Daltonschool De Polderhof

Kersenlaan 1 5345 JK Oss

 • Jaarlijks maken we een foto waarop we allemaal staan, want de Polderhof, dat zijn wij!
 • Via de hoofdingang komen de kinderen de school binnen. Boven de deuren hangt ons logo met de symbolen die passen bij ons onderwijs.
 • De Dalton-kernwaarden zijn door de kinderen omgezet in muurschilderingen.
 • De kinderen leren vanaf de onderbouw zelfstandig te plannen. Zij doen dat tot en met groep 3 met behulp van het takenbord.
 • Tijdens onze talentdagen leren we over onze talenten. Er zijn leuke workshops en we leren elke keer een belangrijke levensles.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale eindtoets in groep 8
Met de Centrale Eindtoets wordt de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van leerlingen in groep 8 onderzocht. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de centrale eindtoets een indicatie over de te maken schoolkeuze.
Over het algemeen zien we dat de verdeling van niveaus waarop de kinderen presteren gemiddeld verdeeld is. De kinderen die in 2022 zijn uitgestroomd hebben een aantal bijzondere schooljaren gekend aan het eind van hun basisschooltijd. Dat dit invloed heeft gehad op hun resultaten kan niet worden ontkend. Wij staan achter het kansrijk adviseren en we kijken naar het potentieel van elk kind. Een deel van de kinderen heeft daarom een ander schooladvies gekregen, dan volgt uit de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen worden tweemaal per jaar toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd met behulp van onze SAAMwijzer analyse. Op basis van deze analyses worden nieuwe unit-plannen gemaakt.
We kiezen er heel bewust voor om de kleuters geen toetsen te laten maken. Dit past niet bij de ontwikkeling van deze leeftijdsgroep. De leerkrachten vullen aan de hand van een observatiesysteem gegevens van ieder kind in en analyseren en bespreken deze.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies

De adviezen voor vervolgonderwijs worden door de leraren van unit 6-7-8, de intern begeleider en directie samen opgesteld. De gegevens van een kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding, motivatie en toetsresultaten van een kind. Het schooladvies is voor voortgezet onderwijs leidend bij de plaatsing van een kind. Over het schooladvies wordt door de basisschool gecommuniceerd met ouders. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft over het schooladvies zal het contact opnemen met de leraar van groep 8 (en dus niet met de ouders) voor nadere uitleg of onderbouwing. De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden; dit gebeurt via het Leerling Administratie Systeem van de scholen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat er een veilig en prettig pedagogisch klimaat is op onze school, waardoor alle betrokkenen (kinderen, leerkrachten en ouders) zich snel goed thuis voelen en met plezier naar school komen. Iedereen leert meer in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid, zowel in de klassen als daarbuiten. We werken hard, maar met plezier. Het team is hecht en werkt veel samen, we zetten ons in voor goed onderwijs en geven adaptief onderwijs met moderne methodes. Binnen onze school hanteren we de volgende grondbeginselen: 

 • Respect voor elkaar is de basis van ons onderwijs 
 • Kinderen moeten elke dag met plezier naar school komen 
 • We hechten aan normen en waarden

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor elkaar
 • Zelfredzaamheid
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het verslag van het inspectiebezoek van 16 juni 2014 staat onderstaande: "Uit dit rapport valt op te maken dat op Daltonschool De Polderhof de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is. Zowel de eind- als de tussenopbrengsten zijn voldoende. Dat geldt ook voor de begeleiding, de zorg en de kwaliteitszorg. Een aantal indicatoren is zelfs als 'goed' beoordeeld. De manier waarop de school haar resultaten op zowel groeps- als schoolniveau analyseert en evalueert kan bijvoorbeeld als een voorbeeld voor anderen dienen".

Terug naar boven