Basisschool De Schrank

Siebenstraat 14 6035 BD Ospel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Landelijk is er een groot tekort aan leerkrachten. Dat betekent, dat vervanging bij ziekte of verlof moeilijk te vinden is. Indien dit toch aan de orde is, hebben wij diverse oplossingen:

- we hebben een aantal ex-collega's die we mogen bellen;
- part-timers komen een dag terug of ruilen met hun duo-partner;
- de directrice neemt de groep over;
- andere personen met ambulante taken nemen de groep over;

Inzet is in elk geval, de kinderen niet naar huis te sturen. Tot nu toe is dit ook steeds gelukt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basaal hanteren we een jaarklassensysteem; d.w.z. dat we zoveel mogelijk kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep plaatsen.
We willen een evenwichtige verdeling van de aantallen leerlingen over de groepen. In dat kader vormen we in de groepen 1 en 2 heterogene groepen. Per schooljaar bekijken we hoe de groepen het beste gevormd kunnen worden.

Ons vertrekpunt is een leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen we op drie niveaus werken en op diverse manieren differentiëren. Middels digitale leermiddelen differentiëren we zeer sterk. Vandaar het jaarklassensysteem.

We hebben vakleerkrachten voor (ondersteuning bij) gymnastiek en muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 lopen de vakgebieden door elkaar en vloeien in elkaar over: een taalactiviteit eindigt met een liedje, een kringactiviteit vloeit over in het werken met ontwikkelingsmaterialen etc.
Het bovenstaande schema is dus een kunstmatige weergave van de werkelijkheid in de groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 zijn taal en aanvankelijk lezen zó met elkaar verweven dat we dit als één vakgebied op ons rooster hebben staan. In dit overzicht is het kunstmatig uit elkaar gehaald.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe zijn wij de school voor alle kinderen van Ospel. Indien een kind echter meer dan "normale"ondersteuning nodig heeft, gaan we in gesprek met ouders om te bespreken of wij die ondersteuning kunnen bieden. Passend onderwijs is namelijk niet per definitie inclusief onderwijs. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door interne of externe oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de individuele leerling kan een grens voor de school zijn. Ook de volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:

-veiligheid van medeleerlingen en lera(a)ren
-mate van zelfredzaamheid
-mate van fysieke en/of medische verzorging
-kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is
-benodigde materiele ondersteuning van hulpmiddelen (en de mogelijkheid die materialen in huis te halen).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven