De Parelburcht

Dongestraat 109 4388 VL Oost-Souburg

  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht
  • Schoolfoto van De Parelburcht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum de Parelburcht.

De Parelburcht is een middelgrote Christelijke basisschool in Oost-Souburg. Op dit moment zit onze tijdelijke locatie aan de Dongestraat 109 in Oost-Souburg. Dit schooljaar zal de nieuwbouw aan de van Visvlietstraat gaan starten. De school telt gezamenlijk zo’n 250 leerlingen en een enthousiast team met 33 personeelsleden. Sommige teamleden zult u dagelijks tegenkomen, anderen werken parttime. De teamleden van onze school zijn allen gespecialiseerd op een bepaald gebied, zoals werken met jonge kinderen of oudere kinderen, hulp en begeleiding aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, gedrag, ICT, taal/lezen, begeleiding etc.   Het onderwijsconcept van onze school is gericht op Boeiend onderwijs. Dit geven we vorm door goed klassenmanagement, diverse vormen van zelfstandig- en samenwerkend (coöperatief) leren en het stimuleren van de verschillende intelligenties bij kinderen (meervoudige intelligentie). Het creëren van een goed pedagogisch klimaat vinden wij erg belangrijk. Daarnaast zijn we gestart met een traject kindgericht werken; met als doel kinderen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Kinderen werken hierbij bijvoorbeeld met een weektaak waarin het mogelijk is om zelf keuzes te maken.

Onze belangrijkste kernwaarden zijn: Oog voor elkaar, veiligheid, betrokkenheid, samenwerken en vertrouwen.
Deze kernwaarden laten zien waar we voor staan, wat ons bindt en hoe we met elkaar willen omgaan: Ons uitgangspunt in ons dagelijks werk.

Zo realiseren we ons principe: 'Ieder kind heeft talent en elk talent telt.'

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van De Parelburcht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend Onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Talentontwikkeling
  • Veilige omgeving
  • Bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Parelburcht werken we met een continurooster. Elke dag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur, behalve de woensdag. Deze dag eindigt om 12.30 uur. Tijdens het inloopkwartier vanaf 8.15 uur zijn ouders en kind welkom in de klas. Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk in ons gebouw. Dit kunt u regelen met Kinderopvang Walcheren, Tante Keet Kinderopvang of enkele gastouders. Behalve op de woensdagen eten de kinderen met de leerkracht tussen de middag in de klas. Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten per toerbeurt toezicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een positief schoolklimaat vinden wij zeer belangrijk. We werken doelgericht om dit positieve schoolklimaat dagelijks waar te maken.

We gebruiken hiervoor diverse werkwijzen die we periodiek evalueren. U leest hierover in onze Schoolgids en in de diverse hoofdstukken op deze site.

Ook hanteren we een aantal afspraken en protocollen.
Het Schoolveiligheidsplan inclusief antipestprotocol is hierbij de belangrijkste.

Terug naar boven