De Knotwilg

Moerbeihof 1 3355 AJ Papendrecht

 • Schoolfoto van De Knotwilg
 • Schoolfoto van De Knotwilg

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s),*

Voor u ligt de vernieuwde schoolgids van openbare basisschool De Knotwilg. 

Openbare basisschool De Knotwilg is een gezellige openbare school in Papendrecht. In een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving bereiden wij kinderen voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Uiteraard maken wij gebruik van moderne en kwalitatief goede lesmethoden.

In deze schoolgids informeren wij u over allerlei zaken op school. Bijvoorbeeld: onze visie op het onderwijs, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen, wat wij van de kinderen en van u verwachten en allerlei praktische zaken die nuttig zijn om te weten. De actuele schoolgids plaatsen wij jaarlijks op onze website. Als u liever een papieren versie heeft, dan kunt u deze bij ons opvragen. In deze schoolgids spreken we over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.

Mocht u na het lezen nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Hartelijke groet, 

Namens het team van De Knotwilg

Nicole van Engen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respectvol
 • Verbindend
 • Ambitieus
 • Actief en sociaal betrokken
 • Kritisch en rechtvaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Knotwilg wordt elk schooljaar 950 uur les gegeven. Lesuitval is minimaal en komt alleen voor bij calamiteiten. Gedurende de gehele schoolloopbaan krijgen de kinderen 7600 lesuren. De wettelijke hoeveelheid uren is 7520. 

Van ouders wordt verwacht dat zij voordat de schooldag begint ziekmeldingen of andere redenen van afwezigheid (dokter bezoek, tandarts bezoek, etc.) doorgeven via het Ouderportaal BasisOnline of via de telefoon. De school houdt het verzuim bij in het administratiepakket van Parnassys. Bij ongeoorloofd verzuim wordt met u als ouders contact opgenomen en ook met de leerplichtambtenaar als dat nodig is. Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u aanvragen via een verlofformulier (aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek). Toestemming hiervoor kan door de directeur worden gegeven tot maximaal 10 dagen. Toestemming wordt alleen gegeven als de daarvoor geldende wetgeving dit toelaat. Door bovenstaand beleid toe te passen willen we vroegtijdig schoolverlaten en thuisblijvende leerlingen voorkomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestcoördinator/coördinator sociale veiligheid

Deze coördinator is, na contact met de groepsleerkracht, het aanspreekpunt voor incidenten/gedragingen die binnen het kader van sociale veiligheid vallen. De veiligheidscoördinator:

 1. organiseert i.s.m. andere betrokkenen inspecties van de fysieke schoolomgeving;
 2. stelt i.s.m. de BHV-werkgroep het ontruimingsplan op, evalueert en stelt het ontruimingsplan bij en plant oefeningen in;
 3. stelt het beleid sociale veiligheid op en evalueert jaarlijks of er bijstelling nodig is van het beleid;
 4. inventariseert de veiligheidsbeleving binnen de school;
 5. maakt een stappenplan voor (sociale) veiligheid met eventuele verbetervoorstellen;
 6. is samen met directie contactpersoon voor externen als gemeente, wijkagent en jongerenwerk;
 7. voert een incidentenregistratie.

Terug naar boven