DS J Bogermanschool

Weelstraat 1 4307 BR Oosterland

 • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
 • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
 • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
 • Schoolfoto van DS J Bogermanschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school volgt systematisch de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen. De leerkrachten:

 • bepalen de voortgang van de groep en individuele leerlingen met methode gebonden toetsen en observatielijsten
 • bepalen de voortgang van de groep en individuele leerlingen met methode onafhankelijke toetsen
 • bepalen voor leerlingen in de aanvangsgroepen ten minste twee keer per jaar de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de wiskundige oriëntatie en de motorische ontwikkeling
 • stellen voor leerlingen van de overige groepen ten minste twee keer per jaar de leerresultaten vast voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde
 • leggen toets resultaten vast in het digitale LVS - administratiesysteem Parnassys
 • hanteren een toets kalender waarover afspraken binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt
 • hanteren afspraken over hoe ouders betrokken worden als voor hun kinderen een individueel handelingsplan moet worden opgesteld.

Op deze wijze kunnen de leerkrachten tijdig problemen signaleren in de ontwikkeling van de kinderen. Bij het signaleren worden de leerkrachten ondersteund door het gebruik van toetsen.

De gegevens van de groepen en individuele leerlingen worden volgens een vaste procedure besproken en geanalyseerd (zie ook afspraken “opbrengstgericht werken”). Bij de diagnose raadplegen de leerkrachten elkaar en/of de interne begeleider als dat wenselijk is. Wij bespreken de groepsresultaten en de individuele leerlingen die opvallen. In elk geval passeren de leerlingen die op de Cito-toets op D- of E-niveau scoren. Vervolgens wordt bepaald welke leerlingen nader worden gediagnosticeerd.

De leerkracht stelt (in overleg met de interne begeleider) aan de hand van de verzamelde gegevens een groepsplan op, om het onderwijs (waar nodig) aan te passen aan de behoeften van de leerlingen, met het oog op het realiseren van basisdoelen en extra doelen. Een format voor een groepsplan is opgenomen in Parnassys. Vervolgens voert de leerkracht de opgestelde plannen uit. Daar waar de groepsplannen onvoldoende mogelijkheden bieden voor zorgleerlingen worden individuele handelingsplannen gemaakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven