Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Mariaschool worden methodegebonden toetsen en Cito-toetsen afgenomen. De afname van de Cito-toetsen staat halverwege het schooljaar (M-toetsen) en aan het einde van het schooljaar (E-toetsen) op het programma. Wij nemen Cito-toetsen af op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en in groep 7 en 8 wordt ook de toets werkwoordspelling afgenomen.

De resultaten van de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen worden gebruikt bij het analyseren en evalueren van de groepsplannen. D.m.v. de tussenresultaten kunnen wij meten in hoeverre de gestelde doelen in de groepsplannen door de leerlingen en de groepen zijn behaald. De uitkomsten van deze evaluatie en analyse van de zogeheten tussenresultaten dienen als basis voor het daaropvolgend op te stellen groepsplan, waarin te lezen is hoe het onderwijs en de aanpak in de groep in de aankomende planperiode georganiseerd zullen zijn. Hierbij sluiten we zoveel als mogelijk aan op de in de lesgroep aanwezige onderwijsbehoeften. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De procedure rondom het schooladvies wijzigt met ingang van schooljaar 2023-2024. Door de landelijke implementatie van de doorstroomtoets wordt het voorheen gehanteerde tijdschema (i.o.m. de andere scholen vallende onder SKOP) aangepast. In het najaar van 2023-2024 zal het nieuwe stappenplan met betrekking tot het adviseringstraject gecommuniceerd worden richting de ouders/verzorgers van de leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen de kinderen begeleiden vanuit onze levensovertuiging en eigen katholieke geloof en ze leren en laten ervaren dat waarden, normen, respect en zorg voor elkaar en de ander, juist in deze complexe en zich snel ontwikkelende maatschappij belangrijk en waardevol is. 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen op school en met veel plezier naar school komen. We hebben een hele fijne populatie kinderen en ouders waardoor de sfeer op school heel plezierig is. We vinden het belangrijk om dat zo te houden en als dat nodig is ondernemen we actie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Geborgenheid
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Download het laatste inspectierapport: https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/pdf/arrangement.pdf?pdfId=R9005181026

Terug naar boven