Mariaschool RK Basisonderwijs

Nieuwstraat 9 -11 3421 BT Oudewater

  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Naast onderstaande vakleerkrachten is er ook een vakleerkracht Spaans aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers ziek of afwezig zijn, is er meestal vervanging nodig. Voor onze school regelt RTC Cella de vervanging. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Al die besturen hebben leerkrachten in (vaste) dienst. Als het nodig is, kunnen we gebruikmaken van leerkrachten die bij andere besturen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een groep invalkrachten die we in specifieke situaties kunnen inzetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Mariaschool richt zich op een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces voor de kinderen. Wij brengen de kinderen kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om een sociaal en kritisch denkend mens te worden in een voortdurend veranderende samenleving. De school biedt hulp en ondersteuning, geeft vertrouwen, bescherming, structuur. Wij maken daarbij veel gebruik van spelenderwijs- en bewegend leren. Wij leren de kinderen het bijzondere van elk kind te waarderen en rekening te houden met elkaar, op zoek naar contact dat voor iedereen plezierig is.

Wij bieden kinderen ruimte om zelfstandig en zelf ontdekkend bezig te zijn met hun omgeving. Leren wordt zo een plezierige activiteit!

Wij leren kinderen dat zij (mede) verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en dat zij een positieve invloed kunnen hebben op de maatschappij van nu en van de toekomst.

Wij zorgen ervoor dat wij kritisch blijven kijken naar ons onderwijs en onze organisatie. Dit doen wij o.a. door de uitslagen van de CITO-toetsen nauwkeurig te analyseren. Middels een enquête bieden wij leerkrachten, ouders en leerlingen de mogelijkheid om zich uit te spreken over de organisatie. Op deze manier blijft ons onderwijs in ontwikkeling. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schoolloopbaan van uw kind begint in de groepen 1-2 wanneer uw kind 4 jaar is. Deze groepen zijn samengesteld uit kinderen in de leeftijd van 4, 5 en soms al 6 jaar. Dat maakt dat er wordt gesproken over jongste en oudste kleuters. Uitgangspunt is en blijft dat ieder kind zich kan ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en persoon. Binnen de groepen neemt het samen spelen, het samen delen maar ook het samen leren, van en met elkaar, een grote plaats in. In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Dat doen we o.a. door het aanbieden van uitdagende materialen, het creëren van een vrolijke en stimulerende leeromgeving en het werken rond thema’s en projecten die de beleving van de kinderen aanspreken. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van de kleuters duidelijk en zorgvuldig in kaart wordt gebracht. Op de Mariaschool gebruiken wij daar het observatiesysteem BOSOS voor. De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer zij de leerling in de gaten moet houden of wanneer zij het leerstofaanbod kan aanpassen aan de mogelijkheden van de leerling. De ontwikkeling wordt dus door de leerkracht gesignaleerd en gestimuleerd en langzaam maar zeker wordt de rol van de leerkracht groter. Zij gaat het kind meer stimuleren, uitleggen, nieuwe dingen laten ontdekken, enz. De aandacht van het kind wordt ook steeds meer gericht op voorbereidende activiteiten die van belang zijn voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Al vanaf het eerste begin laten wij de kinderen kennis maken met computers en tablets als onmisbaar hulpmiddel in de hedendaagse maatschappij. Bij normale ontwikkeling stromen de leerlingen na minimaal twee jaar door naar groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerstof - het onderwijsleerpakket is zo over deze jaargroepen verspreid, dat de meest geschikte leerstof in de meest passende groep aan de orde komt en de leerstof in acht achtereenvolgende jaren met succes doorlopen kan worden. De leerstof zal dus als een logisch geheel ervaren worden en vormt door de leerjaren heen een duidelijk doorlopend geheel. Het gehele onderwijs- en leerproces op de Mariaschool is in grote lijnen te verdelen in drie fases: de voorbereidende fase (groep 1 t/m 2), de cursorische fase (groep 3 t/m 6) en de (eigen) ontwikkelingsfase (groep 7 t/m 8). In deze acht jaar streven wij ernaar bij de leerlingen een zodanige basis gelegd te hebben dat zij met succes het vervolgonderwijs van hun mogelijkheden en van hun keuze kunnen gaan volgen. Deze basis omvat niet uitsluitend het leerstofpakket maar zeker ook de sociale en mentale aspecten die van belang zijn voor het volgen van voortgezet onderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen dit een dagdeel in de week in de Verrekijkerklas. We hebben op de Mariaschool een gespecialiseerde talentcoach in dienst. Zij geeft de kinderen na deze ochtend verdiepende en verrijkende opdrachten mee middels een weektaak voor het werken in hun eigen groep.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of meer ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leerkracht en de ouders naar manieren om het onderwijs passend te maken. De afspraken zetten we in een handelingsplan. Soms geeft een leerlingbegeleider extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van de GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en de leerlingbegeleiders. Wij kunnen ook een beroep doen op het samenwerkingsverband Passenderwijs. De talenten van een kind zijn voor ons uitgangspunt en daar willen we ons aanbod op afstemmen.

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen dit een dagdeel in de week in de Verrekijkerklas. We hebben op de Mariaschool een gespecialiseerde talentcoach in dienst. Zij geeft de kinderen na deze ochtend verdiepende en verrijkende opdrachten mee middels een weektaak voor het werken in hun eigen groep. Er zijn ook leerlingen die leren door te doen. Ook voor hen wordt er gedifferentieerd binnen de groepen, maar een eigen groep was er nog niet. Daarom hebben we parallel aan de projectklas en de Verrekijker nu ook de praktijkklas: de Praktijker, ontwikkeld. De praktijkklas is een samenwerkingsverband tussen de Jozef- en Mariaschool. De praktijkklas is bedoeld voor kinderen uit groep (6), 7 en 8. Het zijn leerlingen met een eigen leerlijn op één of meerdere hoofdvakken met een uitstroomniveau op eind groep 6 of 7 en als vervolgonderwijs instromen op PRO, VMBO basis met LWOO of VMBO basis die baat lijken te hebben bij een meer praktische manier van leren en graag met hun handen lijken te werken. Daarnaast is voor deze kinderen coaching gewenst op sociaal-emotioneel gebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen in één lijn door kunnen leren van de (peuter)opvang tot aan groep 8. KMN Kind&Co verzorgt bij ons een programma voor peuters: de voorschoolse educatie. Hierna komt een programma voor kinderen die bijna naar school gaan, de vroegschoolse educatie. Wij verzorgen dit programma zodat kleuters spelenderwijs achterstanden kunnen inhalen voordat ze aan groep 3 beginnen. Ons doel is dat school en opvang samen één kindcentrum vormen. Dan kunnen we op elkaar aansluiten en elkaar sterker maken.

Terug naar boven