Basisschool de Berenburcht

Langestraat 5 4501 BR Oostburg

Schoolfoto van Basisschool de Berenburcht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over hun school. Wij gebruiken hiervoor de vragenlijst PO Vensters voor de groepen 6-7-8. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het rapportcijfer goed? Dan is de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan onderzoekt de school wat er beter kan en worden er acties ingezet. 

Uit het onderzoek van het huidige schooljaar 2022-2023 blijkt dat de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 de lessen op school en de leerkrachten ruim voldoende waarderen met respectievelijk een 7,3 en een 7,8. De leerlingen ervaren veel hulp van de leerkrachten en waarderen dit met een 8,3. De leerkrachten geven waar nodig voorrang aan gesprekken met individuele leerlingen en/of gesprekken over het pedagogisch klimaat in de groep.
De meerderheid van de leerlingen voelt zich veilig in de klas en op school. Ze waarderen de school op het gebied van sociale en fysieke veiligheid met een 7,5. Van belang bij deze cijfers blijft wel dat er altijd actie noodzakelijk blijft. Er zijn nog altijd leerlingen die zich niet veilig voelen op en rondom school. Daar zijn we ons terdege van bewust en we blijven als school investeren in een positief en veilig gevoel en welbevinden voor alle leerlingen.

Voor de groepen 3 t/m 8 vullen de kinderen tweemaal per jaar de vragenlijsten in van IEP hart en handen. Aan de hand van deze invullijsten vinden er kindgesprekken plaats. Voor groep 1 &2 worden de signaleringslijsten van KIJK! Beredeneerd aanbod ingevuld. Naast bovengenoemde lijsten vullen de leerlingen sociogrammen in om de relaties in de klas weer te geven.

In januari 2022 zijn we gestart met de methode HiRo, oftewel schooljudo. HiRO is een jaarprogramma gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). HiRO is ontstaan vanuit Schooljudo. De lesmethode is gebaseerd op ervarend leren. De 7 judowaarden staan centraal. Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen ’Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’ Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten ’Beheersing ‘in balans blijven ’Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’ Discipline ‘doen wat nodig is’ Plezier 'lachen en veel lol maken. De eerste resultaten/opbrengsten van het werken met HiRo zien we al terug in de diverse groepen.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich. Het dient echter wel een heel belangrijk doel. Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school creëert namelijk optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door kinderen, thuis en op school.

Dit jaar hebben 84 ouders de lijst ingevuld. Dit is een hoge respons. De respons voldoet hiermee aan de vereiste en de gewenste norm. We vinden het erg belangrijk dat alle ouders hun stem laten horen. Als school zijn we heel actief geweest om ouders te wijzen op het belang van invullen. Tijdens de rapportgesprekken en kijkochtenden hebben we voor onze ouders uit een niet westerse cultuur vertaling aangeboden, zodat ook zij respons konden geven. 
De ouders geven aan erg tevreden te zijn over de school. We krijgen als school van de ouders het rapportcijfer 8,6. Natuurlijk zijn we blij met deze cijfers, maar we willen er ook van leren en zien welke zaken we nog kunnen verbeteren: " Doen we de goede dingen? " en "Doen we de dingen goed?" Als school willen we graag investeren in communicatie en samenwerking met ouders en aanwezigheid van ouders bij ouderavonden en formele en informele gesprekken. Het vraagt niet alleen betrokkenheid van ouders bij school, maar eveneens van school bij ouders. Contact met elke individuele ouder over het eigen kind, waarbij het welbevinden en het leren en ontwikkelen door het kind centraal staat.


Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven