Openbare Basisschool De Slinge

't Slingerland 12 8375 GP Oldemarkt

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Slinge

Het team

Toelichting van de school

De directeur heeft de algehele leiding van de school en is eindverantwoordelijk. Veel van de uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de locatiecoördinator. Zij bewaakt de afstemming binnen de groepen en de onderwijsinhoudelijke/pedagogische voortgang in de bouw. Ouders kunnen in eerste instantie alle zaken met de groepsleerkracht(en) bespreken. Het team van De Slinge is qua leeftijd goed gemengd. Het team is bekwaam en staat open voor ontwikkeling. Elk teamlid werkt nauw samen met zijn of haar duo om het onderwijs vorm te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten proberen we of de duo collega dat verlof kan en wil vervangen. Daarnaast maken we gebruik van de invalpool van de Stichting Op Kop. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd in combinatiegroepen. In het schooljaar 2023-2024:

Groep 1/2: juf Elca en juf Ingrid 

Groep 3/4: juf Bea

Groep 5/6: juf Astrid en meester Patrick

Groep 7/8: juf Jerina

Onderwijsassistent: juf Anita

Daarnaast is het voor leerlingen mogelijk om instructie te volgen in een andere jaargroep. Dit is mogelijk voor leerlingen die een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong hebben voor een enkel vakgebied.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met kleuteruniversiteit. Spelend en bewegend leren krijgen een belangrijke plek binnen ons onderwijs. De mappen gecijferdheid en fonemisch bewustzijn worden gebruikt als bronnenboek. We gebruiken dagritme kaarten ter ondersteuning van de dagindeling. De kinderen werken in vaste taakgroepen zodat alle doelen en materialen aan bod komen. Het rekenonderwijs wordt aangeboden door de methodiek met sprongen vooruit. We bieden de onderdelen: tellen, getalbegrip, meten en meetkunde aan. Ze kunnen hoeveelheden tot tenminste 12 tellen (heen en terug) weergeven en vergelijken; cijfersymbolen tot 20 herkennen; voorwerpen sorteren op bijv.: lengte, dikte e.d.; begrippen als zwaar, licht, groot, klein kunnen toepassen; dagritme herkennen; dagen van de week en seizoenen; het systeem van kopen en betalen en begrijpen dat geld een waarde heeft. Ook het werken met constructiematerialen en de bouwhoek vallen onder het gebied rekenen. Elke 4 tot 6 weken wordt een nieuw thema gekozen. Elke 2 weken leren ze een nieuwe letter en de kinderen mogen dan spullen meenemen voor de letterkast die beginnen met deze letter of waar de letter in voorkomt. Vervolgens worden verschillende werkvormen aangeboden die met de letter van de week te maken heeft. In groep 1 en 2 bieden we Engels aan dmv. de methode Join In. Er worden Engelse prentenboeken aangeboden en ze doen interactieve lessen, ook zingen we veel Engelse liedjes. De lessen zijn thematisch opgebouwd. Door de hele school werken we met de sociaal emotionele methode Kiva. In groep 1 en 2 werken we met Rik de Pauw die avonturen met zijn vrienden op de boerderij beleeft. Vanaf het 2e deel groep 2 werken we met Bouw en kunnen de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het onthouden van de letters digitaal werken. De kinderen van groep 1 en 2 werken ook met Hallo Wereld, ze krijgen gastlessen die gaan over verschillen in de wereld.     

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs aan vier tot twaalfjarigen gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. We houden in grote lijn de doelen per leerjaar aan en in het totaal de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

