Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

Het team

Toelichting van de school

De Westhoek heeft een team van 13 leerkrachten waaronder een locatieleider, Miranda van Beek en 3 onderwijsassistenten.

Petra 't Hoen is schoolleider en Marlet Westdijk de intern begeleider. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn door ziekte, of bijv. een zwangerschapsverlof, wordt gezocht naar passende goede vervanging.

Waar mogelijk neemt een duo-collega de klas over of gaan we op zoek naar een invalleerkracht. Sopogo, onze stichting, heeft diverse invalleerkrachten in het bestand. Over het algemeen lukt het ons om op deze manier de groepen te bezetten.

We zien de laatste jaren echter wel een steeds groter tekort ontstaan aan invalleerkrachten, net als elders in het land.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Westhoek biedt de leerlingen instructie op verschillende niveaus aan en wij proberen wij bij de verwerking rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Onze lesmethodes zijn hier op aangepast. We doen dit ook door optimaal gebruik te maken van ICT toepassingen door de inzet van chromebooks en Snappet software. 

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, naast het reguliere pluswerk,  hebben we een leerkracht vrijgesteld die ook deze leerlingen extra aandacht kan geven (verrijkingsklas/plusklas). Bovenschools hebben we een plusklas voor leerlingen van groep 7 en 8.

We kunnen, indien nodig, extra ondersteuning bieden door middel van Remedial teaching. We hebben hiervoor drie onderwijsassistenten in de school. We vinden het belangrijk dat een leerling met plezier naar school gaat. Te moeilijk of te makkelijk onderwijs kan een hinder hierin zijn. We zoeken, samen met ouders, naar oplossingen die passen bij het kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren spelenderwijs. Wij creëren betekenisvolle en uitdagende speelleersituaties.

Dat doen we door te werken vanuit thema's.  In ieder thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Dagelijks hebben we kringmomenten met de kleuters en we gaan minimaal 2 keer per dag buitenspelen op ons grote plein. In de gymzaal bij de Dorpstienden hebben we iedere week gymles met materiaal. 

Door alle vakken heen lopen de expressie-activiteiten en cultuureducatie, waarbij we veel aandacht schenken aan dans, theater en muziek. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook de omgeving van de school en de wereld om ons heen leren kennen. Deze ervaringen zijn belangrijk voor de creativiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling en overstijgen de hierboven genoemde vakken.

In het kader van cultuureducatie en burgerschap gaan we dan ook regelmatig de school uit voor een bezoek. Dat kan een bezoek zijn aan de Mekkerstee of de kerktoren. We bezoeken echter ook het streekmuseum, het Rijksmuseum, theatervoorstelling of (klassieke) muziek.  De leerlingen laten ook graag zelf op het podium zien en horen welke talenten ze in huis hebben. Ouders zijn van harte welkom om hiervan mee te genieten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Westhoek wil voor zoveel mogelijk leerlingen in Ouddorp de beste school zijn. We zoeken naar oplossingen als een leerling een beperking (blijkt) te hebben. We gaan uit van het kind zelf: wat is voor hem/haar de beste oplossing ? Wij beschikken over veel deskundigheid in ons team. Leerkrachten zijn allemaal bevoegd en we borgen de kwaliteit door voldoende nascholing. Binnen de groepen wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen extra instructie nodig hebben. In de eigen klas en/of met hulp van onderwijsassistentes kan extra ondersteuning geboden worden.

Binnen de eigen school wordt de basisstof “gecompact”en krijgen de leerlingen uitdagende verdiepingsstof. De Westhoek heeft een zgn. “talentbegeleider”, iemand die zich richt op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. In de bovenbouwgroepen is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan pluslessen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Dit is onze basisondersteuning. Als ouders en school behoefte hebben aan extra ondersteuning, kennis of hulpmiddelen kunnen we hulp inroepen. De externe specialisten van het samenwerkingsverband Passend onderwijs (https://www.swvgo.nl) bieden ons ondersteuning en kunnen (diagnostisch) onderzoek uitvoeren en ons en de ouders adviseren.

Niet voor ieder kind kunnen wij helaas de beste school zijn. We gaan echter altijd het gesprek aan met nieuwe ouders en zullen eerlijk zijn over onze mogelijkheden. Met de volgende instanties werken we structureel samen: het Team Jeugd&Gezin van de gemeente, schoolmaatschappelijk werk (wekelijks aanwezig op school), begeleider passend onderwijs, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog. 

Voor meer informatie: zie ons ondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie: zo goed mogelijk onderwijs op maat geven aan ieder kind.

De komende jaren richten wij ons op:

-doorontwikkeling van de plusklas / groeiklas

-remedial teaching binnen en buiten de klas versterken

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Ouddorp werken we met kinderopvang Kibeo en peuterspeelzaal de Gornet aan een plan voor een IKC (integraal kindcentrum). Zo komen bijv. de peuters nu al op bezoek op school en de BSO maakt gebruik van het schoolplein. Er is nieuwbouw gepland in 2026, we kijken ernaar uit om in een gezamenlijk gebouw een goede doorgaande lijn van opvang en school neer te zetten. We houden onze ouders op de hoogte van de stand van zaken.

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken nauw samen om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er is sprake van een goede overdracht, wanneer een kind op 4 jarige leeftijd overstapt naar de basisschool. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Sommige kinderen hebben daarbij een extra steuntje in de rug nodig. Daarvoor is, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, het VVE beleid opgesteld. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) houdt in dat een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van spraak en taal. Met voorschoolse educatie krijgt een kind tussen 2 ½ en 4 jaar extra begeleiding in de kinderopvang / op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die al naar de basisschool gaan. Dankzij het VVE programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voorkomen of ingehaald, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool. Een verwijzing voor VVE wordt verstrekt door de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Terug naar boven