Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Basisschool de Paasberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden samengesteld via het leerlingvolgsysteem van het CITO, methode gebonden toetsen, observaties en een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling behorend bij de Kanjermethodiek. Resultaten worden geanalyseerd en via groepsoverzichten vertaald naar groepsplannen voor de individuele leerling.

Voor voortgezet Technisch Lezen (vanaf groep 4) en voorbereidend lezen (groepen 1 en2) werken we met de methodiek LIST. Leesmotivatie, leesplezier en boekpromotie zijn hiervan belangrijke pijlers. In schooljaar 2022-2023 borgen we deze werkwijze en ontwikkelen we de bibliotheek in onze school steeds verder. In groep 3 werken we met Lijn 3 voor het aanvankelijk leesonderwijs.

-Bij rekenen wordt eigenaarschap bij leerlingen gestimuleerd. Dat is belangrijk om betrokkenheid te vergroten. Door doelgericht te werken en leerlingen keuzemogelijkheden te bieden bij instructies worden zij ook eigenaar van hetgeen ze leren. Hierdoor zijn leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijke  onderwijsbehoefte. We starten schooljaar 2022-2023 met een nieuwe Rekenmethode getiteld; Getal en Ruimte junior. Hiermee zetten we een heel belangrijke stap in de modernisering en kwaliteitsverbetering van ons rekenonderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen 'goed in hun vel' zitten, anders gezegd dat ze sociaal competent zijn. Hiervoor zijn per kind andere voorwaarden voor nodig, waarin we willen voorzien. Op school worden die sociale competenties expliciet ontwikkeld. Er is hiervoor voortdurend aandacht en specifiek via de Kanjermethodiek wordt omgaan met jezelf en anderen planmatig en schoolbreed aangeboden. De effecten hiervan worden gemeten via een leerling volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen vullen vanaf groep 5 vragenlijsten in met betrekking tot sociaal welbevinden en Veiligheid. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten en de Intern Begeleider houden toezicht op de schoolbrede aanpak en de effecten ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociaal competente leerlingen
  • zelfvertrouwen
  • samenwerken en samenleven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven