De Knotwilg

Moerbeihof 1 3355 AJ Papendrecht

  • Schoolfoto van De Knotwilg
  • Schoolfoto van De Knotwilg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De doorstroomtoets en advisering

Op onze school is dat net als op de andere scholen van Stichting OPOPS de doorstroomtoets. Eind groep 7 krijgt uw kind een voorlopige indicatie welk niveau het best passend is op dat moment. Dit wordt gedaan op basis van het leerlingvolgsysteem en observaties over onder andere werkhouding en motivatie. Er is overleg met de leerkrachten van groep 7 en de intern begeleider. In groep 8 worden er nog verschillende toetsen afgenomen. Midden groep 8 volgt dan het voorlopige advies. Ook dit wordt zorgvuldig bekeken en besproken. Daarna maakt uw kind in februari  de doorstroomtoets In maart krijgt uw kind het definitieve advies. Scoort de leerling op de toets hoger dan het voorlopig advies van de leerkracht? Dan overwegen wij opnieuw het gegeven advies. In overleg met ouders en leerling wordt het advies wel of niet naar boven aangepast. Bij een lagere score wordt het advies nooit naar beneden aangepast. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Eindopbrengsten (Doorstroomtoets)

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende basisvaardigheden beheersen om een goede aansluiting te vinden in het voortgezet onderwijs. Wij willen daarom goed zicht hebben op de resultaten die onze leerlingen behalen. We kunnen ons onderwijs daarop bijstellen als dat nodig is. Op deze manier zorgen wij voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. Aan het eind van hun schoolloopbaan op de Knotwilg nemen wij bij onze leerlingen de verplichte doorstroomtoets af. Onze resultaten vergelijken wij met de resultaten uit het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het onderwijs. Onze ambitie is om met onze schoolpopulatie resultaten te behalen die liggen op of boven het landelijk gemiddelde. De norm voor voldoende zijn de signaalwaardes die de Inspectie vastgesteld heeft.

In het onderwijsresultatenmodel wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen, rekening houdend met de schoolweging. Het oordeel van de Inspectie wordt bepaald op basis van de laatste drie jaar samen. De gemiddelde schoolweging voor de Knotwilg, waarmee de inspectie in 2022 rekening houdt, is 32,36. Op onze school nemen in principe alle leerlingen in groep 8 én de leerlingen die na groep 7 uitstromen naar het voortgezet onderwijs deel aan de eindtoets. Voor sommige leerlingen geldt een ontheffing. Zij voldoen dan aan één van de ontheffingsgronden:

  • Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen.
  • Zeer moeilijk lerende kinderen (IQ < 75).
  • Meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren.

Zij mogen wel deelnemen aan de doorstroomtoets. Er wordt in dat geval altijd een individuele afweging gemaakt door school en ouders. In het schooljaar 2022-2023 zijn er geen leerlingen in aanmerkingen gekomen voor een ontheffing.

Analyse IEP-toets De Knotwilg

Resultaten IEP-eindtoets:

Resultaten per schooljaar:

Het landelijk gemiddelde staat op 80,0 en wij scoren 82,9. We zitten dus boven het landelijk gemiddelde. Het grootste percentage heeft een mavo/havo-advies gescoord. Gevolgd door een havo/vwo en vwo uitstroom.

Eindtoets in vergelijking met de gegeven adviezen:

Alle leerlingen hebben op het gebied van rekenen het 1F niveau behaald. Bijna alle leerlingen behalen dit ook op het gebied van lezen en taalverzorging. De rapportage van de IEP- eindtoets sluit in de meeste gevallen aan bij de door ons gegeven adviezen.

Effect interventies:

De kinderen krijgen les volgens het EDI-model en krijgen daarbij een effectieve verlengde instructie met waar nodig verdieping. Veel kinderen hebben kunnen profiteren van de NPO gelden en de goede begeleiding hierin. Zij zijn in kleinere groepen de klas uit geweest om te werken aan hun achterstanden.

Aanpak volgend schooljaar (2023-2024):

Op schoolniveau zijn de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen een aandachtspunt. Het verstevigen van de basis is van belang. Er wordt gekeken naar een nieuwe methode voor technisch lezen en met ingang van volgend schooljaar stappen we voor rekenen over van WIG4 naar WIG5 (Instruct via Snappet). Een aandachtspunt in de bovenbouw, dus ook in groep 8, is het onderdeel taalbeschouwing. Met name het gebruik van leestekens, hoofdletters en woordsoorten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We gebruiken hiervoor verschillende middelen. Door het afnemen van deze gestandaardiseerde toetsen en instrumenten wordt het mogelijk de vorderingen van onze leerlingen te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Het geeft ons behalve informatie over de ontwikkeling van de kinderen ook informatie over de kwaliteit van ons onderwijs.

In de groepen 1-2 wordt het instrument BOSOS gebruikt. Hiermee registreren de leerkrachten op basis van hun observaties de ontwikkeling van de leerlingen. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. We nemen twee keer per jaar toetsen af op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. Met deze toetsen volgen we de vaardigheid van de kinderen op deze vakgebieden. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt het observatie instrument Zien en Vensters gebruikt. Naast deze gestandaardiseerde middelen zijn ook methodetoetsen, het nakijken van dagelijks gemaakt werk én observaties in de groep belangrijke bronnen van informatie voor de leerkrachten om hun dagelijks handelen met de leerlingen te sturen. 

OBS De Knotwilg werkt volgens het 'school > groep > leerling' model. Vanuit het oogpunt van de behapbaarheid is het namelijk logischer om de grootste onderwijskundige eenheid, het schoolaanbod, op de voorgrond te plaatsen. Dit doen we twee keer per jaar tijdens een schoolbespreking. De eerste stap is om ons aanbod passend te maken op de leerlingpopulatie en de schoolambities die we nastreven. De tweede stap betreft een eventuele aanpassing van het schoolaanbod op een groep. De resultaten van de toetsen worden twee keer per jaar besproken door de leerkracht en de intern begeleider tijdens een groepsbespreking. Zij bespreken samen de consequenties van de resultaten voor het aanbod op de verschillende vakgebieden voor de groep, subgroepjes en individuele leerlingen. In sommige gevallen wordt het aanbod voor individuele leerlingen vastgelegd in een handelingsplan. In het laatste geval worden de leerlingen vaker dan twee keer per jaar besproken. Als alle zaken op orde zijn, gaat de leerkracht door met wat hij deed. De derde stap tenslotte, is de selectie van leerlingen voor wie nog verdere aanpassingen nodig zijn.

Interventies en resultaten schooljaar 2022-2023:

Het afgelopen schooljaar hebben we ons gericht op het versterken van de basisvaardigheden. We hebben verschillende interventies toegepast, zoals het verkleinen van klassen, het bieden van ondersteuning aan kleine groepen en het scholen van leerkrachten op het gebied van lezen en rekenen.

Met betrekking tot het rekenonderwijs lag de focus op het onderzoeken en implementeren van een nieuwe methodiek. We hebben een rekenspecialist opgeleid, en leerkrachten hebben zich geprofessionaliseerd op dit gebied. Deze inspanningen hebben al mooie resultaten opgeleverd, maar we streven naar verdere verbetering. Het komende schooljaar zal rekenen ook weer een prominente rol spelen in ons jaarplan.

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs. We hebben een solide basis gelegd en zijn een traject gestart in samenwerking met Fawaka. Ook het komende schooljaar zullen zij ons blijven ondersteunen bij het verder implementeren van burgerschapsonderwijs. We hebben tevens gefocust op de ontwikkeling van ons onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, begrijpend lezen en de implementatie van Taakspel. We hebben mooie stappen gezet op deze gebieden en willen deze ontwikkelingen voortzetten in het komende schooljaar.

Tot slot hebben we veel energie gestoken in de ontwikkeling van een Kind Centrum in samenwerking met Stichting Wasko. Door regelmatig overleg tussen beide partijen hebben we al prachtige resultaten behaald. We hebben een soepele overgang van peuters naar kleuters bewerkstelligd, ervaren een prettige samenwerking en hanteren een uniforme pedagogische aanpak.

Al met al zijn we trots op de interventies en behaalde resultaten van het afgelopen schooljaar. We streven ernaar om ons onderwijs continu te verbeteren en de leerlingen de beste kansen te bieden. Het komende schooljaar zetten we deze ingezette ontwikkelingen voort en blijven we ons inzetten voor de groei en ontwikkeling van al onze leerlingen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Beleid advisering VO

Onze school beschikt over een protocol voor het verstrekken van adviezen voor het voortgezet onderwijs. Het protocol is bekend bij zowel de ouders als de leerlingen. Het protocol verheldert de rol van de leraar van groep 8 en die van de centrale eindtoets.

Kansrijk adviseren

Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind. In de eerste plaats willen we niet al te voorzichtig adviseren en in de tweede plaats geven we een leerling bij aarzeling tussen schooltype-A en schooltype-B het voordeel van de twijfel. Voor de helderheid: kansrijk adviseren is niet hetzelfde als simpelweg een hoger advies geven.

Adviezen en uitstroom op De Knotwilg

Adviezen en uitstroom op De Knotwilg richten ons onderwijs zo in dat we verwachten dat van onze leerlingen 80% uitstroomt naar vmbo kb of hoger (dit doel hebben we ruimschoots behaald met 97,8%), waarvan 20% van de leerlingen uitstroomt naar het vwo (dit doel is net niet behaald met 19,1).

60% procent van de leerlingen stroomt uit naar vmbo kb t/m havo (dit doel is ook ruimschoots behaald met 70,2%). Onze ambitie is om een uitstroom te realiseren volgens landelijk gemiddelde. Dat betekent dat we ambiëren dat 41% van onze leerlingen uitstroomt naar HAVO/VWO (hierop scoort de Knotwilg een percentage van 53,1%). 

De uitstroom van onze leerlingen in schooljaar 2022-2023:

2,1% van de leerlingen stroomt uit richting basisgerichte leerweg

6,4% van de leerlingen stroomt uit richting basis- kadergerichte leerweg

0% van de leerlingen stroomt uit richting kadergerichte leerweg

2,1% van de leerlingen stroomt uit richting gemengde leerweg

21,3% van de leerlingen stroomt uit richting theoretische leerweg

14,9% van de leerlingen stroomt uit richting mavo/havo

25,5% van de leerlingen stroomt uit richting havo

8,5% van de leerlingen stroomt uit richting havo/vwo

19,1% van de leerlingen stroomt uit richting vwo


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid, respect en weerbaarheid zijn belangrijke pijlers op de Knotwilg. We streven naar een veilig sociaal klimaat binnen de school. De school moet een plek zijn waar een ieder met plezier naar toe stapt. Waar het vertrouwen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders zo moet zijn, dat problemen worden voorkomen en/of samen op te lossen zijn.

Hiervoor maken wij o.a. gebruik van Taakspel. Het Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden en wordt in de groepen gespeeld. Het doel van het Taakspel is, dat het taakgerichte gedrag van de leerlingen verbetert en dat druk en agressief gedrag vermindert. Daarnaast heeft het Taakspel tot doel de verlegen/teruggetrokken leerlingen meer te betrekken bij het klassengebeuren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een veilig leefklimaat
  • Respect voor elkaar
  • Iedereen is verschillend

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is geen actueel inspectierapport, het laatste rapport dateert uit 2019. De pedagogische en didactische aanpak die vallen onder de kwaliteitszorg worden planmatige en cyclische wijze getoetst en geëvalueerd. 

Terug naar boven