Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden
  • Elk jaar houden we een startdienst in de kerk aan het einde van de Gouden Weken.
  • Alle leerlingen uit de groepen 4 - 8 mogen een knijper met de eigen naam ophangen om aan te geven of ze die dag tot leren kunnen komen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de CITO in januari volgt er een analyse op leerling niveau, groepsniveau en schoolniveau. We werken met het model vanuit Oog voor leren gesteld. Deze zorgt voor een analyse op groepsniveau. De directie houdt met IB-er en leerkracht doelstellinggesprekken waarin de doelen voor de komende periode worden vastgesteld en waarin er wordt gekeken of de doelen van afgelopen periode behaald zijn en waarom dit wel of niet is gelukt. Deze resultaten worden meegenomen in de trendanalyse vergadering die twee keer per jaar wordt gehouden met het gehele team. In deze vergadering geven leerkrachten een beeld van de groep en geven zij tevens aan welke successen er behaald zijn, ook wordt er gekeken naar tegenvallende opbrengsten. De Intern Begeleider geeft in deze vergadering via een PowerPoint een overzicht van de opbrengsten van de school. We kijken hierbij naar bijvoorbeeld groep 4 tov groep 4 het jaar ervoor, maar ook groep 4, hoe was deze groep in groep 3.

Na uitgebreide analyse en bespreking wordt de schoolstandaard met het team samengesteld. Een nieuwe cyclus gaat van start.

We zien dat wij op de midden toetsen 2021-2022 verschillende scores neerzetten. Rekenen vanaf groep 5 heeft onze aandacht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor het team van het Waterschip is het belangrijk dat ouders, kinderen en teamleden zich veilig voelen op school. Het woord veiligheid is vooral een woord van beleving en gevoel. Naast het bieden van een fysiek veilige omgeving, het stellen van grenzen binnen herkenbare normen en waarden in de school en het hebben van duidelijke regels en afspraken in de klas, zien wij dat de belangrijkste basis ligt in onszelf als mens.

In alle groepen wordt lesgegeven met behulp van het directe instructiemodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende samenwerkingsvormen. Er worden o.a. technieken vanuit Teach like a champion gebruikt in de klas om het lesgeven effectiever en activerender te krijgen. 

Op het Waterschip proberen we het beste uit het kind te halen. Ieder kind heeft zijn mogelijkheden en talenten en het is de taak van de school om deze te zien en helpen ontwikkelen, samen met de ouders. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 hebben wij een laatste bezoek gehad. Toen zijn wij met een basisarrangement beoordeeld. Indien wij een bezoek krijgen van de inspectie, verwachten wij een goede beoordeling te krijgen.

Terug naar boven