Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden
  • Elk jaar houden we een startdienst in de kerk aan het einde van de Gouden Weken.
  • Alle leerlingen uit de groepen 4 - 8 mogen een knijper met de eigen naam ophangen om aan te geven of ze die dag tot leren kunnen komen.

Het team

Toelichting van de school

Het personeel op CBS Het Waterschip is een team met verschillende achtergronden en leeftijden. Omdat het team niet zo groot is, wordt er met iedereen samen gewerkt.

De teamleden hebben schooljaar 2018-2019 de jaarlijkse tevredenheidspeiling ingevuld. Hiervoor gebruiken wij een PCBO instrument waarbij de gemiddelden met alle PCBO scholen worden gemeten. Hier wordt op alle onderdelen gemiddeld of bovengemiddeld goed gescoord.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt er een invaller die wij binnen onze school hebben ingezet. De school probeert de meeste zaken intern op te vangen omdat er weinig tot geen externe inzetbaarheid van buitenaf wordt geboden. Deze interne oplossingen zijn bijvoorbeeld door parttimers vragen extra te werken. Indien dit niet kan worden de leerlingen verdeeld over de verschillende groepen. Indien dit geen optie is, worden leerlingen van hogere groepen naar huis gestuurd. Deze maatregel wordt alleen genomen bij hoge uitzondering.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 3 kleuterklassen, drie groepen 1/2.

In groep 3 t/m 8 heeft het Waterschip leerstofjaarklassen, van alle groepen hebben wij er één in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wanneer uw kind opvalt of uitvalt zoeken wij samen naar een passend antwoord binnen de school of in de schoolomgeving. Ouders, school en mensen met specialismen werken samen voor optimale kansen en mogelijkheden. PPO-Rotterdam wordt hierbij betrokken. Wij werken nauw samen met onze schoolcontactpersoon vanuit PPO, M. Atzori.

Onze schoolmaatschappelijk werker, Henrike van Doesburg, is elke donderdag bij ons op school. Onze school heeft een intern begeleider, mevr. F. de With-’t Hart. 

Op maandag is er een logopediste vanuit Uniek aanwezig op school. Via de intern begeleider worden de leerlingen die logopedie nodig hebben aangedragen.

Op vrijdag hebben wij een fysiotherapeut op school. Zij werkt via First Step en heet Rosina de Bruijn.

Edith Nelson is onze specialist op het gebied van hoogbegaafden onderwijs, Maaike Broekman is onze gedragsspeciast en Karin van der Hoeven wordt ingehuurd als reken- en taalspecialist.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken nauw samen met PPO Rotterdam om elk kind een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Hierbij komt het voor dat externe organisaties worden ingehuurd om mee te denken. Er zijn ook organisaties binnen de school die met ons meekijken in het dagelijks onderwijs, denk hierbij bijvoorbeeld aan Auris voor leerlingen met taalontwikkelingsproblemen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben wij van 10.00 uur tot 11.00 uur peutergym in onze school. Binnenlopen kan altijd en ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De opvang van leerlingen voor schooltijd en na schooltijd gebeurd in samenwerking met de Droomplaats en is op school.

De opvang/peuterspeelzaal en school gebruiken beiden de methode Schatkist.

Terug naar boven