DS J Bogermanschool

Weelstraat 1 4307 BR Oosterland

  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool
  • Schoolfoto van DS J Bogermanschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciale zorg voor kinderen houdt bij ons op school in dat er overleg is tussen de leerkrachten die met het betreffende kind te maken hebben, bijvoorbeeld de groepsleerkracht, directie, interne begeleider, ambulante begeleider en onderwijsassistent. Waar speciale zorg nodig/ gewenst is, worden de ouders altijd vooraf geïnformeerd. Als de school niet voldoende hulp kan bieden, wordt een deskundige van buiten de school geraadpleegd.

Extra zorg wordt in eerste instantie altijd binnen klassenverband verleend door de groepsleerkracht,soms in overleg met de interne begeleider. Als de problemen groter zijn, kan ook buiten de groep extra hulp geboden worden door de onderwijsassistenten. Samenwerking met de groepsleerkracht is hierbij van belang. Voor de begeleiding wordt, waar nodig/wenselijk, een zogenaamd handelingsplan opgezet.De ouders, van wie hun kind(eren) werken met een handelingsplan, worden door middel van een formulier op de hoogte gesteld op welk gebied extra hulp wordt gegeven. Vanuit de Schoolbegeleidingsdienst wordt onze begeleiding in het algemeen en de begeleiding van zorgleerlingen in het bijzonder ondersteund door een schoolbegeleider. De school heeft m.b.t. het helpen van leerlingen de doelstelling het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden en verwijzing naar het speciaal onderwijs zo gering mogelijk te houden.Alleen als de ontwikkelingskansen van het kind ernstig belemmerd zouden worden door op onze school te blijven, wordt verwezen naar het speciaal onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven