Mariaschool RK Basisonderwijs

Nieuwstraat 9 -11 3421 BT Oudewater

  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Wij willen dat ieder kind aan het eind van groep 8 goed in zijn vel zit en klaar is voor de stap naar de middelbare school. Dat is waar we vooral naar kijken bij het meten van de opbrengsten van het onderwijs. Hebben we aangesloten bij wat een kind kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? Zowel de tussentijdse toetsen als de doorstroomtoets van Cito helpen om hier zicht op te krijgen. We kijken nooit alléén naar de cijfers. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de aangeleerde vaardigheden van een kind zijn belangrijk.Voor onszelf gebruiken we de resultaten van de doorstroomtoets om naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken. Hebben wij er als school toe gedaan? Bij het antwoord houden we rekening met het niveau waarmee kinderen de school zijn binnengekomen. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Dat is de reden dat we kinderen gedurende het schooljaar toetsen op onder andere lezen en rekenen. De uitkomsten helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Wij werken onder andere met methodetoetsen en Cito-toetsen en maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. De tussentoetsen van Cito leveren voor elk leerjaar een gemiddelde niveauscore op, die kan worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde (dat is altijd 3,0). Op deze wijze weten wij hoe goed wij het doen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de voorbereiding. Eind groep 7 krijgen kinderen een indicatie als het gaat om de doorstroommogelijkheden naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor kijken we onder andere naar hun prestaties voor begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Ook inzet en werkhouding wegen mee. In groep 8 geven we informatie over alle soorten voortgezet onderwijs. Tussen 10 en 31 januari krijgt iedere leerling eenvoorlopig schooladvies. Vervolgens maken de kinderen in groep 8 in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Als een kind op de doorstroomtoets boven verwachting scoort wordt het advies aangepast, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle ouders hun kind, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom bieden we in een veilige omgeving ruimte aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid voor hun leerproces, laten ze met elkaar samenwerken en zorgen dat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de toekomst. Ze leren nadenken over goed en kwaad en over de vraag hoe ze goede burgers kunnen worden. Ook zorgen we voor een ruim creatief en cultureel aanbod.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfbewust groeien
  • betrokkenheid
  • samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven