Basisschool de Berenburcht

Langestraat 5 4501 BR Oostburg

Lekker vrij lezen in groep 3 en 4

Het team

Toelichting van de school

Hierbij een overzicht van de leerkrachten en de groepen.

Groep 1/2: juf Evelien en juf Kiki

Groep 3/4: juf Angela en/of juf Danielle, juf Marjan

Groep 5: juf Tessa

Groep 6: juf Ruth

Groep 7: juf Conny, juf Marieke

Groep 8: juf Tessa

Onderwijsassistent: juf Mandy

Intern Begeleider/Kwaliteitsmedewerker: juf Christianne

Alle medewerkers op de Berenburcht vormen één team, met dezelfde pedagogische visie. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijkheid dragen voor goed onderwijs waar ieder kind tot zijn/haar recht komt en alle kansen krijgt om zijn/haar talenten te benutten.  

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor: Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs of vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, kijken we eerst intern of de duo-collega de groep kan overnemen. Mocht dit niet kunnen dan zal er gekeken worden of er een andere collega van het team kan werken. We zullen altijd onze uiterste best doen om vervanging te zoeken zodat de kinderen les krijgen.

Mocht dit ook niet het geval zijn doen we een beroep op de leerkrachten die binnen ons schoolbestuur hebben aangegeven dat ze naast hun vaste uren nog beschikbaar zijn voor vervanging. Indien er geen vervanger beschikbaar is, dan zoeken we naar de best passende oplossing op dat moment. Een oplossing zou kunnen zijn om klassen samen te voegen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in jaargroepen, dat houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. We hebben dit schooljaar ook enkele combinatiegroepen zoals bijvoorbeeld groep 3/4.

Voor de vakken rekenen en begrijpend lezen werken we vanaf groep 5 'groep doorbrekend' dat wil zeggen dat kinderen op hun eigen niveau de lesstof krijgen aangeboden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen, groep 1 en 2 zijn de kinderen ontdekkend en spelend voortdurend aan het ontwikkelen.

Het aanbod in groep 1 en 2 is gebaseerd op doelen en leerlijnen voor het jonge kind. De leerkrachten werken aan de hand van een jaarplanning en een themaplanning. In de themaplanning is mooi te zien dat de doelen uit KIJK! Beredeneerd aanbod het uitgangspunt zijn voor de keuze van de activiteiten. Het lokaal is een ondersteunende leeromgeving waar het thema duidelijk terugkomt in hoeken en activiteiten.

Vanuit een veilige speel- en leeromgeving ontwikkelen de kinderen zich op taal-, reken-, motorisch, en sociaal-emotioneel gebied. Het is hierbij van groot belang dat de kinderen zich veel kunnen en mogen bewegen. Bewegen doen de kinderen naast hun eigen lokaal ook in het speellokaal en buiten.

In groep 2 wordt er meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen en worden de in groep 1 geleerde vaardigheden uitgebreid. Er worden in groep 2 ook meer voorbereidende reken- en taalactiviteiten aangeboden, maar ook hier nog spelenderwijs en aansluitend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 ligt de nadruk op het schoolse leren. Op de Berenburcht is in elke groep een rooster waarin alle vakken (waarmee we de kerndoelen voor het basisonderwijs behalen) zijn opgenomen. Minimaal vijftig procent van de lestijd wordt ingezet voor taal en rekenen. Het Chromebook en het digibord spelen daarbij een belangrijke rol. Naast de basisvakken (rekenen, taal, lezen) is er in het rooster ruimte voor de vakken waarmee de brede ontwikkeling wordt gegarandeerd zoals aardrijkskunde, geschiedenis, creatieve vakken gymnastiek.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • TEC
  Vorig schooljaar is er in onze regio een TEC opgericht voor de kinderen uit Oekraïne. Onze ambitie is om dit structureel uit te breiden voor alle vluchtelingenkinderen/ anderstalige nieuwkomers. 
 • Hoog/meerbegaafde leerlingen.
  De werkgroep meerbegaafden organiseerde dit schooljaar scholing voor alle teams en stelde een onderwijs continuüm op die in alle scholen zal worden ingebracht. 
 • Inclusie onderwijs. 
  I.s.m. het Passend Onderwijs zijn wij in gesprek om te kijken hoe haalbaar het is om in de toekomst meer kinderen met een hele specifieke onderwijsbehoefte thuisnabij en binnen het regulier onderwijs goed passend onderwijs te geven. Wat is daar dan voor nodig? Wat is onze visie? Kunnen we de expertise vanuit het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs binnenhalen? Zijn er voldoende klassenassistenten beschikbaar? Vorig schooljaar is gestart met een uitwisseling tussen leerkrachten van het speciaal onderwijs en onze school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen.

Enkele jaren terug is het VVE-project gestart. Het doel van het project is erop gericht een doorgaande lijn te hebben in het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 7 jaar. Gezamenlijke activiteiten worden ondernomen tussen de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, en de twee basisscholen. De ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd via het Kijk! registratiesysteem.

In de kleutergroepen wordt er ook gewerkt volgend de methode 'kleuteruniversiteit'.
Voor het intensiveren van de samenwerking denken we aan: 
intensiveren van het overleg, kijken bij elkaar, meer gezamenlijke thema's aanbieden. Wat prioriteit mag hebben is  de overdracht, deze vindt weliswaar plaats, maar het is nodig om  afspraken te maken over een eenduidige inhoud en registratie.

Terug naar boven