Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Toelichting van de school

Vakleerkrachten

  • In groep 1-2 wordt de gymles 1 keer in de week verzorgd door de vakleerkracht.
  • In groepen 3 t/m 8 wordt de gymles twee keer in de week verzorgd door de aanwezige vakleerkracht.
  • In groepen 1 t/m 8 wordt om de week een muziekles gegeven door de vakleerkracht muziek. 
  • In groepen 5 t/m 8 wordt tot de herfstvakantie 1 keer per week een techniekles gegeven door de vakleerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft, zoeken wij eerst intern naar een vervangingsmogelijkheid. Als dat niet lukt maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur. Lukt dat ook niet dan proberen we voor vervanging zorg te dragen via Pool West (een vervangingspool van meerdere besturen in onze regio). 

Mocht er ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn, dan bekijken we of we de kinderen kunnen verdelen over andere groepen in de school. 

Als het verdelen (bijvoorbeeld door organisatorische redenen) geen optie is, informeren we de ouders dat het vinden van een invaller niet gelukt is. We verzoeken hen in dit geval om hun kind thuis te houden. In samenwerking met de kinderopvang proberen we in dat geval te organiseren dat er noodopvang beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school analyseren en bespreken we iedere planperiode welke onderwijsbehoeften er in de groepen zijn. Aansluitend wordt bepaald waar in de groepen de nadruk op gelegd zal gaan worden en welke ondersteuning er in de groepen benodigd zal zijn. Op deze wijze probeert de school aldurend in te spelen op hetgeen de groepen en individuele leerlingen nodig hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Mariaschool is een school in de wijk Klapwijk en wil de kinderen van de ouders die voor de Mariaschool kiezen zo goed mogelijk bedienen. We zijn als school niet gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden, maar hebben ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, autisme en kinderen met bijvoorbeeld AD(H)D.

In de afgelopen jaren heeft de school daarnaast ervaringen opgedaan in de begeleiding van kinderen met gehoor- en zichtproblematiek en kinderen met een fysieke beperking. Als het nodig is zal de school bij de begeleiding van kinderen die meer nodig hebben dan de basiszorg gebruikmaken van de hulp, expertise en ondersteuning door externe partijen. Bij de inzet van externen laat de school zich vooraf veelal eerst adviseren door het samenwerkingsverband en zal het gebruikmaken van eventuele arrangementsgelden of persoonsgebonden budgetten.

Tot en met schooljaar 2022-2023 werd meer- en/of hoogbegaafde kinderen extra uitdaging geboden middels het aanbieden van "Levelwerk". Deze activiteit werd aangeboden in een kleine groep van gelijkgestemde kinderen en per periode werd bekeken wie er voor deze activiteiten in aanmerking kwamen. In schooljaar 2023-2024 vindt een herijking plaats van de visie op meer- en hoogbegaafdheid. Hierbij zullen de diverse specialisten in de school betrokken worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ontwikkelingen schooljaar 2023 -2024

Op alle scholen vallende onder SKOP brengen we de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen die dit nodig hebben in beeld. We maken daarbij gebruik van de kennis en contacten van het Kernteam, het schoolondersteuningsteam, de IB-ers en andere externe deskundigen (al dan niet werkzaam op de scholen).

Het komend schooljaar richten we ons op het nog sterker maken van onze eigen professionele deskundigheid. Dit doen we onder andere door de inhoud van het netwerk van de IB-ers te benutten, zodat er steeds meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars deskundigheid. 

In schooljaar 2023-2024 (afsluiting schoolplan) zullen diverse teamleden worden opgeleid om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden. Daar waar mogelijk worden er extra specialisten in de school opgeleid op de diverse vakgebieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvang van SkippyPepijn organiseren wij een zogeheten peuteropstap. Alle kinderen die op onze school zijn ingeschreven worden zo’n drie maanden voorafgaand aan de start door school uitgenodigd om deel te nemen aan de peuteropstap. De kinderen die op die dag bij SkippyPepijn zitten, komen samen met de pedagogisch medewerker naar onze school. Andere kinderen worden door de eigen familie gebracht.

Met de peuteropstap gaan de peuters een aantal woensdagochtenden 1,5 uur spelen en werken in de kleuterklas onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SkippyPepijn en een leerkracht van de Mariaschool. Kinderen leren op deze manier alvast over hoe het werkt in de kleuterklas. Ze doen een kringactiviteit, maar er is ook tijd om vrij te spelen. Doordat ze met hun eigen leeftijdgenootjes zijn, kunnen ze op een rustige manier wennen aan de school. Na de peuteropstap mogen de kinderen ook nog wennen in de kleutergroep waarin ze geplaatst zijn. 

Terug naar boven