Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Basisschool de Paasberg

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaande uit 21 personen professionaliseert zich voortdurend door het volgen van teamscholing en individuele scholing. Er wordt binnen de inhoudelijke werkgroepen gebruik gemaakt van elkaars expertise en via leerKRACHT is ieder teamlid betrokken bij het opstellen en uitwerken van doelen gericht op de leerling. Ook wordt er via leerKRACHT met en van elkaar geleerd via collegiale consultatie. Er is een grote saamhorigheid en betrokkenheid van de leerkrachten/overige medewerkers bij de leerlingen en de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Paasbergschool maakt gebruik van de invalpool van Deltascholengroep. Mocht er hier geen leerkracht beschikbaar zijn proberen wij dit intern met collega's op te vangen. Op het moment dat dit niet mogelijk is delen we de kinderen van de groep die dag op over de andere groepen. Mocht er voor langere termijn geen invalleerkracht beschikbaar zijn dan zijn we genoodzaakt een groep kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de groepering van het leerstof jaarklassensysteem worden leerlingen volgens groepsplannen/datamuur ingedeeld in niveaus. Voor iedere leerling zijn doelen gesteld en via klassemanagement organiseren leerkrachten hun onderwijs zodanig dat aan die doelen gewerkt kan worden. Leerlingen volgen instructie in hun jaarklas en verwerken veelal na de basisstof extra stof, of maken minder van de basisstof. Ook kan leerlingen andere leerstof en andere werkwijzes aangeboden worden. Via registratie houden leerkrachten bij of gestelde doelen bereikt worden. Het leerlingvolgsysteem is hierbij een hulpmiddel. Eigenaarschap bij leerlingen bereiken we door ze zelf doelen te laten stellen en daarbij behorende instructie(s) te volgen. Onder regie van de leerkracht maken zij zelf keuzes.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal en lezen zijn samen ondergebracht bij Taal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Paasbergschool worden specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart gebracht en wordt zorgvuldig getracht hierin te voorzien. Binnen de school is veel expertise en ervaring en waar nodig wordt externe hulp gezocht. We proberen brede ondersteuning te bieden waardoor leerlingen een passend onderwijsaanbod ontvangen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelend leren is voor kleuters een elementaire behoefte. In bepaalde stadia van het kinderleven is spelen zelfs het belangrijkste onderdeel. Tijdens het spelen wordt er veel bereikt. Het kind oefent namelijk spelend zijn lichaamsbeheersing (motoriek), zijn zintuigen, zijn voorstellingsvermogen en zijn denken. Het doet spelend ervaringen op. De ontwikkeling van spel tot werk voltrekt zich stap voor stap in het spel zelf. Tegelijk met de ontwikkeling van het kind wordt het spel steeds doelmatiger en planmatiger. Het spelmateriaal en ontwikkelingsmateriaal voor het kind is op zijn leeftijd afgestemd. Dat wil zeggen; het is uitdagend en sluit aan bij de belangstelling, het ontwikkelingsniveau en zijn/haar capaciteiten. Ons aanbod wordt volgens de thema's van Kleuterplein aangeboden. Er is een Talentenkast om extra uitdaging en verdieping te bieden waar nodig. Leerlingen worden door co-teachers extra ondersteund en gestimuleerd als er aanleiding toe is. Door klassenverkleining toe te passen wordt eveneens extra zorg en aandacht mogelijk.  

Terug naar boven