Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

Het team

Toelichting van de school

Onze gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgt door het Sport en Expertise Centrum Oss.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. Vandaar dat we binnen SAAM* een SAAM* Flexteam hebben ingericht. Het SAAM* Flexteam is een team van flexibele professionals die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces op alle SAAM* scholen. Mocht er vanuit het SAAM* Flexteam of ons eigen team niemand beschikbaar zijn dan hanteren wij het protocol dat u vindt op onze website.
OBS Mettegeupel hanteert een vervangingsprotocol waarin beschreven welke vervangingsconstructies er gehanteerd kunnen worden. Deze staan vermeldt op de website van onze school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met de Bibliotheek op school. Enthousiaste ouders houden de schoolbibliotheek actueel en op orde. We werken samen met Bibliotheek Noordoost Brabant in Oss.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1 en 2 wordt naast de op het rooster geplande taal- en rekenactiviteiten, tijdens de werklessen ook taal en rekenactiviteiten aangeboden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uw kind groeit op in een snel veranderende?en gedigitaliseerde wereld. We geven onze leerlingen daarom niet alleen kennis mee voor de toekomst, maar ook vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, enzovoort.
In ons onderwijs ziet u dit terug. Onderwijs dat aansluit bij de wereld waarin kinderen nu opgroeien en dat hen voorbereidt op de toekomst.    
Het ministerie van OC&W vermeldt per vak- en vormingsgebied kerndoelen. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Voor de basisschool geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten, als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen, hanteert.    
De levensbeschouwingslessen en Burgerschapsvorming zit verweven in de methode Blink die wij gebruiken bij Wereldoriëntatie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Visie op Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid op de school. We noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school kan bieden.?

 Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning hebben schoolbesturen afspraken gemaakt. Passend Onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leraar en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra ondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo thuisnabij mogelijk, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd) hulp.
Onze school en Passend Onderwijs
Als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.??  Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in Perspectief op School  (POS). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op de website.  Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij realistisch en passend is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met de BSO Avem. De BSO is in ons gebouw gevestigd. 
De kinderen van groep 1-2 worden bij de klas opgehaald, de kinderen uit de andere groepen verzamelen zich bij het podium.

Terug naar boven