Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Westhoek neemt jaarlijks een eindtoets af in groep 8. We hebben gekozen voor de route 8 toets. Het onderwijs op de Westhoek is gericht op de ontwikkeling van alle leerlingen op alle gebieden. De Westhoek scoort met de eindtoetsen voldoende tot goed volgens de normen van de onderwijsinspectie. Alleen de cognitieve talenten kunnen met de eindtoets gemeten worden.

Kinderen hebben echter meer talenten dan alleen op cognitief gebied. De creatieve, sociale en bijvoorbeeld technische talenten worden niet zichtbaar in de eindtoets. Het team van de Westhoek betreurt dit, want een kind is veel meer waard dan alleen zijn Cito toetsscore. De talenten van ieder kind zijn uniek en bepalen de basis van ons handelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

  • Wij toetsen met behulp van methode gebonden toetsen of de leer- en lesdoelen zijn behaald. De onderdelen waar de leerlingen niet voldoende (80% norm) op zijn gegroeid gaan we na een diagnostisch gesprek aan de slag om alsnog de doelen te bereiken. Bij het gesprek wordt vooral gekeken naar de onderwijsbehoeften per leerling.
  • Naast de methode toetsen maken we 2 keer per jaar de methode overstijgende Cito-toetsen voor het Leerling Volg Systeem (in januari en juni). We bekijken de resultaten per leerling (vaardigheidsscores en leerrendement).
  • We geven de leerling inzicht in zijn eigen groei d.m.v. gesprekken.
  • Indien nodig kunnen we hulp vragen van de BPO-er, begeleider passend onderwijs.
  • We analyseren ook de trends per leerling, per leerjaar en bovenschools. We bespreken deze als team om samen een goede doorgaande lijn neer te zetten.
  • De ouders worden betrokken en regelmatig op de hoogte gehouden van het resultaat.
  • De intern begeleider heeft hierbij een belangrijke coördinerende rol.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8: schooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het proces waarin besloten wordt welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school trekt hierin samen op met het kind én de ouders. Ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (CITO) toetsen geeft ons een belangrijke indicatie.

Ook nemen wij in groep 7 een NIO-toets en een NPVJ af. De NIO (Nederlandse Intelligentietoets Onderwijs) is een capaciteitenonderzoek om de potentiële mogelijkheden van het kind in beeld te krijgen. De NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior) is een vragenlijst die de persoonlijkheidseigenschappen meet. Samen met onze eigen observaties krijgen we hiermee een goed beeld van de werk- en leerhouding van het kind: hoe lang kan het kind geconcentreerd werken aan taken, welke leervoorkeur en interesses heeft het kind (praktijkgericht of abstract), hoe is de zelfstandigheid, kan het kind goed plannen en organiseren, hoeveel doorzettingsvermogen heeft het kind en hoe serieus wordt omgegaan met huiswerk.

Eind groep 7 krijgt het kind het voorlopige schooladvies. Dit is een informeel moment. We bezoeken met groep 8 in het najaar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen verschillende open dagen en informatiemomenten bezoeken zodat de leerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de mogelijkheden. Eind februari volgt het definitieve schooladvies, waarna ouders hun kind aanmelden op de nieuwe school. Wij zetten de resultaten, onderwijsbehoeften en andere belangrijke zaken van het kind met medeweten van de ouders in een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs.

In april maken de groep 8 leerlingen de eindtoets. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

De school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf in welke klas de leerling wordt geplaatst, deze klas moet minimaal het niveau bevatten van het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven op welk niveau het kind instroomt. Een voorbeeld:een leerling met een havo-schooladvies, mag door de VO-school in een brugklas geplaatst worden met vmbo-t/havo, havo of havo/vwo niveau. 

Jaarlijks heeft de school nog contact met het voortgezet onderwijs voor een evaluatie van de gegeven adviezen. Het is heel prettig en leerzaam om te weten hoe het onze leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en te horen of onze adviezen kloppend waren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Westhoek willen we dat leerlingen zich veilig voelen en gezien. "In een goede sfeer, leer je meer" .

We maken afspraken met onze leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen waarom we afspraken maken. We hechten waarde aan orde, rust en regelmaat. Wij maken onderscheid tussen schoolregels en groepsregels. De groepsregels worden opgesteld in samenspraak met de kinderen. Op het plein gelden ook regels, die het doel hebben de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen.

In onze SOVA lessen (sociale vaardigheid) komen onderwerpen als samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid wekelijks aan de orde. Het gaat om de basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie en een democratische houding. Door kinderen te laten samenwerken, om te laten gaan met vrijheid (en gebondenheid) en het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid werken we aan burgerschapsvorming.

Naast aparte SOVA lessen zien wij burgerschapsvorming bij ons op school niet als apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in het kader van het toezichtkader op 20 mei 2014 op bezoek geweest. Het rapport kunt u inzien. We mogen trots zijn op het gegeven dat onze school heel stabiel is en sinds jaar en dag onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie valt. Wij zijn zeer tevreden dat de inspectie niet een enkel verbeterpunt heeft kunnen geven. Daarbij was de eindconclusie dat onze kwaliteit op orde is. https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/

In februari 2021 is de onderwijsinspectie bij de Westhoek geweest voor een gesprek over de Covid19-generatie, eindtoets en advisering groep 8. Ook bij dit kwaliteitsonderzoek was de inspectie tevreden over de werkwijze van de Westhoek. 

We gaan door op de ingeslagen weg!

Terug naar boven