Basisschool Eben Haezer

B 115 2975 BK Ottoland

  • De school is Early Birdschool. In alle groepen wordt minimaal 1 uur per week aan Engels besteed.
  • De school besteedt dagelijks 30 minuten aan groepsdoorbrekend technisch lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor begrijpend lezen.
  • De school behaalt sterke rekenresultaten. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de nationale rekendag.
  • Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken en creatief te zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Eben-Haëzerschool. Onze school staat in het groene hart van de Alblasserwaard in het dorp Ottoland. Op deze site vindt u alle relevante informatie van onze school. Op de Eben-Haëzerschool werkt dagelijks een team van enthousiaste leerkrachten, dat zich voor 100% inzet voor hun leerlingen. Aandacht voor elk kind vinden heel belangrijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Oog voor talent
  • Een veilige plek
  • Zelfstandigheid
  • Prettige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Eben-Haëzerschool is een kleine dorpsschool in Ottoland. De gemoedelijke sfeer en respect en aandacht voor elkaar waarborgen veiligheid voor wie in de school werkt, speelt of leert. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen af door krimp. De school werkt met 4 combinatiegroepen. 

Aanmeldingsprocedure:

Hebt u belangstelling voor onze school? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school. U kunt aanmelden via het contactformulier op onze website of telefonisch. Natuurlijk kunt u ook gewoon binnen lopen. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u informatie over de Eben-Haëzerschool en er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Als u kiest voor onze school ontvangt u een inschrijvingsformulier. Kinderen die 4 jaar worden komen in een gemengde groep 1-2. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor schooltijd wordt door ouders onderling geregeld. Voor naschoolse opvang hanteren wij het makelaarsmodel. We verstrekken ouders informatie over aanbieders van opvang in onze regio. Verreweg de meeste van onze leerlingen worden door ouders en/of oppasouders in het eigen dorp opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over een schoolveiligheidsplan. Daarin zijn opgenomen:

Anti-pestprotocol

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol e-mail, internet en sociale media

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

School- en klassenregels

Terug naar boven