DS J Bogermanschool

Weelstraat 1 4307 BR Oosterland

  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool

In het kort

Toelichting van de school

Leuk dat u een kijkje komt nemen in 'de keuken' van de Bogermanschool!

Wij willen u laten zien waar wij als school voor staan en laten zien hoe ons onderwijs is ingericht. We laten u onder andere zien hoe ons onderwijs is opgezet, wat onze onderwijskundige en opvoedkundige doelen zijn, hoe er omgegaan wordt met zorgleerlingen en wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders van de school kunnen verwachten. U vindt allerlei praktische informatie zodat u inzicht krijgt in het reilen en zeilen van onze school.

We stellen uw mening op prijs. Mist u informatie of is u al lezend iets niet duidelijk, dan waarderen wij uw reactie zeer, zodat wij met uw op- of aanmerkingen ons voordeel kunnen doen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opvoeden tot eer van God
  • Kind centraal
  • Onderwijs op maat
  • Veiligheid, rust en regelmaat
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven