Josephschool

Acacialaan 8 2641 AC Pijnacker

  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind optimaal profiteert van ons onderwijs, wordt vanaf het moment dat het kind bij ons op school komt, zijn of haar ontwikkeling gevolgd en worden vorderingen vastgelegd

In groep 8 doen de leerlingen mee aan de IEP eindtoets.

IEP eindtoets informatie voor ouders

De uitslag van deze toets is voor de leerlingen belangrijk bij de aanmelding voor een voortgezet onderwijsschool. Wij gebruiken de resultaten om ons onderwijs te evalueren en indien noodzakelijk bij te sturen.

Na iedere toetsperiode en/of vlak voor het rapport worden de groeps- en individuele resultaten door de Intern Begeleider met de groepsleerkrachten besproken. N.a.v. de resultaten van de toetsen en/of rapport worden de groepsplannen door de groepsleerkrachten opgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Josephschool worden de methodegebonden toetsen afgenomen en de Cito toetsen. De Cito's vinden plaats halverwege (midden) en aan het einde van het schooljaar. Wij nemen Cito toetsen af bij rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en werkwoordspelling (groep 7 en 8). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begeleiding naar VO

In groep 8 komt voor de leerlingen het voortgezet onderwijs in beeld. Eind maart moeten de leerlingen aangemeld zijn bij een school voor VO. Tijdens het rapportgesprek in november bespreken wij met ouders het voorlopig advies, het definitieve advies ontvangt een kind in januari.

Om de vraag te beantwoorden op welk schooltype een kind de beste kans op goede studieresultaten heeft, spelen een tweetal adviezen een rol.

  • Het advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de leerresultaten, het gedrag, de werkhouding en de algemene indruk van het kind, zoals wij dat in de loop van de afgelopen 8 jaren op school hebben leren kennen.
  • De resultaten van de IEP-Eindtoets. Alle kinderen maken (vanaf 2015) in april deze toets, die het niveau van de leerresultaten meet.

Met de scholen van het VO onderhouden wij structureel contact.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

inspectierapport 2018

Wat is de conclusie van de Inspectie over de kwaliteit van het onderwijs?

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Joseph op de onderzochte onderdelen op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.Terug naar boven