De Leemstee

Helmichtstraat 44 7574 TX Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Leemstee
  • PBS
Gezonde school
Verkeersveiligheidslabel
  • Schoolfoto van De Leemstee
  • Werken met digitale hulpmiddelen in de hele school (iPad en Chromebooks).
  • In de school onze eigen schoolbibliotheek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CITO 2021-2022: Bij de schoolscore wordt er gekeken naar de 1F en 2F/1S referentieniveaus. Bij de lees en taal domeinen zitten we duidelijk boven de 85% normering bij de 1F scores. Bij rekenen scoren 84% van de kinderen een 1F score. Met opbrengsten in 21/22 scoort De Leemstee boven de signaleringswaarde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten worden gemeten middels methodegebonden toetsen en Citotoetsen. We hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal. Bij de kleutergroepen gebruiken we de observatielijsten ‘Leer- en ontwikkellijnen jonge kind’ uit ParnasSys.

We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem ParnasSys. Deze worden door de leerkracht ingevoerd en geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt een groepsplan opgesteld. Dit is een 'levend' document wat regelmatig wordt bijgesteld en/of aangevuld. Minimaal twee keer per jaar wordt het groepsplan geëvalueerd en wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Zo niet, dan wordt het doel bijgesteld of verlengd en wordt de manier waarop dit doel wordt bereikt, aangepast. Eigenaarschap van het kind is hierbij van belang.

Twee keer per jaar monitoren wij de Citotoetsen en de observatielijsten ‘Leer- en ontwikkellijnen jonge kind’. Leerkrachten bespreken de resultaten eerst met de intern begeleider van hun eigen bouw. Vervolgens bespreken de intern begeleiders en de directie deze resultaten. De laatste stap is dat de gegevens met het gehele team worden besproken in de studievergadering monitoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school proberen we voor de kinderen een ‘veilig klimaat’ te scheppen. Een ‘veilig klimaat’ waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag vormt een bedreiging voor een plezierig werk- en leefklimaat op school. Helaas komt ongewenst gedrag voor, ook bij kinderen op De Leemstee.  

Met SWPBS hebben wij op De Leemstee het doel een positief schoolklimaat te creëren waarin alle leerlingen en volwassenen zich veilig voelen, zowel fysiek als psychisch, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Wij gaan daarbij uit van de volgende waarden:  Respect – Veiligheid – Verantwoordelijkheid/Betrokkenheid. 

Hieruit volgen algemene gedragsverwachtingen die wij hanteren. Deze gedragsverwachtingen staan beschreven in het Beleidsplan Sociale Veiligheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven