Josephschool

Acacialaan 8 2641 AC Pijnacker

  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind optimaal profiteert van ons onderwijs, wordt vanaf het moment dat het kind bij ons op school komt, zijn of haar ontwikkeling gevolgd en worden vorderingen vastgelegd

In groep 8 doen de leerlingen mee aan de IEP eindtoets.

IEP eindtoets informatie voor ouders

De uitslag van deze toets is voor de leerlingen belangrijk bij de aanmelding voor een voortgezet onderwijsschool. Wij gebruiken de resultaten om ons onderwijs te evalueren en indien noodzakelijk bij te sturen.

Na iedere toetsperiode en/of vlak voor het rapport worden de groeps- en individuele resultaten door de Intern Begeleider met de groepsleerkrachten besproken. N.a.v. de resultaten van de toetsen en/of rapport worden de groepsplannen door de groepsleerkrachten opgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Josephschool worden de methodegebonden toetsen afgenomen en de Cito toetsen. De Cito's vinden plaats halverwege (midden) en aan het einde van het schooljaar. Wij nemen Cito toetsen af bij rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en werkwoordspelling (groep 7 en 8). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begeleiding naar VO

In groep 8 komt voor de leerlingen het voortgezet onderwijs in beeld. Eind maart moeten de leerlingen aangemeld zijn bij een school voor VO. Tijdens het rapportgesprek in november bespreken wij met ouders het voorlopig advies, het definitieve advies ontvangt een kind in januari.

Om de vraag te beantwoorden op welk schooltype een kind de beste kans op goede studieresultaten heeft, spelen een tweetal adviezen een rol.

  • Het advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de leerresultaten, het gedrag, de werkhouding en de algemene indruk van het kind, zoals wij dat in de loop van de afgelopen 8 jaren op school hebben leren kennen.
  • De resultaten van de IEP-Eindtoets. Alle kinderen maken (vanaf 2015) in april deze toets, die het niveau van de leerresultaten meet.

Met de scholen van het VO onderhouden wij structureel contact.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en actieve mensen. Om dit te bereiken wordt er samen gewerkt, zowel met leeftijdsgenoten als met leerlingen van andere klassen.

Onze leerlingen leren vanaf de start van hun schoolloopbaan dat er verschillen zijn tussen mensen en dat acceptatie en respect een gewone zaak is. Daarbij willen we dat alle aspecten van de persoonlijkheid, via de aangeboden methode de Vreedzame School voor sociaal emotionele ontwikkeling op evenwichtige wijze, worden ontwikkeld.  

Dit alles past bij de Katholieke identiteit van onze school.   


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Leren
  • In een vertrouwde omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

inspectierapport 2018

Wat is de conclusie van de Inspectie over de kwaliteit van het onderwijs?

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Joseph op de onderzochte onderdelen op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.Terug naar boven