Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een katholieke basisschool in de wijk Klapwijk in Pijnacker en willen in een veilige, inspirerende en plezierige leeromgeving basisonderwijs bieden aan kinderen die in beginsel woonachtig zijn in de directe omgeving van onze school. Om leerlingen de kans te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen biedt de school een vertrouwde basis door het sociaal-emotioneel leren een duidelijke plek te geven in het onderwijs.

We zien het als onze opdracht om kinderen hoogwaardig onderwijs te bieden op het gebied van lezen, taal en rekenen dat wij als basis zien voor het verdere leren. Hiernaast willen wij onze leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en kritische denkers. Wij streven ernaar om als school een betekenisvol curriculum aan te bieden dat aansluit bij de interesses van de leerlingen en hen voorbereidt op een succesvolle toekomst in een pluriforme en steeds veranderende maatschappij.   

Onze kernwaarden zijn: betekenisvol, samenwerking en vertrouwen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met plezier
  • Veilig klimaat
  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een kleine daling van het leerlingenaantal in de afgelopen schooljaren is de Mariaschool op dit moment groeiende. De groei van het aantal leerlingen in de onderbouw maakt dat er in het voorjaar van 2023 een vijfde kleutergroep is geopend. Op dit moment wordt er gewerkt met een wachtlijst voor de schooljaren waarin we helaas niet alle leerlingen een plekje op onze school kunnen bieden.

In de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 zal de school met vijf kleutergroepen gaan werken. Hierdoor kan de Mariaschool enigszins tegemoet komen aan het grote aantal inschrijvingen op de school. Vanaf schooljaar 2025-2026 zal er weer gewerkt gaan worden met vier  kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven