Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Een plaats in de school waar leerlingen en personeel kan werken, spelen en elkaar ontmoeten.
  • De school heeft rijk ingerichte hoeken waar kinderen kunnen spelen en leren. De kinderen worden uitgedaagd tot spel.
  • De lokalen zijn sfeervol ingericht. We zorgen voor een rijke leeromgeving.
  • Binnen onze school wordt er uiteraard veel gewerkt met Montessorimaterialen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Montessorischool Oosterhout gebruiken we de eindtoets van CITO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als we ‘eruit willen halen wat er in zit’, dan zullen we goed moeten volgen hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt, op school en buiten de school. In alle bouwen doen we dit door nauwkeurig te observeren en registreren. Daarnaast maken wij gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem.

In de onderbouw wordt een observatie- en registratiesysteem gebruik, genaamd KIJK!. We volgen hiermee de brede ontwikkeling van het jonge kind en bepalen op basis van de observaties het passend aanbod voor elk kind.  Dit observatie- en registratie systeem helpt ons om de juiste ondersteuning te geven aan alle kinderen in de onderbouw.

In de midden- en bovenbouw wordt, naast de dagelijkse observaties, registraties en methodegebonden toetsen, twee keer per jaar getoetst om de ontwikkelingen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen te volgen. Tijdens observaties ziet de leerkracht hoe en op welke wijze het kind leert als ook de hoeveelheid leerstof die wordt verwerkt.

Alle leerkrachten bespreken drie keer per schooljaar de leerlingen van hun groep met de intern begeleider tijdens de voortgangsgesprekken.
Bij de overstap van onder- naar middenbouw en van midden- naar bovenbouw vindt er een overdrachtsgesprek plaats tussen de betreffende leerkrachten. De resultaten van de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de gegevens van de observaties worden door de groepsleerkracht in kaart gebracht en bekeken, samen met de intern begeleider.
De leerkracht bepaalt vooraf de individuele doelen en ambities voor de leerlingen. In het groepsplan en het groepsoverzicht beschrijft de leerkracht de ondersteuning per leerling om de gestelde doelen te behalen.

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een verslag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar de kinderen uit te laten stromen naar een niveau en school die bij hen past.
Daarbij wordt goed gekeken naar de leerlingkenmerken, zoals doorzettingsvermogen, werkhouding en inzet van het kind. 

Het schooladvies wordt gegeven voor de afname van de CITO eindtoets en is gebaseerd op de achterliggende onderwijsperiode.

Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd.
De leerlingen worden ook na de basisschoolperiode verder gevolgd in het Voortgezet Onderwijs.

We willen nadrukkelijk aangeven dat wij de totale ontwikkeling van een kind belangrijk vinden. De cognitieve ontwikkeling is daar een belangrijk gedeelte van. Even belangrijk is, dat kinderen kunnen samenwerken, een planning kunnen maken en zich daar aan houden
en dat ze verantwoordelijkheid  krijgen die bij hun ontwikkeling past. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van het inspectieonderzoek neemt de school telkens mee in de plannen voor de schoolontwikkeling.

Terug naar boven