Josephschool

Acacialaan 8 2641 AC Pijnacker

  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Naast de directeur, Mariëtte Neijenhuis, bestaat ons team uit dertien leerkrachten, een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht muziek, een vakleerkracht Nederlands tweede taal (NT2),onderwijsassistenten, een administratieve kracht, een conciërge en niet te vergeten een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers dat ons met raad en daad bij staat.Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen eerst intern naar een vervangingsmogelijkheid te zoeken. Als dat niet lukt maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur. Lukt dat ook niet dan proberen we voor vervanging zorg te dragen via Pool West een vervangingspool van meerdere besturen in onze regio.  Mochten ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn dan bekijken we of we de kinderen kunnen verdelen over andere groepen. Mocht dat ook geen optie zijn dan berichten we de ouders met het verzoek om hun kind thuis te houden. In samenwerking met de kinderopvang proberen we er wel zorg voor te dragen dat er noodopvang beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling op de Josephschool

Onze school heeft van ieder leerjaar 1 groep.

  • Groepen 1 / 2

Er is bewust gekozen voor een heterogene samenstelling.

  • Vanaf groep 3 zitten de kinderen in jaargroepen.

Behoudens enkele uitzonderingen is de jaargroep de basis voor alle activiteiten.

  • Aantal leerlingen per groep

De groepsgrootte varieert rond de 25 leerlingen. Het verschil in groepsgrootte kan ontstaan, doordat de instroom van onze vierjarigen per schooljaar kan verschillen. Indien de groepen 1 /2  gedurende het schooljaar groeien zorgen we ervoor dat er meer ondersteuning komt van de onderwijsassistent in een apart lokaal. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de leerlingen.

Makkelijk lerende leerlingen

In de klas worden leerlingen die excelleren op een bepaald vakgebied extra uitgedaagd met verrijkingswerk. Dit varieert van de inzet van rekentijgers, cryptologisch, speur- en denkwerk, tot bijvoorbeeld taaltoppers. Dit komt in de plaats van herhalingsopgaven in de reguliere stof.

Wekelijks krijgen deze kinderen de mogelijkheid om hierover vragen te stellen en werk vooraf te bespreken met een leerkracht.   Daarnaast geven we leerlingen die op meerdere vakgebieden excelleren de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas.

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkracht gesignaleerd en bij de coördinator HB aangemeld. Na een intake gesprek met de individuele leerlingen, komen zij om de week bijeen in het rt-lokaal. Hier zullen de leerlingen werken met verschillende methodes, projecten en materialen (o.a. Denksleutels, Vooruit en lesmateriaal van Minka Dumont).

Tijdens de les zal er met de leerlingen gewerkt worden aan leerstrategieën, planmatig werken en andere persoonlijke doelen. Deels zullen de opdrachten in overleg met de groepsleerkracht ook opgenomen worden in de weektaak van de leerlingen.  

Deze lessen vragen dus wel enige motivatie en betrokkenheid van de leerlingen. Aan het eind van elke periode zal de voortgang geëvalueerd worden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het ook noodzakelijk zijn om plekken in de Plusklas gedurende het jaar per periode te rouleren.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 gaan alle groepen  alle dagen van 8.30-14.00 naar school.

De kinderen eten op school met de leerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 gaan alle groepen  alle dagen van 8.30-14.00 naar school.

De kinderen eten op school met de leerkracht.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Josephschool worden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van de basisvakken begeleid door een  leerkracht of een  onderwijsassistent, onder leiding van de Intern begeleider. Extra begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats IN de klas. 

Voor de makkelijk lerende  kinderen werken we met een plusklas waarbij de leerlingen uitgedaagd worden en aan wie specifieke eisen worden gesteld. 

Indien er sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte waarbij de school ondersteund moet worden dan wordt er advies gevraagd bij het samenwerkingsverband van PPO Delflanden.

https://www.ppodelflanden.nl/


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met SkippyPePijN, organiseren we de Peuteropstap.

Hierbij komen kinderen vanaf 3 jaar,  die staan ingeschreven op de Josephschool, een uur per week op vrijdag van 8.45 uur tot 9.45 uur, naar school.

Een onderwijsassistent van school en een pedagogisch medewerker van SkippyPepijn begeleiden deze groep. De kinderen worden zo voorbereid op de gang naar de basisschool.


Terug naar boven