Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Met opa's, oma's, ouders en belangstellenden een high tea
  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Realisatie door sponsoring van Shell, de lessen gegeven door de techniekmeester
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de CITO in januari volgt er een analyse op leerling niveau, groepsniveau en schoolniveau. We werken met het model vanuit Oog voor leren gesteld. Deze zorgt voor een analyse op groepsniveau. De directie houdt met IB-er en leerkracht doelstellinggesprekken waarin de doelen voor de komende periode worden vastgesteld en waarin er wordt gekeken of de doelen van afgelopen periode behaald zijn en waarom dit wel of niet is gelukt. Deze resultaten worden meegenomen in de trendanalyse vergadering die twee keer per jaar wordt gehouden met het gehele team. In deze vergadering geven leerkrachten een beeld van de groep en geven zij tevens aan welke successen er behaald zijn, ook wordt er gekeken naar tegenvallende opbrengsten. De Intern Begeleider geeft in deze vergadering via een PowerPoint een overzicht van de opbrengsten van de school. We kijken hierbij naar bijvoorbeeld groep 4 tov groep 4 het jaar ervoor, maar ook groep 4, hoe was deze groep in groep 3.

Na uitgebreide analyse en bespreking wordt de schoolstandaard met het team samengesteld. Een nieuwe cyclus gaat van start.

We zien dat wij op de midden toetsen 2018-2019 verschillende scores neerzetten. Rekenen vanaf groep 5 heeft onze aandacht, evenals begrijpend lezen. Wij werken samen met het CPS om onze begrijpend leeslessen dichter bij de leerlingen te brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 hebben wij een laatste bezoek gehad. Toen zijn wij met een basisarrangement beoordeeld. Toen was het gebaseerd op de wil en de plannen, nu (2020) verwachten wij een bezoek van de onderwijsinspectie in dit kalenderjaar. Wij verwachten een positieve beoordeling te behalen.

Terug naar boven