Op De Slinge vinden wij het belangrijk dat de onderwijsleertijd op een effectieve manier wordt ingevuld, met daarbinnen tijd voor creatieve ontwikkeling. Binnen onze school speelt de planning een centrale rol, zodat wij optimaal kunnen inspelen op de behoeften van onze leerlingen. Afhankelijk van de behoefte differentiëren wij in instructietijd. Het didactisch handelen op De Slinge kenmerkt zich door een duidelijke structuur, waarbij zelfstandig werken een belangrijk onderdeel vormt. Bij de instructie en de verwerking maken wij gebruik van gevarieerde werkvormen. Interactie vormt een rode draad binnen de lessen bij ons op school. De leerkrachten op De Slinge hanteren het werkmodel zelfstandig werken om zo het didactisch handelen af te stemmen op de kinderen. Door middel van afstemming van het pedagogisch en didactisch handelen, kunnen wij de doorgaande lijn bewaken. Kinderen kunnen extra ondersteunende materialen of hulp van een ambulant begeleider krijgen. Voor hoogbegaafde kinderen is bijvoorbeeld speciaal materiaal op school aanwezig in de vorm van Levelwerk. We maken daarnaast gebruik van de Sophia klas binnen onze stichting voor onderbouw en bovenbouw. De Sophiaklassen van Stichting Op Kop zijn een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. In deze klassen wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. Al deze groepen worden begeleid door gespecialiseerde leerkrachten.

Vanaf groep 3                                                                                                                                                

Er wordt gewerkt met een taakbrief. Op de taakbrief staat een weektaak aangegeven en in principe al het werk dat zelfstandig gemaakt kan worden. Er wordt rekening gehouden met kinderen die moeite hebben met hun werktempo. Als de kinderen een taak gemaakt hebben, wordt deze met de dag kleur afgetekend. Kinderen die meer aankunnen, krijgen verrijkingsstof. (Meer)begaafde kinderen krijgen i.p.v. de basisstof meteen verrijkingsstof aangeboden. De taakbrieven worden wekelijks mee naar huis gegeven, zodat ouders op de hoogte zijn van hoe en waaraan hun kind gewerkt heeft. Kinderen kunnen ook reflecteren op hun taakbrief, bijvoorbeeld hoe zij gewerkt hebben. Na een instructie, soms gedifferentieerd (rekening houdend met het niveau van het kind), kunnen de kinderen plannen in welke volgorde zij hun taken gaan maken. Begeleiding bij het plannen blijft voor een aantal kinderen noodzakelijk. Samenwerken, elkaar helpen, mag bij het maken van de taak. Belangrijk is wel dat samenwerken van de kinderen een actieve leerhouding vereist. Een voorbeeld van het samenwerken is het werken met maatjes. 

In groep 3 wordt leesonderwijs gegeven aan de hand van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor rekenen wordt de methode ‘Alles Telt Q’ gebruikt in de groepen 3 t/m 8. Het schrijfonderwijs geven we door middel van de methode ‘Pennenstreken’. Vanaf groep 4 wordt het begrijpend en technisch lezen verder geoefend met de methode 'Estafette’. Voor taal, spelling en woordenschat wordt gewerkt met de taalmethode ‘PIT’. Voor de wereld oriënterende vakken maken we gebruik van Naut, Meander en Brandaan en 'Join in' is onze methode voor Engels. Groep 4 t/m 8 werkt met de jeugdverkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7/8 wordt meegedaan aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen (1x per 2 jaar). Aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek wordt in de onderbouw voorbereidend aandacht besteed en vanaf groep 5 structureel.

Uitgestelde aandacht 

In alle groepen wordt gewerkt met uitgestelde aandacht. Dat betekent dat de groepsleerkracht niet op elk moment voor de kinderen beschikbaar is. Bij problemen leren we de kinderen eerst zelf een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan vraagt het kind het aan een ander kind. Door de hele school gebruiken we een blokje voor uitgestelde aandacht. In de midden- en bovenbouw werken we wisselend klassikaal als individueel. De kinderen krijgen papieren instructiemodellen, die ze kunnen gebruiken bij de zelfstandig lessen. Dit bevordert weer de zelfstandigheid en voorkomt dat kinderen voor elke kleinigheid naar de leerkracht toestappen. De wereldoriënterende vakgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zullen vaak met de gehele groep behandeld worden. De manier van verwerking kan wel verschillen per groep(je) kinderen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe zijn we een school voor alle kinderen. Bij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zullen we individueel bekijken of we kunnen voldoen aan deze onderwijsbehoefte. We zullen daarover in gesprek gaan met de ouders en samen tot een weloverwogen beslissing komen.

We hebben daarbij niet alleen te maken met het kind, maar ook met zijn/haar klasgenoten en leerkracht(en).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor verwijzen wij naar onze ondersteuningsstructuur. Deze is op school in te lezen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven