Openbare Basisschool De Slinge

't Slingerland 12 8375 GP Oldemarkt

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Slinge

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit diverse scholen. Wij proberen hen en de ouders bij die keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Eind groep 7 is er een plaatsingsgesprek. Aan het begin van groep 8 krijgen de ouders informatie over de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs. In februari vindt er een definitief adviesgesprek over het niveau van de leerling plaats. Deze is gebaseerd op de resultaten die de kinderen hebben behaald in groep 6, 7 en 8. Middels de Plaatsingswijzer krijgen we extra inzicht in de keuze. In oktober/november komen de vertegenwoordigers van Voortgezet Onderwijs in Steenwijk voorlichting geven over hun school. Vervolgens worden de open dagen van het voortgezet onderwijs bezocht. De Centrale Eindtoets wordt in april afgenomen en zorgt over het algemeen voor een bevestiging van het advies van de school. Ouders hebben het wettelijke recht om met de uitslag naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs te gaan. Een lagere score dan het advies leidt niet tot een lagere vorm van voortgezet onderwijs. Wij oderhouden goede contacten met docenten van het Voortgezet Onderwijs. Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de leerkracht van de basisschool en de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. Vanuit het Voortgezet Onderwijs wordt de basisschool regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de betreffende leerlingen. In de laatste periode in groep 8 wordt er door de leerkracht aandacht besteed aan de voorbereiding op de brugklas. Ook wordt de leerling door de ontvangende school voor Voortgezet Onderwijs uitgenodigd voor een kennismaking.

Belangrijke wijziging: Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Wat gaat er veranderen vanaf het schooljaar 2023/2024?

 1. De eindtoets wordt een 'doorstroomtoets'. Deze naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. 
 2. Er is één week (eind maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Door de invoering van een centraal aanmeldmoment maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies.
 3. Het tijdpad om te komen tot een schooladvies zal veranderen:
 • De school meldt zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig advies
 • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve schooladvies, aan op de middelbare school

Er geldt een uitzondering voor leerlingen die de overstap maken naar het VSO.

De leerlingen die onze school hebben verlaten hebben gescoord naar kunnen, zoals verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op OBS de Slinge werken wij opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij de leeropbrengsten van de leerlingen gebruiken om het onderwijsleerproces te verbeteren. Daarvoor hebben wij een opbrengstgerichte werkcyclus ontworpen. Bij de start van het schooljaar wordt er met iedere leerkracht een startgesprek gehouden om de doelen voor het komende schooljaar vast te stellen. De Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar afgenomen. Na elke toets periode bespreekt de leerkracht met de directeur/locatiecoördinator en intern begeleider de toets resultaten. Tijdens deze bespreking wordt gekeken naar de resultaten op groeps- en individueel niveau. De resultaten worden tweemaal per jaar (februari en juni) per groep beschreven en geanalyseerd. Vervolgens wordt er een groepsplan gemaakt. Tijdens de tussenevaluaties met de leerkracht, de intern begeleider en de directie worden er acties afgesproken om de resultaten te verbeteren of te consolideren. Het hele team is betrokken bij de bespreking van de Cito-resultaten op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt door de school gegeven op basis van de gehele schoolloopbaan. De eindtoets is hierin niet leidend. Het advies dat gegeven wordt is uniek voor ieder kind en wordt in overleg met de ouders en de ontvangende school voor Voortgezet Onderwijs gedaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We hechten veel belang aan een gezond pedagogisch klimaat. Onze school is een veilige plek met een sfeer waarbinnen kinderen zich prettig voelen, waar normen en waarden belangrijk zijn en kinderen elkaar accepteren en respecteren. Belangrijk hierbij is de open en ontspannen sfeer op school. Een sfeer waarin ieder kind zich thuis voelt en die bijdraagt tot een fijne schooltijd. Dat zijn de voorwaarden voor alle kinderen om tot goede leerprestaties te komen. Wij hechten daarom veel belang aan duidelijke omgangsregels. Samen met de kinderen zijn deze regels tot stand gekomen en alle kinderen proberen zich altijd aan deze regels te houden:

Elkaar respecteren. Samen problemen oplossen. Naar elkaar luisteren. Bij een ander niet doen wat je zelf niet leuk vindt. Niemand buitensluiten. Elkaar helpen. Accepteren dat iedereen anders is, anders kan denken en er anders uit kan zien. Proberen elkaar zoveel mogelijk te begrijpen. Samen voor het speelmateriaal zorgen. Afspraken maken en je eraan houden. Samen spelen en werken.

Op school hebben wij een pestprotocol. Wij vinden het heel belangrijk dat goed beschreven wordt hoe wij op onze school omgaan met de problemen rondom het pesten.

Als OBS de Slinge staan we niet op ons zelf. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de overige scholen voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, Stichting Op Kop. We vormen een samenwerkingsverband waarbinnen kleinere netwerken zijn ontstaan. Zo werken we samen op het gebied van leerlingenzorg (netwerk Interne Begeleiding) en computeronderwijs (netwerk ICT-coördinatoren). Soms gaan collega’s van Op Kop-scholen bij elkaar kijken op school, in de klas; collegiale consultatie. Een goede manier om te leren met en van elkaar en de kennismaking te intensiveren. We werken samen met diverse instellingen zoals de IJsselgroep, Katholieke Pabo Zwolle, het Deltion College, Drenthe College en het Friesland College. Op het gebied van de speciale zorg voor de kinderen, werken we samen met de Speciale school voor Basis Onderwijs in Steenwijk. Indien nodig maken we gebruik van de specialistische kennis die daar aanwezig is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Wederzijds respect
 • Open communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Er is daarom niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar. 

Terug naar boven