OBS Anne Frank

Rozenstraat 36 3353 VH Papendrecht

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen samen op school.
 • Obs Anne Frank wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatie - technologie een steeds grotere rol speelt
 • Het hebben van hoge verwachtingen en het bereiken, het realiseren en het waarmaken van deze verwachtingen maakt het dat wij tevreden zijn.
 • Betrokkenheid van ouders vertelt het kind, dat wat het op school doet voor zijn ouders belangrijk is.
 • Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een personeelslid afwezig is. Bij ziekteverlof zoeken we naar een passende oplossing. We lossen het dan intern op; een collega gaat dan voor de groep. Wanneer dit niet mogelijk is dan kiezen we er voor om de groep te verdelen onder de andere groepen. Bij langdurig verlof zoeken we naar een invalkracht. De landelijke problematieken rondom het bemensen van de groep is nog niet van toepassing bij obs Anne Frank.  

Als er sprake is van 'Corona-gerelateerde' afwezigheid van personeel, dan treedt het protocol 'Les op afstand (OPOPS)' in werking.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Minimaal elke dag een kwaliteitsuur met doelgerichte taalactiviteiten.

Belangrijke onderdelen:

· Beginnende geletterdheid

· Fonemisch bewustzijn en letterkennis

· Mondelinge taalontwikkeling

· Woordenschat

Naast de doelgerichte taalactiviteiten in alle activiteiten impliciet aandacht voor taalontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs is ingericht, zodat de leerlingen in 8 jaar gemiddeld 940 uur onderwijs ontvangen. De leerlingen doorlopen de school in een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren. Een haalbaar programma kan niet worden verkregen zonder dat er voldoende tijd voor wordt uitgetrokken. De leerlingen op obs Anne Frank starten hun schoolcarrière gemiddeld met een taalachterstand. Om hier aan tegemoet te komen is o.a. de leertijd uitgebreid.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Obs Anne Frank is een openbare school waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het welbevinden, de betrokkenheid bij het onderwijs en de ontwikkeling van een kind staan voorop.

De naam Anne Frank verbinden wij aan verdraagzaamheid. Dat is een belangrijke kwaliteit van de school. De school biedt kinderen een veilige plek waar zij zich thuis voelen. Dat is de basis voor spelen, leren en opvoeden. De sfeer in de school is tolerant, maar allerminst vrijblijvend. Het team wil de ouders graag betrekken bij een goede scholing en vorming van hun kind. Vanuit deze achtergronden zien wij het als een gezamenlijke taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. Wij zijn een school met een lage drempel voor ouders en leerlingen: een school waar we ons inspannen om goede contacten met ouders te onderhouden zodat de betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind toeneemt.

Wij richten ons op kinderen tussen 2 en 12 jaar, hun ouders en de samenleving. De schoolbevolking is zeer divers en rijk aan verschillende culturele achtergronden. Voor het onderwijs betekent dit dat we rekening met verschillen tussen kinderen houden. Er is daarom de afgelopen jaren veel ontwikkeld. Onderwijs is en blijft in beweging. Zo ook onze school.

Sterke punten in onze ondersteuning

Onze sterke punten zijn:

 • verruimd taalaanbod
 • ondersteuning leerproces naar uitstroom variërend van Pro tot VWO.
 • NT2 onderwijs (regiovoorziening)
 • Plusgroep
 • PBS: het bieden van een veilige leeromgeving
 • Programma voor meer en hoogbegaafde kinderen
 • leerkracht bekwaam in aanbieden taalaanbod en woordenschat.
 • sociaal en emotioneel gebied -het behalen van goede opbrengsten.
 • de begeleiding naar het voortgezet onderwijs (warme overdracht)
 • overgang peuters-kleuters door extra ochtend oudste peuters te laten wennen.  

Grenzen aan onze ondersteuning

 • zorgvuldige aanname
 • afhankelijk van de groep
 • grenzen aan zorg door groepsgrootte
 • kan de zorg niet bieden in dit geval
 • fysieke groepsgrootte 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de kinderopvang-, onderwijspartners en het consultatiebureau werken wij samen om onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen en verminderen. Het onderwijs is primair verantwoordelijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in hun scholen. De gemeente maakt met schoolbesturen en bestuurders van de kinderopvang afspraken over de resultaten die worden nagestreefd met de inzet in voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze afspraken dragen bij aan een blijvende focus op de kwaliteit van de uitvoering van vve. Wij werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met onze partner Wasko, die inhoudelijk vormgeeft aan de Peuterspeelgroep. 

Voor- en naschoolse opvang 

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: Wasko verzorgt voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. De school is vanaf 08.15 uur open voor leerlingen en de ouders van de kleuters. De naschoolse opvang wordt verzorgd door Wasko.  

Terug naar boven