OBS Anne Frank

Rozenstraat 36 3353 VH Papendrecht

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen samen op school.
  • Obs Anne Frank wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatie - technologie een steeds grotere rol speelt
  • Het hebben van hoge verwachtingen en het bereiken, het realiseren en het waarmaken van deze verwachtingen maakt het dat wij tevreden zijn.
  • Betrokkenheid van ouders vertelt het kind, dat wat het op school doet voor zijn ouders belangrijk is.
  • Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets Schooljaar 2020-2021: 81,9.  

De school is zeer tevreden met de behaalde resultaten op de IEP-toets evenals de gegeven adviezen die in lijn zijn met het advies van IEP. OBS Anne Frank behaalt eindresultaten op of boven het landelijk gemiddelde. Dat is de ambitie van de school. Het gemiddelde resultaat ligt ver boven het resultaat dat van de school verwacht mag worden. Er heeft een analyse plaatsgevonden op de resultaten van de eindtoets is door de leerkracht van groep 8. Deze analyse vindt u in de bijlage Analyse eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem

Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling gebruikt OBS Anne Frank de toetsen van CITO. De toetsen worden volgens de toetskalender afgenomen. De resultaten worden gebruikt voor een school- en groepsanalyse. Om opbrengstgericht passend onderwijs te monitoren, gebruikt obs Anne Frank elk halfjaar een schooloverzicht. Hierin worden drie zaken naast elkaar geplaatst: de schoolambities, de schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten. Samen met het onderwijsplan en het groepsoverzicht is dit overzicht een van de drie instrumenten die gebruikt worden tijdens de schoolbespreking.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat is van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook het management team. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

Van eind naar begin

Het uitgangspunt voor de inrichting van passend onderwijs zijn de opbrengstambities van de school aan het eind van groep 8. Een verhoging hiervan leidt tot andere onderwijsbehoeften in de populatie (in termen van: meer leertijd, andere instructie, etc.). Het antwoord hierop is een intensiever aanbod, zodat er weer sprake is van passend onderwijs. De opbrengstambities bepalen dus de weg van het begin naar het einde. Dat geldt eveneens op groepsniveau. Als een groep te lage leeropbrengsten heeft, dan moet er intensiever worden gewerkt om wél in de richting van de schoolambities te komen. Liggen de leeropbrengsten hoger dan verwacht, dan kan het onderwijs worden verrijkt. 

Overeenkomsten in onderwijsbehoeften

Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. De kreet ‘omgaan met verschillen’ spoort aan tot het meer gaan richten op het individuele aspect van personen. Leren is een groepsproces waarmee we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. 

Middenmoot als vertrekpunt

Elke leerkracht stemt zijn onderwijsaanbod onbewust af op de middenmoot. Hij beoordeelt vanuit die middenmoot welke leerlingen sterker en zwakker zijn. Een methode voor rekenen of taal is gebaseerd op de landelijke middenmoot. Het komt regelmatig voor dat een methode niet ‘past’ op een groep. Op school en op groepsniveau moet in eerste instantie een basisaanpak worden vastgesteld die passend is op de grootste gemene deler van leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften. Hieromheen worden de verrijkte en de intensieve aanpak geformuleerd. 

Eerste convergent, dan divergent

Het schoolaanbod start altijd met convergente differentiatie. Dit betekent dat een hele groep leerlingen tegelijkertijd aan één set doelen werkt en dat er verschillende aanpakken zijn om deze te realiseren: basis, verrijkte en intensief. Convergente differentiatie is met name goed voor leerlingen die de basis of de intensieve aanpak ontvangen. Voor leerlingen voor wie verrijking of intensivering van het onderwijs niet meer afdoende is wordt de leerlijn respectievelijk versneld of vertraagd doorlopen.

School->groep->leerling

Een passend schoolaanbod voor de leerlingpopulatie heeft tot gevolg dat het merendeel van de groepen óók een passend aanbod krijgt. Er zijn echter sterke en zwakke ‘bouwjaren’. Voor deze groepen moet het schoolaanbod nog verder passend worden gemaakt. In een zwakkere groep wordt het onderwijs geïntensiveerd, in een sterkere groep wordt overwogen om het onderwijs verder te verrijken. Als het onderwijs passend gemaakt is op de groep, dan zullen er nog individuele leerlingen zijn die onvoldoende profiteren van een van de drie aanpakken. In de meeste gevallen heeft dit tot gevolg dat de aanpak meer op de leerling toegespitst wordt. 

Respons op instructie

Uitgaan van verschillen is in een school terug te zien in uitgebreide analyses per leerling. Dat kan eenvoudiger door de redenering te hanteren: als het goed gaat met een leerling, dan is aan de onderwijsbehoeften voldaan! Die kans is groot, omdat op school- en op groepsniveau het onderwijs al passend is gemaakt. Het gaat goed met een leerling als we zien dat hij voldoende vaardigheidsgroei heeft doorgemaakt, dat hij de leerstof beheerst en dat hij gedijt (lees ook: betrokken is bij de les). Het maakt dan niet uit of een leerling de basis, verrijkte of intensieve aanpak heeft gevolgd (of in welke Cito-niveau hij zit). Is de respons onvoldoende, dan gaan we ‘de diepte in’. 

Jaarverslag schooljaar 2020-2021

Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan de bestuurder van Stichting OPOPS aangeboden.

Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We richten ons onderwijs zo in dat we verwachten van onze leerlingen dat:

-80% van de leerlingen uitstroomt naar vmbo bb of hoger;

-60% procent van de leerlingen stromen uit naar vmbo kb t/m havo. 

-20% van de leerlingen uitstroomt naar het vwo;

Onze ambitie is de laatste jaren 3 schooljaren behaald.

De verdere schoolloopbaan van onze leerlingen op het voortgezet onderwijs komt redelijk overeen met onze adviezen.  

Ouders en leerlingen geven bij het laatste afgenomen tevredenheidsonderzoek zeer tevreden te zijn over de communicatie hoe het advies tot stand komt en de wijze waarop leerlingen en ouders hierin meegenomen en begeleid worden.

De verwijzingen naar het vervolgonderwijs worden gepubliceerd in het jaarverslag.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven