De Parelburcht

Dongestraat 109 4388 VL Oost-Souburg

  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Parelburcht bestaat uit een directeur en ruim 20 enthousiaste leerkrachten, drie onderwijsassistenten, een klassenassistent, administratief medewerkster en twee conciërges op vrijwillige basis. We hebben fulltimers en parttimers.
Veel teamleden van onze school zijn gespecialiseerd in een bepaald gebied, bijvoorbeeld werken met jongere of juist met oudere kinderen of op het gebied van ICT en gedrag. We hebben twee intern begeleiders die samen met de onderwijsassistenten en klassenassistent ons ondersteuningsteam vormen. Zij zorgen ervoor dat we een goede leerlingenzorg bieden. Eén leerkracht begeleidt meer- en hoogbegaafde leerlingen één ochtend per week in de zgn. Flexklas.

Ons meest bijzondere teamlid is onze schoolhond Buddy. Deze Australian Labradoodle is een allergievrije hond en speciaal opgeleid om kinderen tegemoet te komen op het gebied van sociaal/emotioneel welbevinden en hen te helpen stimuleren in het leren. Buddy is drie dagen per week op school. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Wanneer leerkrachten verlof hebben, is dit opgenomen in de jaarplanning. We vullen de vervanging in met eigen leerkrachten.

2. Bij niet planbaar verlof (zoals zwangerschapsverlof) doen we een beroep op vervanging door collega's uit de interne vervangingspool van Stichting Onze Wijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen zijn kinderen bewust heterogeen (jong en oud samen) gegroepeerd. Kinderen kunnen namelijk enorm veel van elkaar leren op allerlei vlakken.

Vanaf groep 3 zijn de kinderen op leeftijd gegroepeerd. Dat wil niet zeggen dat we niet groepsdoorbrekend werken. Het streven is om kinderen meer en meer zelfstandig te maken. Hierbij laten we kinderen ook steeds meer zelf keuzes maken binnen het groepsdoorbrekend werken op bepaalde delen van de schoolweek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook voor de onderbouw gebruiken wij urentabellen voor de verschillende vakgebieden. Deze voldoen aan de door de Inspectie gestelde eisen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren urentabellen voor de verschillende vakgebieden. Deze voldoen aan de door de Inspectie gestelde eisen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12/13 jaar.
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig hebben en wat wij als school kunnen bieden is heel afhankelijk van de actuele situatie. Kinderen veranderen en scholen veranderen. 
Wij gebruiken een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, de grenzen aan opvangbaarheid en de ambities van het team ten aanzien van het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften. 
Om goed te kunnen inschatten of dat wat het kind nodig heeft geboden kan worden op deze school is altijd een goed gesprek nodig. In welke groep zou het kind komen, hoe groot is die groep, hoe is hij samengesteld, welke juf of meester staat ervoor, hoe is de situatie thuis, is er al ondersteuning vanuit de zorg en welke ondersteuning kan de school eventueel krijgen van het samenwerkingsverband? 
Dat zijn allemaal vragen die besproken moeten worden waarna kan worden afgewogen of wij de juiste school zijn. Het schoolondersteuningsprofiel is een algemene beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld geeft van de algemene mogelijkheden van de school. Binnen samenwerkingsverband Kind op 1 hebben we afgesproken dat we deze onderwerpen op dezelfde wijze bespreken zodat er iets te zeggen valt over het totaalbeeld van de regio. Elk schoolteam bespreekt jaarlijks de volgende items:
- Ontwikkeling van de basisondersteuning (de 10 standaarden) en conclusies
- Algemeen beeld van ondersteuningsmogelijkheden van de school
- Reflectie op begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften 
- Conclusies: mogelijkheden-grenzen-ambities-ontwikkelpunten 

Hieronder leest u een verkorte weergave van onze conclusies.

Mogelijkheden
- Op het gebied van TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis) is er bij ons op school kennis aanwezig. 
- Contacten met externe hulpverleners verlopen goed. 
- Voor kinderen met een cognitieve ontwikkelingsachterstand of –voorsprong is bij ons op school een ruim aanbod aan ondersteuning aanwezig. 
- We beschikken over een breed aanbod aan leermiddelen.
- We kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme, (A)DHD, dyslexie, hoogbegaafdheid. 
- Fysiek/medisch: we kunnen kinderen met diabetes of allergieën opvangen. Allergieveroorzakend materiaal is veelal uit school verwijderd. 
- We leggen de nadruk op Boeiend Onderwijs en werken met coöperatieve leerstrategieën en werkvormen uit Natuurlijk Leren. 
- De IB-ers volgen de opzet van de doorgaande lijn. 

Grenzen
- Als het welbevinden van het kind in het gedrang komt en we dit niet kunnen verbeteren, is meer/andere ondersteuning nodig.
- Lichamelijke/medische verzorging kunnen wij niet altijd bieden. Hiervoor zijn soms medische, specialistische vaardigheden nodig en specifieke kennis die een leerkracht niet heeft
- De school is tijdelijk verdeeld over twee locaties, hetgeen logistiek niet handig is.

Ambities 
- De urenverdeling van Talentbegeleiding willen we beter afstemmen. 
- SoVa trainingen binnen de stichting organiseren en binnen de school een SoVa-specialist opleiden.
- Opleiden van muziekspecialisten om een impuls te geven aan het muziekonderwijs.
- M.b.t. (hoog)begaafde kinderen willen wensen optimaal passende aansluiting en afstemming binnen de groep realiseren.
- Met de komst van een nieuw schoolgebouw kunnen we ruimtes creëren waarbinnen we kinderen beter kunnen begeleiden, c.q. opvangen, gericht op hun onderwijsbehoeften. Dit geeft ook meer mogelijkheden om praktische ruimtes in te richten voor ambulant personeel. 
- Met de komst van een nieuw gebouw willen we deze rolstoelvriendelijk inrichten, inclusief invalidentoilet. 
- In elke klas extra handen in de groep, ter ondersteuning van de leerkracht en ter optimalisering van het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind. 

Ontwikkelpunten 
- Meer aandacht voor het gedifferentieerde instructiemodel.
- Kennis en vaardigheden verder ontwikkelen in het team op het gebied van motivatie, taakaanpak en werkhouding.
- Bij sociaal-emotionele problemen ZIEN gebruiken om het welbevinden in kaart te brengen. 
- KiVa en WinWin nog gerichter inzetten. 
- Verder ontwikkelen van de kerncompetenties van leerkrachten, aangaande relatie, competentie en autonomie van leerlingen.
- Kindgesprekken door de gehele school inzetten d.m.v. teamleren.
- Inzet van gecertificeerde leerkrachten in Rots en Water in groepen die baat hebben bij deze aanpak. 
- Het aanbod aan kinderen na schooltijd uitbreiden. Kennis van TOS herhalen en updaten.
- Adequaat inspelen op ondersteuningsbehoeften van de kinderen op cognitief gebied, waar mogelijk binnen de klas: afgestemd passend onderwijs realiseren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met meerdere kinderopvangorganisaties. Met allen zijn afspraken gemaakt over een goede warme overdracht zodat uw kind goed kan starten op school. Kinderen die bijna vier jaar worden en bij ons op school op peutergroep de Parelvangers zitten, kunnen op bepaalde momenten een kijkje komen nemen in hun nieuwe groep. Meerdere keren per jaar hebben pedagogisch medewerker(s) en leerkrachten overleg over de gezamenlijke activiteiten die we organiseren. We streven ernaar om meer en meer te komen tot een gezamenlijke doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen.

Inhoudelijk zijn er twee tot drie keer per jaar overleggen over Voor- en vroegschoolseopvang (VVE). Hiervoor is ook beleid ontwikkeld

Terug naar boven