Openbare Basisschool De Tweemaster

Blauwe Kiekedieflande 1 2641 MM Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Het team

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 is er de mogelijkheid om de lessen Humanistische en godsdienstige vorming te volgen. Hiervoor komt een externe leerkracht vanuit de landelijke organisatie. 

Vanaf groep 1 krijgen leerlingen ook 2x per week les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit vindt plaats in de beweegbox in ons gebouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Daltonschool de Tweemaster is onderdeel van Scholengroep Holland. Wij werken met elkaar samen om het verlof van leerkrachten te kunnen regelen. Het leraren tekort is nog steeds van toepassing, dus wij kunnen vanzelfsprekend kunnen wij ook nog steeds nieuwe leerkrachten gebruiken. 

Naast groepsleerkrachten zijn er verschillende taken en functies op school. Teamleden hebben een groepsverantwoordelijkheid, maar ook een extra taak ernaast. Er zijn ook medewerkers zonder groepstaak. Deze medewerkers worden op verschillende manieren ingezet.

De Tweemaster zet vervanging in ter verlichting van de werkdruk om zo: 

 • andere leerkrachten te ondersteunen om administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van leerlingen.
 • Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt de groep op verschillende manieren opgevangen:
  - Onderwijsassistente en/of leerkrachtondersteuner wordt gevraagd de groep over te nemen;
  - Teamlid die vrij is, wordt gevraagd terug te komen;
  - Teamlid zonder groepstaak wordt ingezet voor de groep;
  - Groep wordt verdeeld over andere groepen;
  - Groep wordt naar huis gestuurd.

De school tracht van de laatste optie zo min mogelijk gebruik te maken, maar zal er in uiterste nood niet aan ontkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonschool De Tweemaster werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Door de lagere leerlingenaantallen heeft De Tweemaster de afgelopen jaren combinatiegroepen gekend. Met de groei die op dit moment zichtbaar is, heeft de school gekozen voor enkelvoudige groepen en combinatiegroepen. Ieder jaar zal gekeken worden wat de meest efficiënte groepsindeling is. 

De te geven instructies vinden meestal plaats in de groep. De school biedt ruimte om op rustige werkplekken verder te werken als er in de klas instructie gegeven wordt. We moedigen aan dat niet alleen de leerkracht hulp kan bieden, maar ook leerlingen elkaar kunnen bevragen. Samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 

Lesaanbod groep 1-2

In groep 1-2 wordt gewerkt met de methode Kleuterplein, Gecijferdheid, Fonemisch bewustzijn in combinatie met ontwikkelingsmaterialen. De doelen voor een groep 0, 1 en 2 leerlingen zijn opbouwend. Deze zijn zichtbaar op de deuren van de lokalen.

Methodes

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt met diverse methodes. Hieronder vindt u een overzicht. 

Voor het aanvankelijk lezen wordt in groep 3 de nieuwste versie van "Veilig leren lezen" gebruikt. 

Taal en spelling: Vanaf groep 4 wordt de  nieuwste Taal en spelling methode "Staal" gebruikt. Binnen het spellingonderwijs heeft spelling (ook werkwoordspelling) en grammatica een belangrijke rol.

De thema's van Taal worden afgerond met een product en/of presentatie. Denk hierbij aan het maken van een poster, een filmpje, een muurkrant, een folder. Deze worden ook gepresenteerd aan de groep, waarna feedback vanuit de groep volgt. Gedurende het proces wordt er ook feedback gegeven, maar dit gebeurt individueel. 

Rekenen: We werken met de methode Pluspunt 4. Dit is vanaf groep 3 t/m groep 8. Er is ook verdiepend aanbod bij de ze methode. Daarnaast gebruiken we als ondersteunend materiaal "met sprongen vooruit". Ter ondersteuning van de reguliere lessen werken wij ook met de methodes Rekenroute en RekenXL. Vanaf september 2022 zetten wij het toets- en oefenprogramma Bareka in groep 6 t/m 8 in om het automatiseren van rekenvaardigheden te monitoren en onderhouden.

Leesonderwijs: voor de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met Blink Lezen. Deze methode biedt zowel technisch lezen als begrijpend lezen aan en sluit aan bij Blink geïntegreerd, de methode die we gebruiken voor de zaakvakken.

Zaakvakken: Voor groep 3 t/m 8 voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, werken we met Blink geïntegreerd. De methode heeft als uitgangspunt ontdekkend en onderzoekend leren. Groep 3 start hiermee na de kerstvakantie, de overige groepen werken het hele schooljaar met de methode.

Verkeer: De boekjes van Veilig Verkeer Nederland worden gebruikt. In groep 7 wordt het landelijke verkeersexamen gedaan. 

Engels: Engels wordt gegeven vanaf groep 1. Vanaf september 2022 gebruiken we de methode Blink Engels. De methode gebruikt actuele liedjes als kapstok voor de Engelse lessen.   

Schrijven: We werken met de schrijfmethode "Klinkers". Dit is een vrij nieuwe methode, waarbij ook aandacht is voor het creatief schrijven. Groep 3 werkt met de methode Pennenstreken. Dit sluit bij groep 3 aan, bij de letter die aangeleerd wordt. 
Ook groep 1-2 heeft een lesboek schrijven van "Klinkers" waarbij aandacht is voor de motorische vaardigheden om te kunnen leren schrijven. 

In eerste instantie wordt het verbonden schrift aangeleerd. Mocht een leerling meer baat hebben bij het blokschrift, dan kan dit in overleg met ouders aangeboden worden. 

Burgerschap

Vanuit de overheid ligt er ook een taak voor het basisonderwijs dat de leerlingen kennis en respect bijgebracht worden over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De school is ook een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Voorbeelden hiervan zijn het luisteren naar elkaars mening en daar respectvol op reageren. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Met De Vreedzame School krijgen de leerlingen handvatten om hier goed mee om te gaan en dit te oefenen. 

ICT onderwijs
De Tweemaster is van mening dat het ICT gebruik niet meer weg te denken is uit ons onderwijs. De groepen zijn voorzien van digiborden en de leerlingen kunnen gebruik maken van Chromebooks. Hiermee hebben ze toegang tot het internet. De ICT wordt ingezet om het werk te verrijken. Hiervoor stelt de school een leerlijn op. Mediawijsheid en hoe je je dient te gedragen op het web, zijn hier onderdeel van. Dit komt ook terug in onze methode De Vreedzame School en hebben we vastgelegd met een gedragsprotocol. Op school is ook een ICT-coördinator aangesteld, waar alle vragen neergelegd kunnen worden. Naast de ICT vaardigheden zullen we ook blijven werken met schriften en boeken. 

Cultuuronderwijs
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen zich breder ontwikkelen dan alleen op het cognitieve vlak. Dit is de reden dat wij als school onderdeel zijn van de Cultuurtrein. Vanuit de Cultuurtrein worden op gebieden van kunst, dans, muziek en theater verschillende activiteiten aangeboden. Dit bestaat uit het bezoeken van een museum of het kijken naar een dansvoorstelling. Ook zelf muziek maken met (zelfgemaakte) instrumenten valt hieronder 

Sportactiviteiten
Sport en bewegen is belangrijk voor kinderen. Wij zien dit zeker als onze taak om beweging te bevorderen. Wekelijks zijn er gymlessen. Daarnaast biedt de school de mogelijkheden om aan lokale toernooien mee te doen. Denk hierbij aan schaken, waterpolo, handbal, jeu de boules etc en een vast onderdeel is het schoolvoetbaltoernooi. Teams worden vanuit school samengesteld en we spelen mee in de regionale wedstrijden.  Deze activiteiten vinden buiten schooltijd plaats. Ook doen we elk jaar aan de Koningsspelen mee. 

Projectafsluiting
Komend schooljaar zal er voor iedere vakantie een projectafsluiting zijn vanuit de methode Blink.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag deuren open om 08.20 uur

ochtend: les start om 08.30 - einde om 12.00 uur.
Middag : les start om 12.45 uur - einde om 14.30 uur. 

Woensdag start om 08.30 uur - einde om 12.30 uur. 

In het kader van de regels rondom het Covid19 virus (Corona), blijven wij ook in de latere fase van de Covid 19, voorzichtig met onze leerlingen en leerkrachten. De richtlijnen worden telkens aangepast. Wij vragen u de laatste richtlijnen bij fysiek contact na te vragen.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd van de groepen is niet eenduidig vast te stellen. De gemiddelde schoolweek bedraagt 25 uur en 30 minuten. De onderwijstijden per vakgebied worden afgestemd op de behoeften van de groep in samenspraak met de collega's in hetzelfde leerjaar en de intern begeleider. Alle activiteiten die op school worden ondernomen, hebben een bepaald doel. Er zijn wel vrijere situaties, maar iedere activiteit wordt bewust gepland. Ook worden diverse activiteiten met elkaar gecombineerd. Daarnaast kent het Daltonsysteem ook een stuk zelfstandige verwerking en opdrachten naar interesse. Dit kan niet precies in uren worden vastgelegd. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband
De Tweemaster maakt deel uit van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Dit samenwerkingsverband ontvangt geld van de overheid om te voorzien in de kosten voor basisondersteuning en extra ondersteuning van leerlingen. Vanuit het samenwerkingsverband kunnen scholen extra ondersteuning aanvragen voor de zorg voor hun leerlingen. Deze steun kan in de vorm van expertise vanuit het samenwerkingsverband of extra geld om begeleiding in te kopen. 

Basisondersteuning
Vanuit de basisondersteuning is het van belang, dat wij zorgen voor een goede zorgstructuur. Onze zorgstructuur houdt in dat wij werken aan het verbeteren van de leerprestaties van alle leerlingen aan de hand van Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken. Concreet houdt dit in dat wij voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen werken met een plannen in de groepen 3 tot en met 8. De groepen 1-2 werken vanuit een themaplan. Vanuit de gelden voor basisondersteuning zetten wij extra personeel in voor extra lessen in kleine groepjes, met name voor enkelvoudige leermoeilijkheden, zoals:

- Remedial teaching bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie;
- Remedial teaching bij rekenproblemen en dyscalculie;
- Extra ondersteuning van meer- en hoogbegaafde leerlingen; 
- Extra ondersteuning van moeilijker lerende leerlingen;
- Individuele ondersteuning sociaal-emotionele ontwikkeling a.d.h.v. leerling coaching en talentgesprekken.

Extra ondersteuning
Wanneer de basisondersteuning voor leerlingen onvoldoende blijkt, kunnen we gebruikmaken van de gelden voor extra ondersteuning. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt dit aangevraagd door de intern begeleider. Veelal wordt er een bijeenkomst georganiseerd met het schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT kent verschillende leden. Per bespreking zal gekeken worden wie er deelnemen. U kunt denken aan de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdarts en leerkracht. Indien noodzakelijk kunnen ook anderen aansluiten, zoals schoolmaatschappelijk werk, het Kernteam,  externe onderzoekers en behandelaars, leerplichtambtenaar en directie. Ouders worden ook altijd uitgenodigd voor een SOT. Wanneer leerlingen in een SOT worden besproken, is er vaak sprake van meerdere problematieken / moeilijkheden bij elkaar. Dit maakt dat de leerkracht en/of school handelingsverlegen is. Vaak wordt er dan extra onderzoek uitgevoerd en extra inzet ingeschakeld bij bijvoorbeeld PPO Delflanden. Deze ondersteuning is vaak individueler van aard.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Soms moeten wij als school erkennen, dat het ons niet lukt om voldoende zorg te bieden. Soms omdat we de expertise niet hebben, soms omdat we de faciliteiten niet hebben. Vaak gaat het dan om meervoudige problematiek, waar we onvoldoende adequaat op kunnen handelen. Wanneer een leerling al enige tijd op school heeft gezeten, zijn er twee signalen waar wij goed op letten:
- Zit de leerling sociaal-emotioneel nog goed in zijn/haar vel?
- Is er nog (cognitieve) ontwikkeling zichtbaar?

Wanneer deze twee vragen negatief worden beantwoord, gaan wij wederom met elkaar in gesprek. En soms moeten we dan concluderen, dat een leerling beter op zijn plek is op een andere reguliere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Een dergelijk besluit nemen wij niet lichtvoetig. Dit gaat vaak gepaard met veel gesprekken, maar ook een uitgebreide administratie in de vorm van een groeidocument.

Uit het groeidocument moet naar voren komen:
- Wat onze handelingsverlegenheid betreft;
- Wat we hebben gedaan om de leerling te ondersteunen; 
- Welke expertise we hebben ingezet van buitenaf;
- Welk uitstroomniveau we verwachten voor de leerling.

Op basis van deze documentatie kan het samenwerkingsverband een TLV toekennen voor een speciale school.

Interne begeleiding
Binnen de zorgstructuur is een bijzondere rol weggelegd voor de intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten. Zij observeert in de groepen of de leerkrachten ondersteuning nodig hebben of kijkt naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast is zij de spil in het web voor het coördineren van onderzoeken en ondersteuning bij leerlingen. Tevens houdt zij de ontwikkeling van kinderen in de gaten door groepsbesprekingen te houden. Daarnaast worden leerkrachten gecoacht bij het verbeteren van hun vaardigheden of hun eigen ontwikkelpunten. Ook bij de analyse van de data omtrent gegevens van leerlingen helpt de intern begeleider zoveel ze kan. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als kinderen starten op de basisschool wordt er, na toestemming van de ouder(s), contact gezocht met het Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal voor de juiste overdracht naar de basisschool. De doorgaande lijn met informatie rondom uw kind wordt zo gewaarborgd.

De Tweemaster is in 2021 verhuisd naar een nieuw pand in de wijk Ackerswoude in Pijnacker. Hier is een Dalton KindCentrum gevormd met de kinderopvangorganisatie Gro-up. In het nieuwe pand is de mogelijkheid van opvang van kinderen van 0 t/m 13 jaar. De samenwerking met Gro-up zal hier verder vorm krijgen. Op deze locatie zal (nog) geen peuterspeelzaal starten. 

Terug naar boven