Basisschool Eben Haezer

B 115 2975 BK Ottoland

  • De school is Early Birdschool. In alle groepen wordt minimaal 1 uur per week aan Engels besteed.
  • De school besteedt dagelijks 30 minuten aan groepsdoorbrekend technisch lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor begrijpend lezen.
  • De school behaalt sterke rekenresultaten. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de nationale rekendag.
  • Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken en creatief te zijn.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof wordt zo mogelijk intern opgelost. Indien dit niet lukt, wordt extern naar vervanging gezocht. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt met combinatiegroepen. Meerdere leerjaren krijgen in één lokaal van één leerkracht les. Technisch lezen bieden we groepsdoorbrekend aan. Elke leerling leest op passend niveau.                    

We werken op de Eben-Haëzerschool met 4 combinatiegroepen:

groep 1/2    juf Esther en juf Annieke                 

groep 3/4    juf Germa en juf Dinella

groep 5/6    juf Nella en juf Elise                                                                                                           

groep 7/8    meester Bastiaan

Juf Eveline is twee dagen per week aanwezig als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen en heeft coördinerende en begeleidende taken.  Juf Barbera werkt op donderdag en vervangt dan in alle groepen. Daarnaast zijn juf Annelies, juf Daniëlle, juf Esther en juf Marianne als onderwijsassistenten verbonden aan de school.                                           

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt met moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan individueel, in duo's of in groepjes, schriftelijk of mondeling. Ook tablets worden hiervoor ingezet.

De school werkt met de volgende methoden:             

- Technisch lezen - Actief Leren Lezen                  

- Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip & Bazalt                                         

- Taalonderwijs - Taal op Maat                                                              

- Spelling - Strategische spellen & PI-Spello                                                   

- Schrijven - Schrijfsleutel                                                                           

- Rekenen - Pluspunt 4                           

- Engels - Join In                       

- Wereldoriëntatie - Topondernemers                                               

- Sociaal Emotioneel Leren - Kwink

- Seksuele vorming - Wonderlijk gemaakt  

- Studievaardigheden - Blits                                                                                             

- Verkeer - Klaar Over & Op Voeten en Fietsen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit profiel beschrijft de Eben-Haëzerschool welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin het lukt verlengde en extra instructie te geven. Daarbij worden ze ondersteund door onderwijsassistenten. Waar nodig wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de intern begeleider. Extra ondersteuning is nodig bij het opvangen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om nauwe samenwerking te onderhouden met andere scholen binnen en buiten het bestuur om ontbrekende expertise naar binnen te halen. Ook de samenwerking met de ambulante begeleiders van samenwerkingsverband Driegang zal verder worden geprofessionaliseerd, zodat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleid kunnen worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. De school werkt hiervoor samen met de gemeente. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij vroegschoolse educatie vinden we het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven