Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een katholieke basisschool in de wijk Klapwijk in Pijnacker. Kinderen die zich op school thuis voelen, leren met plezier. Daarom zorgen we voor een veilig klimaat, waarin elk kind gezien wordt. Waarin aandacht is voor normen en waarden, zoals respect en zorg voor jezelf en voor de ander. Dat is belangrijk, omdat in de klas en in de maatschappij verschillende kinderen en volwassenen met elkaar leven en werken. Om recht te doen aan verschillen, dagen we elk kind uit om zijn/haar specifieke talenten en intelligenties te ontwikkelen. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan basisvakken als taal, rekenen en schrijven. Verder krijgen de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, ICT-vaardigheid en kritisch denken veel aandacht. Toegerust met deze vaardigheden zullen kinderen ook na de Mariaschool met plezier kunnen leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met plezier
  • Veilig klimaat
  • Samenwerken
  • Zelfstandig werken
  • Traditioneel en eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven