Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Een plaats in de school waar leerlingen en personeel kan werken, spelen en elkaar ontmoeten.
  • De school heeft rijk ingerichte hoeken waar kinderen kunnen spelen en leren. De kinderen worden uitgedaagd tot spel.
  • De lokalen zijn sfeervol ingericht. We zorgen voor een rijke leeromgeving.
  • Binnen onze school wordt er uiteraard veel gewerkt met Montessorimaterialen.

Het team

Toelichting van de school

In de onderbouw worden de bewegingslessen verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel wordt vervanging geregeld via de organisatie 'Leswerk'. Zij zorgen in overleg met de directeur
voor een passende leerkracht voor de groep. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt intern gezocht naar een
passende oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van ondersteunend personeel of het verdelen van leerlingen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op een Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in bouwen, heterogene groepen.
In de onderbouw zitten de kinderen van vier tot en met zes jaar (groep 0, 1 en 2). De middenbouw wordt gevormd door kinderen 
van zes tot en met negen jaar (groep 3, 4 en 5). In de bovenbouw tenslotte, zijn er kinderen van negen tot en met twaalf jaar
(groep 6, 7 en 8). Combinatieklassen zijn er niet uit noodzaak maar uit principe. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de oudere kinderen werken.Dit motiveert hen om moeilijker werk te kiezen. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Op deze manier kunnen ze de geleerde kennis en vaardigheden toepassen door deze uit te leggen aan een ander kind. Het helpen is geen bijzonderheid maar heel vanzelfsprekend en een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij onze kinderen.

De leerlingen zijn in schooljaar 2021-2022 als volgt verdeeld over de verschillende groepen:  

Voorschool:           Juf Nabila en juf Annemarie
Onderbouw:          Juf Madeleine en juf Olga
Onderboujw:         Juf Judith en juf Olga
Middenbouw:         Juf Romy 
Middenbouw:         Meneer Tom
Tussenbouw:         Juf Anne en juf Mariska
Bovenbouw:          Meneer Melvin
Bovenbouw:          Meneer Dennis Dennis  

                  
Intern begeleider: Boukje Lodewikus (aanwezig op maandag en donderdag)

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De thema's die in de onderbouw gehanteerd worden komen uit het IPC-programma (International Primary Curriculum) en uit de methode Peuterplein en Kleuterplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Montessorischool worden in de middenbouw en bovenbouw in de ochtend de vakken taal, lezen en rekenen aangeboden.
In de middag staat het kosmisch onderwijs ( aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek) en de creatieve vakken (onderwijs in kunst en cultuur) centraal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Montessorischool Oosterhout biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:

1. Als het leerproces van een leerling zoveel aandacht van een leerkracht vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;

2. Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers verstoord;

3. Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de begeleiding onze capaciteit overschrijdt;

4. Als een kind zich –ondanks onze (extra) ondersteuning- onvoldoende ontwikkelt op basis van zijn/ haar capaciteiten en/ of niet gelukkig is binnen onze onderwijssetting.

In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe deskundigen/ zorgteam zoeken naar een (meer) passende school voor het kind. Ouders en school trekken hierin samen op.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de Montessorischool Oosterhout hoort een VVE-voorschool. VVE staat voor ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’. Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op onze school al vanaf hun 2 ½ kunnen volgen in hun ontwikkeling. De overgang van voorschool naar de onderbouw is minder groot omdat de kinderen al bekend zijn met de school en de leerkrachten. Daarnaast biedt onze school ook de mogelijkheid om op specifieke momenten peuters en kleuters te laten samenwerken en spelen. Dit past binnen de visie op onderwijs van onze school.

Peuters kunnen op de voorschool terecht wanneer zij 2 ½ jaar oud zijn. De peutergroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen. De peuters komen twee dagdelen per week naar de voorschool. De VVE- peuters moeten vier dagdelen per week naar de voorschool komen. Iedere ochtend is de voorschool geopend van 8.30 – 12.30 uur. Om 12.30 uur kunt u de peuters in het lokaal komen ophalen. Vooraf wordt bepaald op welke dagdelen uw peuter kan komen.

U kunt uw peuter vanaf zijn/haar tweede verjaardag aanmelden voor de voorschool. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. Wanneer een leerling de voorschool bezoekt, kan hij/zij na de vierde verjaardag doorstromen naar een de onderbouw. Het is niet meer nodig uw kind daarvoor apart aan te melden.

Terug naar boven