Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Mettegeupel uit Oss. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

De school hecht grote waarde aan het welbevinden van elk kind. Vanuit een basis van veiligheid en zich welbevinden kunnen ontwikkeling en leren goed plaatsvinden. De school biedt een duidelijke, gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolg onderwijs. De school besteedt veel aandacht aan waarden en normen. De werksfeer op school is plezierig en rustig.

Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen school en ouders is dan ook zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezig houdt en onderhouden nauwe contacten met de leerkracht van hun kind. Daarnaast staat het team open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders. Ouders werken o.a. mee aan de vormgeving van projecten, inrichting van de hoeken en het creëren van een uitdagende leeromgeving.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een nevenvestiging van OBS Mettegeupel is vanaf 2011-2012 als een zelfstandige school verder gegaan. Dit verklaart de grote daling van het leerlingen aantal in dat jaar.
De verwachting is dat uiteindelijk het leerlingenaantal rond de 200 leerlingen zal liggen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven