Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Monitor Sociale Veiligheid.
Wij gebruiken op school de Kanjertraining ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vanuit deze Kanjertraining vullen we jaarlijks de Monitor Sociale Veiligheid in. De resultaten uit de monitor is voor ons als team belangrijk om te bespreken. De uitkomst van dit onderzoek levert voor ons geen nieuwe bijzonderheden op. De kinderen waar het welbevinden minder van is en zich daardoor wellicht ook minder veilig voelen, zijn bekend. Deze kinderen worden, net als alle andere kinderen op school gedurende het schooljaar gemonitord. Er vinden groep- en individuele kindgesprekken plaats. 

We besteden veel aandacht aan de groepsdynamieken o.a. door structureel de Kanjerlessen te geven. Naast de Kanjerlessen in de groep hebben we een centrale les in de hal met alle kinderen en leraren samen. We voeren kindgesprekken en er is een vertrouwenspersoon aanwezig. Schoolbreed besteden we jaarlijks aandacht aan de Gouden, Zilveren en Bronzen Weken voor groepsvorming en verbinding.
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven