Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

Het team

Toelichting van de school

Onze gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgt door het Sport en Expertise Centrum Oss.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Mocht er onverhoopt vanuit het cluster of ons eigen team niemand beschikbaar zijn, dan dragen we in eerste instantie zorg voor een interne oplossing. Bij meerdere opeenvolgende dagen en geen vervanging is het mogelijk dat een groep thuis moet blijven en/of online thuisonderwijs ontvangt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Enthousiaste ouders houden de schoolbibliotheek actueel en op orde. We werken samen met Bibliotheek Noordoost Brabant in Oss.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uw kind groeit op in een snel veranderende?en gedigitaliseerde wereld. We geven onze kinderen daarom niet alleen kennis mee voor de toekomst, maar ook vaardigheden zoals o.a. onderzoeken, samenwerken, executieve vaardigheden.
Onderwijs dat aansluit bij de wereld waarin kinderen nu opgroeien en dat hen voorbereidt op de toekomst.    
Het ministerie van OC&W vermeldt per vak- en vormingsgebied kerndoelen. Voor de basisschool moet met haar aanbod voldoen aan deze kerndoelen.    
Levensbeschouwing en Burgerschap geven wij vorm in de methodes Blink en Kanjer. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Visie op Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid op de school. We noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school kan bieden.?

 Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning hebben schoolbesturen afspraken gemaakt. Passend Onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leraar en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra ondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo thuisnabij mogelijk, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd) hulp.
Onze school en Passend Onderwijs
Als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.??  Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in Perspectief op School  (POS). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op de website.  Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij realistisch en passend is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1-2 worden bij de klas opgehaald. Vanaf groep 3 lopen de kinderen zelf naar het lokaal van AVEM Kinderopvang.  

Terug naar boven