De Parelburcht

Dongestraat 109 4388 VL Oost-Souburg

  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ieder schooljaar nemen we voor de kinderen van groep 8 de Advieswijzer en de verplichte Eindtoets af. Wij maken gebruik van de IEP Eindtoets. Wij vinden het voor het welbevinden van onze leerlingen van groot belang dat zij op de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs instromen. Wij kijken verder dan de prestaties alleen. Ook de aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren die meewegen.

De IEP eindtoets kijkt ook naar motivatie en schoolbeleving. Bovendien is de opbouw van de toets en de wijze van vraagstelling goed afgestemd op de leerlingen. Samen met ons leerlingvolgsysteem kunnen we goede schooladviezen geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen we de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen binnen de cyclus van Handelingsgericht werken: We kijken op vaste momenten in het schooljaar vanuit verschillende invalshoeken cyclisch naar de ontwikkeling van de leerlingen.
Heel belangrijk is dat we kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We kijken ook naar de leerresultaten. 
Voor het volgen van de leerontwikkeling van de kinderen maken we gebruik van toetsen gekoppeld aan de lesmethodes voor de verschillende vakken, hiermee meten we gedurende het gehele schooljaar de beheersing van de aangeboden lesstof. Daarnaast maken we twee keer per schooljaar gebruik van de methode-onafhankelijke toetsen van CITO. Hiermee meten we de ontwikkelde vaardigheid van een leerling op een bepaald vakgebied afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Ze geven ons waardevolle informatie over de ontwikkeling van de leerlingen en afstemming van het onderwijs, de groepen en onze school.
Deze tussenresultaten worden meegenomen in de groepsbesprekingen (voortgangsbespreking per groep) waarbij zowel op leerlingniveau als op groepsniveau gekeken wordt naar groei en ontwikkeling en in het datagesprek waarbij op groepsniveau gekeken wordt welke ontwikkeling een groep heeft doorgemaakt. We bespreken wat er is gedaan om deze ontwikkeling tot stand te brengen en welke mogelijke acties nodig zijn om de ontwikkeling verder positief te stimuleren. Al deze acties stellen we vast in groepsplannen waarbij per vakgebied in kaart is gebracht welke instructiebehoefte de leerlingen hebben. Aan de hand van de resultaten van de tussentoetsen van CITO en de methodetoetsen wordt nagegaan of op de juiste wijze tegemoet wordt gekomen aan deze instructiebehoefte. We evalueren deze groepsplannen.

We analyseren onze opbrengsten op schoolniveau waarbij wordt gekeken of met de tussenresultaten de beoogde streefdoelen zijn behaald en of de acties die op basis van de eindresultaten zijn opgesteld effect hebben gehad om kwaliteit en resultaten te verbeteren. De analyse van de tussenresultaten in de verschillende hierboven genoemde situaties levert aanwijzingen op om de afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen te verbeteren en op groeps- en schoolniveau gericht activiteiten in te zetten om resultaten te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgt extra aandacht in groep 8. Er vinden in dit laatste leerjaar van de basisschool extra activiteiten plaats om goed inzicht te krijgen in het vervolgonderwijs. 
Voor het geven van een gedegen advies gebruiken we onze gegevens uit het leerlingvolgsysteem. We nemen in het najaar de IEP advieswijzer af en komen zo tot een advies m.b.t. het uitstroomprofiel van ieder kind. Dit advies bespreken we met ouders/verzorgers en de leerling zelf.

Behalve de resultaten die een leerling boekt, kijken we vooral vanuit het welbevinden van een leerling. Ieder kind verdient een school waar hij of zij zich thuis gaat voelen.

In april nemen we de verplichte Eindtoets af. Wij gebruiken hiervoor de IEP eindtoets. Het kan zijn dat naar aanleiding van deze uitslag het advies wordt bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien onze school en onze groepen als een leefgemeenschap. In deze leefgemeenschap voelen kinderen zich gezien en gehoord, hebben ze een stem en leren ze samen beslissingen te nemen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar en voor de gemeenschap.

Als school hechten we veel belang aan het bijbrengen van sociale normen en waarden. Hierbij zijn groepsvormende activiteiten die jaarlijks terugkomen essentieel. Op deze wijze bereiken we een sociaal veilig schoolklimaat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • samenwerken
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eén van de instrumenten om de onderwijskwaliteit te toetsen is het Integraal Schooltoezicht vanuit de Onderwijsinspectie.

De Inspectie beoordeelt dan op vijf gebieden: Leerresultaten, Kwaliteit van lesgeven, Sfeer op school, Schoolcontacten en Methodes.

Het laatste Inpectiebezoek dateert uit 2016. Hierbij lag het accent op dyslexie. 

Door middel van bezoek in een aantal groepen, het voeren van gesprekken en bestudering van documentatie, heeft de Inspecteur de conclusie getrokken dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is.

De wijze waarop de leerkrachten de leerstof uitleggen, wordt beoordeeld als in hoge mate bijdragend aan de onderwijskwaliteit. Dit geldt ook voor de wijze waarop leraren ervoor zorgen dat leerlingen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Terug naar boven