De Knotwilg

Moerbeihof 1 3355 AJ Papendrecht

 • Schoolfoto van De Knotwilg
 • Schoolfoto van De Knotwilg

Het team

Toelichting van de school

Op De Knotwilg werken we met met een team van bevoegde leerkrachten. Ieders inzet in de klassen wordt jaarlijks onderling afgestemd waarna het bekend gemaakt wordt aan ouders, hieronder een overzicht:

We werken nauw samen met Stichting Wasko die wij als onderdeel van ons team zien.

Het team schooljaar 2023-2024:

Groep 1/2A: juf Jolanda en juf Francis

Groep 1/2B: juf Anouk en juf Monique

Groep 1/2C: juf Francis en juf Joanie 

Groep 3A: juf Inez en juf Marjan

Groep 3B: juf Marian en juf Kelly 

Groep 4: juf Angelique

Groep 5A: juf Amira

Groep 5B: juf Mirjam en juf Nicolette

Groep 6: juf Dianne en meester Robbert

Groep 7A: juf Linda en juf Chantal 

Groep 7B: juf Ilse en meester Robbert

Groep 8: meester Roy

Daarnaast zijn er leerkrachten die naast hun les-gebonden taken ook een specialisme uitvoeren. Zo hebben we bijvoorbeeld een taalspecialist, een rekenspecialist, een ict'er en een collega die zich heeft gespecialiseerd in meer en hoogbegaafdheid.

 • Juf Kelly is onze specialist in meer en hoogbegaafdheid
 • Juf Linda is onze leesspecialist
 • Meester Roy is onze rekenspecialist
 • Meester Andre is vakdocent bewegingsonderwijs 
 • Juf Ilse is onze ict'er

Tot slot zijn er nog collega's op De Knotwilg zonder les-gebonden uren, zoals: 

 • Hanna van Velzen - administratief medewerker
 • Carolien Schreurs - intern begeleider onderbouw
 • Nadieh van der Teen - intern begeleider bovenbouw
 • Nicole van Engen - directie 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of vanwege andere redenen tijdelijk afwezig is. Wij zullen er dan alles aan doen om de best haalbare oplossing in te zetten. Dit doen wij door eerst te onderzoeken of wij het intern kunnen oplossen. Denk aan een andere leerkracht voor de klas, of de groep opdelen zodat de leerlingen kunnen werken in een andere groep. Als dit niet lukt, onderzoeken we andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een leerkracht van een andere OPOPS-school inzetten. In het uiterste geval zullen we, met instemming van de bestuurder, onderwijs op afstand bieden. De leerlingen krijgen dan werk mee (op papier, of digitaal) en kunnen thuis aan de slag. Voor de leerlingen die niet thuis kunnen werken, bieden we opvang in andere klassen op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Knotwilg zijn verdeeld over 12 groepen. Er zijn drie heterogene kleutergroepen (1/2). Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. De groepsindeling (naam leerkracht(en) + groep) kunt u op onze website terugvinden.

Op De Knotwilg wordt gewerkt binnen het leerstof-jaarklassen model: ieder leerjaar heeft in principe een vastgesteld pakket aan leerstofinhouden en –doelen, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Zo komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van drie groepen leerlingen: kinderen die zich ontwikkelen volgens de brede norm die gangbaar is, kinderen die meer uitdaging aankunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bij alle vakgebieden werken we met methoden. 

Onze intern begeleiders zijn de schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van extra ondersteuning bij een leerling. Zij brengen na signalen van de leerkracht de mogelijkheden van deze extra ondersteuning in kaart en overlegt met ouders en leerkrachten wanneer deze extra zorg wordt ingezet. Tot slot zijn wij een erkend leerbedrijf en bieden wij opleidingsplaatsen in verschillende klassen, zowel voor MBO en HBO studenten. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. De uren die overblijven, kunnen scholen verdelen.  Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De leerlingen op De Knotwilg hebben per week 25,5 uur les. In totaal maken zij per jaar 950 lesuren. Wanneer een leerling 8 schooljaren op De Knotwilg les heeft komen we op een totaal van 7.600 uur. De Knotwilg voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen van De Inspectie van het Onderwijs.

Bij het opstellen van het vakantierooster hebben wij het landelijke vakantierooster gevolgd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor vakanties landelijk vast. Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. De Knotwilg sluit zich aan bij het vakantierooster, zoals is vastgesteld door de stichting waartoe De Knotwilg behoort, namelijk stichting OPOPS.  

Per schooljaar zijn er ook les vrije dagen ingepland, deze zijn bedoeld voor de professionalisering van leerkrachten. Op deze lesvrije dagen zijn de kinderen vrij. Het uitgangspunt bij het inplannen van deze dagen is dat er maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek wordt ingeroosterd naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Zowel het vakantierooster als de les vrije dagen kunt u terugvinden in hoofdstuk 6.3 en op de website van De Knotwilg https://www.obs-knotwilg.nl/

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Of een school voor een kind de juiste plek is, zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.

Om ons onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven, brengen wij van elke leerling de onderwijsbehoeften in kaart. Zo laten we de instructie, verwerking, leertijd en pedagogische aanpak aansluiten bij wat de leerling nodig heeft om optimaal te leren en zich te ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Alle kinderen zijn voor ons gelijk, dat betekent dat we juist tegemoet willen komen aan verschillen. 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt De Knotwilg vast hoe we de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die De Knotwilg kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband Drechtsteden. U kunt het schoolondersteuningsprofiel vinden op onze website: https://www.obs-knotwilg.nl

Onze visie op ondersteuning   

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, kwalitatieve ondersteuning. Passend onderwijs is onderwijs dat past bij de behoefte van het individuele kind en dat afgestemd is op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Ruim vijfenveertig  basisscholen en het speciaal (basis-) onderwijs werken samen voor meer dan twaalfduizend leerlingen in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het is wenselijk dat kinderen een onderwijsplek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, het liefst zo thuisnabij mogelijk. Zo kan een kind het beste uit zichzelf halen. Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken daarom in een samenwerkingsverband en delen een budget om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen. Vanuit het expertisecentrum van het samenwerkingsverband heeft elke school de beschikking over een deskundig kernteam dat de school ondersteunt bij het vormgeven van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zet zich in voor de ontwikkeling van een breed dekkend onderwijsaanbod, kennisdeling met en tussen scholen en werkt samen met andere samenwerkingsverbanden, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp in de regio.  

Kenmerkend voor onze leerlingen

De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Wij bieden ieder kind optimale kansen op cognitief en sociaal - emotioneel gebied, zodat hij/zij zich ontwikkelt tot een zelfstandig, zelfverzekerd en evenwichtig persoon. Daarbij horen voor ons vaardigheden zoals: probleemoplossingsvaardig, mediawijs, internationaal-taalvaardig, communicatief sterk en samenwerkend.

Sterke punten in onze ondersteuning

We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijscontinuüm is passend voor onze schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog verder aan op de groep. Tenslotte kijken we naar de leerling: moeten we het onderwijs voor hem nog verder worden aangepast? Daarnaast gaan we uit van het principe van respons op instructie. Dit betekent dat leraren goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Als deze respons onvoldoende is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is de respons voldoende, dan gaan we door met wat we deden, of: we gaan het onderwijs verrijken. Hiermee garanderen we dat we het maximale uit de leerling halen. De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dat is dan ook de kern van ons onderwijscontinuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die op elkaar aansluiten: basis, talent en intensief. Soms is er nog een zeer intensief arrangement. De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school.

Grenzen aan onze ondersteuning

Het streven van onze school is om alle leerlingen zoveel mogelijk te bieden. Dit om zo, indien mogelijk, de leerling niet uit zijn woon- en sociale omgeving te hoeven halen. Uiteraard heeft ook onze school grenzen aan wat wij aan ondersteuning kunnen bieden.

Te denken valt hierbij aan:

 • Ernstige gedragsmatige problemen die een te grote impact hebben op de klasse- en/of schoolomgeving.
 • Ernstige onderwijskundige problemen die de expertise van onze school te boven gaan.
 • Langdurige ernstige stagnatie in didactische ontwikkeling van basisvaardigheden (zoals lezen, rekenen).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool de Knotwilg is aangesloten bij Stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht). OPOPS werkt nauw samen met het Speciaal (basis) onderwijs in de vorm expertise-uitwisseling. In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning er binnen de Knotwilg geboden wordt.

Het verwijzingspercentage van De Knotwilg naar het speciaal (basis)onderwijs ligt onder het landelijk gemiddelde. Het streven is deze norm aankomend schooljaar te behouden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze school vindt u peuterspeelgroep De Knotwilg. De peuterspeelgroep doet mee aan de Vroegschoolse Educatie. Dit houdt in dat de peuters op jonge leeftijd meedoen aan educatieve lessen. De peuters werken net als de kleuters op onze school met thema's.  Op deze manier is een goede aansluiting en doorgaande lijn bij onze schoolprogramma’s mogelijk.De leerkrachten van onze school en de leidsters van de peuterspeelgroep hebben regelmatig overleg. Dit zorgt voor een goede onderlinge samenwerking en een warme overdracht van de kinderen naar de basisschool. 

De gemeente maakt met schoolbesturen en bestuurders van de kinderopvang afspraken over de resultaten die worden nagestreefd met de inzet in voor,- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze afspraken dragen bij aan een blijvende focus op de kwaliteit van de uitvoering van VVE. 

Terug naar boven