Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft, zoeken wij eerst intern naar een vervangingsmogelijkheid. Als dat niet lukt maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur. Lukt dat ook niet dan proberen we voor vervanging zorg te dragen via Pool West (een vervangingspool van meerdere besturen in onze regio). 

Mocht er ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn, dan bekijken we of we de kinderen kunnen verdelen over andere groepen in de school. 

Als het verdelen (bijvoorbeeld door organisatorische redenen) geen optie is, informeren we de ouders dat het vinden van een invaller niet gelukt is. We verzoeken hen in dit geval om hun kind thuis te houden. In samenwerking met de kinderopvang proberen we in dat geval te organiseren dat er noodopvang beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school analyseren en bespreken we iedere planperiode welke onderwijsbehoeften er in de groepen zijn. Aansluitend wordt bepaald waar in de groepen de nadruk op gelegd zal gaan worden en welke ondersteuning er in de groepen benodigd zal zijn. Op deze wijze probeert de school aldurend in te spelen op hetgeen de groepen en individuele leerlingen nodig hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Mariaschool is een school in de wijk Klapwijk en wil de kinderen van de ouders die voor de Mariaschool kiezen zo goed mogelijk bedienen. We zijn als school niet gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden, maar hebben ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, autisme en kinderen met bijvoorbeeld AD(H)D.

In de afgelopen jaren heeft de school ervaringen opgedaan met begeleiding van kinderen met gehoor- en zichtproblematiek en kinderen met een fysieke beperking. Daar waar dit benodigd is, zal de school bij de begeleiding van kinderen die meer nodig hebben dan de zogeheten basiszorg gebruikmaken van de hulp, expertise en ondersteuning door externe partijen. Bij de inzet van externen zal de school zich veelal vooraf eerst laten adviseren door het samenwerkingsverband en zal het gebruikmaken van eventuele arrangementsgelden of persoonsgebonden budgetten

De Mariaschool biedt kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn extra uitdaging middels “Levelwerk” en de “Plusklas”. Deze activiteiten worden aangeboden in een kleine groep met gelijkgestemden. Per periode wordt bekeken welke leerlingen voor deze activiteiten in aanmerking komen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvang van SkippyPepijn organiseren wij regelmatig een peuteropstap. Alle kinderen die op onze school zijn ingeschreven worden zo’n 3 maanden voorafgaand aan de start door school uitgenodigd om deel te nemen aan de peuteropstap. De kinderen die op die dag bij SkippyPepijn zitten, komen samen met de pedagogisch medewerker naar onze school. Andere kinderen worden door de eigen familie gebracht.

Met de peuteropstap gaan de peuters vier woensdagochtenden 1,5 uur spelen en werken in de kleuterklas onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SkippyPepijn en een juf van de Mariaschool. Kinderen leren op deze manier alvast over hoe het werkt in de kleuterklas. Ze doen een kringactiviteit, maar er is ook tijd om vrij te spelen. Doordat ze met hun eigen leeftijdgenootjes zijn, kunnen ze op een rustige manier wennen aan de school. Na de peuteropstap mogen de kinderen ook nog wennen in de kleutergroep waarin ze geplaatst zijn. 

Terug naar boven