Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

 • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode-onafhankelijke toetsen

Wanneer uw kind op onze school geplaatst is, is uw kind gedurende acht jaar aan onze zorg toevertrouwd. Om onze leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht In Eigen Profiel). Er wordt gekeken naar de kernvakken zoals taal en rekenen, die van wezenlijk belang zijn. Ook is er aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt het vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Het IEP LVS bevat dus toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: er ontstaat een beeld van wat het kind weet, hoe het kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. Deze instrumenten en toetsen worden in groep 3 t/m 8 ingezet. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie en motivatie. De toetsen worden digitaal afgenomen waardoor het resultaat direct zichtbaar is. Wij kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het leerproces. Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare resultaten terug voor leerkracht en leerling, gericht op de positieve ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan maken. Leerlingen worden niet met elkaar vergeleken, dat zegt niet zoveel. De individuele ontwikkeling van de leerling is van belang, hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van de vorige keer?

Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

 • Taalverzorging 
 • Rekenen
 • Technisch lezen 
 • Begrijpend Lezen 
 • Hart en handen

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen. 

Methodetoetsen
Naast de methode onafhankelijke toetsen (IEP LVS), maken we ook gebruik van de methodetoetsen. Met deze toetsen wordt de mate van beheersing van de leerstof in de voorafgaande periode getoetst. Zo worden in groep 3 op vier momenten in het jaar worden de Veilig Leren Lezen-toetsen afgenomen, zoals de methode aanbeveelt (Herfst-, Winter-, Lente- en Zomersignalering). De resultaten van deze toetsen kunnen o.a. aanleiding geven tot het aanpassen van de oefenstof, de instructie, remediëring, e.d.
De resultaten van de meeste toetsen, observaties en testen worden tijdens de 10- minutengesprekken met de ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies. 

Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

 • Leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6
 • Ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8
 • Inzicht van de school door de jaren heen
 • en kennis en overwegingen van ouders.

Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies. In het voorjaar wordt een onafhankelijke toets (IEP/Cito/ROUTE8) afgenomen. Als blijkt dat het resultaat van deze eindtoets hoger is dan het gegeven definitieve advies, alleen dan kan het bovengenoemde team eventueel besluiten om het definitieve schooladvies aan te passen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat onze leerlingen goed met elkaar om kunnen gaan. Zowel in de klas, op het schoolplein, op straat en natuurlijk ook thuis. Met plezier naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen een veilig en fijn schoolklimaat te scheppen. Dit doen wij door middel van de Kanjertrainingen en het Kanjer-voel-je-veilig protocol. Het Kanjer-voel-je-veilig protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind zich niet veilig voelt en/of het kind de omgeving voor andere kinderen onveilig maakt. Dit protocol sluit aan bij de Kanjertraining. We besteden met onze methode ‘Kanjertraining’ gericht aandacht aan de ontwikkeling van de sociale competentie van leerlingen, ook als er niet direct problemen zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbinding
 • Uitdaging
 • Erkenning

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven