Montessorischool Oosterhout

Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout

  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout
  • Enkele montessorimaterialen uit de onderbouw.
  • Iedere groep zorgt voor zijn eigen tuintje.
  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout
  • Schoolfoto van Montessorischool Oosterhout

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel wordt vervanging geregeld via de organisatie 'Leswerk'. Zij zorgen in overleg met de directeur
voor een passende leerkracht voor de groep. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt intern gezocht naar een
passende oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van ondersteunend personeel of het verdelen van leerlingen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op een Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in bouwen, heterogene groepen.
In de onderbouw zitten de kinderen van vier tot en met zes jaar (groep 0, 1 en 2). De middenbouw wordt gevormd door kinderen 
van zes tot en met negen jaar (groep 3, 4 en 5). In de bovenbouw tenslotte, zijn er kinderen van negen tot en met twaalf jaar
(groep 6, 7 en 8). Combinatieklassen zijn er niet uit noodzaak maar uit principe. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de oudere kinderen werken.Dit motiveert hen om moeilijker werk te kiezen. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Op deze manier kunnen ze de geleerde kennis en vaardigheden toepassen door deze uit te leggen aan een ander kind. Het helpen is geen bijzonderheid maar heel vanzelfsprekend en een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij onze kinderen.

De leerlingen zijn in schooljaar 2020-2021 als volgt verdeeld over de verschillende groepen:  

Voorschool:           Juf Nabila
Onderbouw:          Juf Madeleine en juf Judith 
Middenbouw:         Meneer Tom en juf Romy 
Tussenbouw:         Meneer Melvin juf Anne en meneer Norbert
Bovenbouw:          Meneer Dennis  

                  
Intern begeleider: Boukje Lodewikus (aanwezig op maandag en donderdag)

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De thema's die in de onderbouw gehanteerd worden komen uit het IPC-programma (International Primary Curriculum) en uit de methode Peuterplein en Kleuterplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Montessorischool worden in de middenbouw en bovenbouw in de ochtend de vakken taal, lezen en rekenen aangeboden.
In de middag staat het kosmisch onderwijs ( aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek) en de creatieve vakken (onderwijs in kunst en cultuur) centraal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Montessorischool Oosterhout biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:

1. Als het leerproces van een leerling zoveel aandacht van een leerkracht vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;

2. Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers verstoord;

3. Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de begeleiding onze capaciteit overschrijdt;

4. Als een kind zich –ondanks onze (extra) ondersteuning- onvoldoende ontwikkelt op basis van zijn/ haar capaciteiten en/ of niet gelukkig is binnen onze onderwijssetting.

In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe deskundigen/ zorgteam zoeken naar een (meer) passende school voor het kind. Ouders en school trekken hierin samen op.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven