Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Basisschool de Paasberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden samengesteld via het leerlingvolgsysteem van het CITO, methode gebonden toetsen, observaties en een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling behorend bij de Kanjermethodiek. Resultaten worden geanalyseerd en via groepsoverzichten vertaald naar groepsplannen voor de individuele leerling.

Schoolbrede analyse:

Voortgezet technisch lezen is aandachtspunt, met name waar het gaat om leesmotivatie en leesplezier. Dit zal vanaf dit schooljaar nadrukkelijk verbeterd worden. Eveneens blijkt uit analyse dat rekenonderwijs aan vernieuwing toe is.

-Voor komend schooljaar staat scholing voor LIST op het programma. LIST is een methodiek om voortgezet technisch lezen te verbeteren.

-Bij rekenen wordt eigenaarschap bij leerlingen gestimuleerd via een leerlingbord. Zij kunnen doelgericht kiezen of instructie nodig/gewenst is, onder regie van de leerkracht. Hierdoor zijn leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijke  onderwijsbehoefte. In dit schooljaar zal bovendien een nieuwe rekenmethode gekozen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen 'goed in hun vel' zitten, anders gezegd dat ze sociaal competent zijn. Hiervoor zijn per kind andere voorwaarden voor nodig, waarin we willen voorzien. Op school worden die sociale competenties expliciet ontwikkeld. Er is hiervoor voortdurend aandacht en specifiek via de Kanjermethodiek wordt omgaan met jezelf en anderen planmatig en schoolbreed aangeboden. De effecten hiervan worden gemeten via een leerling volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen vullen vanaf groep 5 vragenlijsten in met betrekking tot sociaal welbevinden en Veiligheid. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten en de Intern Begeleider houden toezicht op de schoolbrede aanpak en de effecten ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociaal competente leerlingen
  • zelfvertrouwen
  • samenwerken en samenleven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven