Openbare Basisschool Mettegeupel

Litherweg 4 5346 JD Oss

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mettegeupel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De drie lockdowns hebben naar het zich laat aannemen invloed gehad op de eindtoetsresultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten door een methode onafhankelijke toets, namelijk DIA.
Deze gegevens worden vergeleken met de methode gebonden toetsen. De toetsen worden geanalyseerd en vandaar uit een groeiplan gemaakt voor de komende periode. In het groeiplan staan de doelen voor de volgende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor vervolgonderwijs worden door de leraar van groep 7, de leraar van groep 8 en de Intern Begeleider opgesteld. De persoonskenmerken met de gegevens van een kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. 
De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden. Daarvoor is Overstapservice Onderwijs (OSO) ontwikkeld. Hierbij wisselen de scholen met elkaar het overstapdossier digitaal én veilig uit.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie:

Warm welkom! We zijn verbonden met elkaar.?We werken samen met kinderen en ouders op basis van respect en vertrouwen. De kinderen, het team en de ouders dragen samen zorg voor een veilige en prettige sfeer op school. 

Laten groeien en stralen van onze Kanjers We dagen onze kinderen en de collega's uit om de beste versie van zichzelf te worden. We gaan voor kansen voor alle kinderen! 

Het geven van goed onderwijs De ontwikkeling van ieder kind is ons uitgangspunt. We kennen het kind en handelen naar wat passend is bij zijn/haar ontwikkeling. 

Onze missie is: In verbinding met elkaar zorgen we ervoor dat onze Kanjers kunnen groeien en stralen. We hebben vertrouwen in ieder kind! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Warm Welkom!
  • Groeien en Stralen
  • Goed Onderwijs

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven