Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Mettegeupel uit Oss. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

De school hecht grote waarde aan het welbevinden van elk kind. Vanuit een basis van veiligheid en zich welbevinden kunnen ontwikkeling en leren goed plaatsvinden. De school biedt een duidelijke, gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolg onderwijs. De school besteedt veel aandacht aan waarden en normen. De werksfeer op school is plezierig en rustig.

Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen school en ouders is dan ook zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezig houdt en onderhouden nauwe contacten met de leerkracht van hun kind. Daarnaast staat het team open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders. Ouders werken o.a. mee aan de vormgeving van projecten, inrichting van de hoeken en het creëren van een uitdagende leeromgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Uitdaging
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De telling op 1 oktober geeft aan het aantal leerlingen dat op dat moment op school zitten. Gedurende het schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich rond de 150 leerlingen zal stabiliseren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven