Basisschool De Schrank

Siebenstraat 14 6035 BD Ospel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zie voor de meest actuele gegevens onze pagina van Scholen op de Kaart: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ospel/7861/basisschool-de-schrank/

Bovenstaande resultaten zijn van vorig schooljaar. De nieuwe resultaten worden medio september gepubliceerd

Hier beneden staat beschreven welk percentage leerlingen het fundamentele niveau of het streefniveau heeft behaald. Dit wordt uitgedrukt in referentieniveaus: 1F, 1S en 2F.

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.

Eindtoets IEP 22-23:
Op het gebied van taalverzorging en lezen halen we een score van 100% op referentieniveau 1F.
Op het gebied van rekenen scoren 90% van onze leerlingen 1F.
M.u.v. taalverzorging op referentieniveau 2F/1S, scores we alle onderdelen boven het landelijke gemiddelde.

We zien een daling t.a.v. de scores van vorig schooljaar. Dit is naar verwachting, kijkend naar deze groep 8.

Kijken we naar de 3 jaar-opbrengsten (inspectienormen) dan scoren we boven de signaleringswaarde en ook boven het landelijk gemiddelde. Wel zien we een daling bij de opbrengsten van rekenen.

We merken dat we vaak inzoomen op de onderdelen die het vorige schooljaar lager scoorden. Hierdoor zien we dat de focus verlegd wordt en scoren we op die onderdelen hoger en andere onderdelen scoren iets lager. Bijv. Leestekens, leestechniek en woordenschat. Daarnaast weten we niet wat de invloed is geweest van Corona op het leerproces van kinderen.

Aanbevelingen 23-24:Aandachtspunt is rekenen! We zullen gaan onderzoeken wat de reden is dat de resultaten dalen bij rekenen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het automatiseren?

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd aan de hand van methodegebonden toetsen, (gestandaardiseerde) observaties en landelijk genormeerde toetsen. Leraren gaan regelmatig na hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt ten opzichte van zichzelf en van leeftijdgenoten.

De school werkt op basis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). De leraren plannen het onderwijs in groepsplannen en de dag- en weekplanning; binnen een groep worden leerlingen per leergebied ingedeeld in tenminste drie niveaus.

De curatieve zorg voor leerlingen met een leerstofhiaat is eveneens in de groepsplannen opgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 wordt al voorbereidend gewerkt aan de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). 
Resultaten van de leerling worden meegenomen in een voorlopig advies. Dit voorlopig advies bespreken we met u.
Naast de leerresultaten zijn ook de werkhouding, interesse(s) en motivatie voor school en leren een belangrijke factor in het schooladvies.  

Indien de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 hoger uitvalt dan dit schooladvies dan wordt het advies heroverwogen. Hierbij betrekken we u als ouder(s)/verzorger(s).  Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. 
Op basis van de kennis en ervaring die de school heeft opgedaan tijdens alle jaren dat uw zoon/dochter op onze school zit, is het schooladvies tot stand gekomen. 

Binnen ons Samenwerkingsverband maken leerlingen de overstap naar het VO via route A of route B. 
Route B houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat de leerling met de basisondersteuning (de ondersteuning van de mentor of coach, die voor alle leerlingen geldt op de VO-school) kan worden begeleid naar een diploma.
Voor leerlingen in het VMBO kan extra ondersteuning op het gebied van leren (LRO) worden aangevraagd wanneer de leerling voldoet aan bepaalde criteria. Is dit het geval dan informeren we u daarover. 
Route A houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat een vroegtijdige verkenning met het VO wenselijk is en de leerling met basisondersteuning + eventueel aanvullende ondersteuning op het VO een diploma kan halen. Dat geldt ook voor leerlingen waarvan we inschatten dat een uitstroom naar Praktijkonderwijs wordt gemaakt. 

In het schooljaar dat uw zoon/dochter in groep 7 zit wordt u hierover nader geïnformeerd. De vroegtijdige verkenning en afstemming maken het mogelijk dat, eerder dan het centrale aanmeldmoment, duidelijk is welke VO-school de best passende plek is voor uw zoon/dochter, met passende ondersteuning indien nodig. 
Voor alle leerlingen is het aan te raden om tijdig de open dagen en andere kennismakings- of voorlichtingsactiviteiten van de VO-scholen in onze regio te bezoeken.
Voor alle schoolverlaters wordt een OKR (onderwijskundig rapport) ingevuld door de leerkracht(en) van de basisschool. Het OKR is wettelijk verplicht en geldt als overdrachtsdossier van de basisschool naar het VO. Voordat dit gedeeld wordt met de VO-school heeft u uiteraard inzage in het dossier van uw zoon/dochter.
Het adviesformulier is een onderdeel van het OKR en krijgt u van ons mee, zodat u dit op het moment van aanmelding kunt overleggen aan de VO-school. Vanaf 2024 geldt een centraal aanmeldmoment voor alle leerlingen van groep 8.Samen dragen we zorg voor de overstap naar de best passende plek voor elke leerling, met passende ondersteuning als dat nodig is!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is van groot belang dat kinderen zich binnen onze school veilig en geborgen voelen. Vanuit geborgenheid kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is een heel belangrijk aspect binnen de leerlingenzorg. Een kind dat ‘lekker in zijn vel zit’, kan optimaal functioneren. In alle groepen wordt actief gewerkt aan een veilig klimaat. Met name de eerste periode van elk schooljaar wordt gewerkt met "Grip op de Groep". Deze werkwijze besteedt extra aandacht aan de fases van storming, norming en performing. 

Voor alle leerlingen wordt 2x per jaar door de leerkracht de sociaal-emotioneel-lijst van Cito Leerling in Beeld ingevuld. Dit is een digitale vragenlijst over sociaal- emotionele ontwikkeling. Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ook zelf een digitale vragenlijst in. De leerkracht gaat hierna met alle leerlingen in gesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schoolformat. Niet alleen deze resultaten maar ook de algehele ontwikkeling van de leerling staat centraal. Leerlingen van groep 5 t/m 8 formuleren voor de komende periode een leerdoel.
Bovenstaande resultaten worden bij de besprekingen met de IB’er doorgenomen en als er aanleiding toe is worden er vervolgafspraken gemaakt. Ook bij het eerste oudergesprek wordt hier door de leerkracht aandacht aan besteed.

Als daar aanleiding toe is, wordt er per situatie bekeken of er extra maatregelen nodig zijn. Te denken valt aan weerbaarheidstraining, training groepsdynamiek etc.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg goed voor jezelf
  • Zorg goed voor de ander
  • Zorg goed voor je omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven