De Knotwilg

Moerbeihof 1 3355 AJ Papendrecht

 • Schoolfoto van De Knotwilg
 • Schoolfoto van De Knotwilg

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 is er een online ouder-tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle ouders van OPOPS, en dus ook onder alle ouders van De Knotwilg. De onderzoeksdoelstellingen van het ouder-tevredenheidsonderzoek luiden als volgt:

 • Achterhalen hoe ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe tevreden ze zijn met OBS De Knotwilg.
 • Achterhalen hoe OBS De Knotwilg scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers.
 • Achterhalen welke verbeterpunten ouders zien voor OBS De Knotwilg.

Alle ouders zijn destijds, door middel van een e-mail, uitgenodigd voor het onderzoek. Uiteindelijk hebben 77 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 34%. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt door de lage respons minder, maar toch willen we de tevredenheidsaspecten, maar ook de adviezen en knelpunten van betreffende ouders wel meenemen in ons onderwijs.Over het algemeen zijn de ouders van OBS De Knotwilg redelijk tevreden met de school, namelijk met een score van 7.7. OBS De Knotwilg scoort hiermee nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde voor primair onderwijs (7.6).

Tevredenheidsaspecten:

De ouders zijn zeer tevreden over de volgende aspecten:

 • Ze kunnen altijd met vragen bij de leerkracht terecht.
 • De sfeer op school is goed.
 • De bereikbaarheid is voldoende.
 • Er is aandacht voor gezond gedrag.
 • Het is fijn om naar school te gaan.

Er zijn echter ook enkele aspecten waarover ouders minder tevreden zijn. Dit zijn de verbeterpunten voor OBS De Knotwilg:

 • Betrokkenheid met de school.
 • Voldoende aandacht voor leerlingen.
 • Het bieden van gelijke kansen voor leerlingen.
 • De manier van toetsen.

Om de beoordeling van de verschillende thema's goed te interpreteren, hebben we nauw overleg gehad met de medezeggenschapsraad (MR) en het team. Ondanks de lage respons en daarmee verminderde betrouwbaarheid van het onderzoek, hebben we de behaalde successen wel met elkaar gevierd en willen we de feedback meenemen in de verbeterplannen voor onze school.


Tevredenheid
7,9

Terug naar boven