun telefoon onder schooltijd uit, dit doen ze voor dat ze naar binnen gaan. De kinderen bewaren hun telefoon in de klas. Dit ter voorkoming van kwijtraken/diefstal. De telefoons mogen niet in de broekzak bewaard worden.
  • Het is in sommige gevallen handig om een mobiel in de klas te gebruiken om iets op te zoeken. Een mobiel kan dus juist ook positief gebruikt worden. Dit gebeurt alleen als de leerkracht hiervoor toestemming geeft.
  • Wanneer ouders hun kind willen bereiken, kan dit via het algemene nummer van school.

Terug naar boven