Basisschool Eben Haezer

B 115 2975 BK Ottoland

  • De school is Early Birdschool. In alle groepen wordt minimaal 1 uur per week aan Engels besteed.
  • De school besteedt dagelijks 30 minuten aan groepsdoorbrekend lezen.
  • De school behaalt sterke rekenresultaten. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de nationale rekendag.
  • Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken en creatief te zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school stelt zich ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn hierbij belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor het kind, is de school die het beste past bij de capaciteiten van het kind. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld op basis van ons leerlingvolgsysteem en de Eindtoets Basisonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de leerlingen in hun ontwikkeling met behulp van diverse toetsen en observaties. We maken hierin onderscheid tussen methodetoetsen (leerstof in de groep) en methode onafhankelijke toetsen in februari en juni. De resultaten hiervan worden vastgelegd in Parnassys en zijn voor ouders in te zien via het ouderportaal. Na afname van de toets worden de resultaten besproken in het team. Vervolgens worden de groepsplannen aangepast om recht te doen aan de ontwikkeling van het kind. Kinderen die belemmeringen ondervinden of extra uitdaging nodig hebben, worden vroegtijdig gesignaleerd. Leerkrachten houden rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Als de onderwijsbehoefte van een leerling er aanleiding toe geeft, wordt een individueel plan opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Ook externe deskundige hulp kan ingeroepen worden. De leerling krijgt dan extra ondersteuning in en/of buiten de groep. Ook kunnen er aanpassingen worden gedaan in het aanbod. Ouders worden nauw bij dit proces betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen krijgen aan het eind van groep 7 al een eerste voorlopig advies. Ook worden de leerlingen van groep 7 & 8 allebei betrokken bij de oriëntatie op het voortgezet onderwijs. Het definitieve advies wordt in groep 8 in februari gegeven. In goed overleg met ouders en leerling wordt gezocht naar het best passende schooltype en de best passende school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven