Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een medewerker wordt altijd eerst gekeken of wij dit intern kunnen oplossen. Rust en voorspelbaarheid vinden wij voor uw kind erg belangrijk. Echter is het soms mogelijk dat wij het met elkaar niet op kunnen lossen. Dan schakelen wij Slim Personeelsdiensten in. Onze stichting heeft een aantal 'poolers' die staan ingeschreven bij Slim Personeelsdiensten, deze poolers zullen altijd als eerste worden ingezet op vervanging. In een enkel geval lukt het niet om een vervanger te vinden. Dan zullen de kinderen van de betreffende groep worden verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval worden de kinderen, met pijn in ons hart, naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

't Sterrenpad is een Jenaplan school. In de stamgroep zitten drie verschillende leerjaren. Dus wanneer uw kind in de middenbouw zit, leert hij samen met kinderen uit groep 3,4 en 5. Het is prachtig om te zien hoe natuurlijk dit gaat. Er wordt gedacht vanuit de stamgroep in plaats van de jaargroep. Het grote voordeel van deze combinatie groepen is dat de kinderen door en van elkaar leren. Ook uw kind is een keer de jongste of de oudste en kan een keer een klasgenoten helpen op een bepaald vakgebied of er juist van leren. 

Het streven is dat uw kind gedurende de bouwperiode dezelfde stamgroepsleider houdt. Wij kennen op school de onderbouw, groep 1 en 2, de middenbouw, groep 3,4 en 5 en de bovenbouw, groep 6,7 en 8.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze onderbouw werkt in thema's en maakt hierbij gebruik van een beredeneerd aanbod. De stamgroepleiders observeren de kinderen goed en passen de omgeving aan naar de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit betekent in de praktijk dat de hoeken in de groepen en de gang uitdagend zijn en regelmatig wisselen.

Daarnaast werken wij met de leesrijpheidsmethode. Wij bieden onze kinderen lees- en schrijfonderwijs aan wanneer de kinderen leesrijp zijn. Dit is het geval als de hersenen er aan toe zijn en de juiste vaardigheden beheersen om te leren lezen en schrijven. Hierin zijn wij als school uniek ten opzichte van veel andere scholen. Wanneer uw kind bij ons start in de onderbouw of middenbouw wordt door middel van kleine testjes bepaald of uw kind leesrijp is. Wanneer wij zien dat dit nog niet het geval is, blijft de stamgroepleider het kind uitdagende materialen bieden om het proces te blijven prikkelen. Wanneer blijkt dat uw kind leesrijp is, starten we met het aanbod. Dit kan zijn in groep 1, maar ook in groep 4.

Iedereen wil leren lezen, daarin is niemand een uitzondering. Ons doel is om dit zonder frustraties te laten verlopen en vooral met veel plezier. Uit onderzoek blijkt dat onze kinderen in de bovenbouw allemaal even goed kunnen lezen. Hier zijn wij erg trots op. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt veel vanuit de belevingswereld van de kinderen door gebruik te maken van realistisch rekenen en levenstaal onderwijs. Tijdens de blokperiodes werken alle kinderen van de school aan de verplichte schoolvakken, zoals taal, rekenen en spelling. Buiten de blokperiode wordt veel gewerkt aan verschillende projecten. Deze projecten kunnen zowel kind- als stamgroepleider gestuurd zijn. Wanneer uw kind nieuwsgierig is naar een onderwerp, kan hij dit tijdens een kindgesprek bespreken en tot een plan te komen. 

De taken van de kinderen zijn weggezet in weekplanning. De kinderen kunnen zelf plannen waar en wanneer ze ergens aan werken. Belangrijk is dat aan het einde van de week al het werk gedaan is. Misschien denkt u nu, mijn kind kan dat nog niet. Wij helpen uw kind hierbij en geven de kinderen zoveel verantwoordelijkheden als ze zelf kunnen dragen. Dit verschilt dus per individu. Het levert prachtige gesprekken op die ons allemaal uitdagen om te blijven ontwikkelen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen zijn verschillend en daarmee uniek. We willen ons onderwijs daarom zo inrichten dat het zo passend mogelijk is voor ieder kind. Dit schoolondersteuningsprofiel omschrijft de wijze waarop Primenius kaders heeft opgesteld omtrent gepersonaliseerd, en daarmee passend, onderwijs. Aan de hand hiervan kan een afweging gemaakt worden, door zowel de ouders als de school, of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind.

In dit document beschrijft de school op welke manier tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt waar de school zijn grenzen bereikt en op welk moment verwezen wordt naar een andere onderwijsvorm.

Grondslag van onze werkwijze is een handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Onderwijs is een systeem waarin de verschillende factoren elkaar, in een cyclus van oorzaak en gevolg, voortdurend wederzijds beïnvloeden. Kinderen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! Wij kijken dus naar dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De pedagogisch- didactische aanpak van de leerkracht, de ingezette interventies, de opdrachten, de sfeer in de groep en de ondersteuning van thuis uit doen er toe. We stimuleren op deze manier eigenaarschap, zowel van kinderen als van leerkrachten.

De leerkracht doet ertoe! Door sterk in te zetten op het ondersteunen en coachen van de leerkracht in zijn dagelijkse onderwijssetting is deze goed in staat om af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Om dit te bewerkstelligen, is binnen de scholen van Primenius een structuur aangebracht in werkwijze, planning en ondersteuning gebaseerd op een cyclisch proces. Door het invoeren en afstemmen van formulieren, protocollen en het gebruik van het leerlingvolgsysteem.Alles wat we doen is ondersteunend aan datgene waar het om gaat: het primaire onderwijsproces. We werken constant aan de verbetering van de verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden, naar aanleiding van bevindingen en ontwikkelingen.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf de Speelster

Onze school heeft een eigen opvang, de Speelster. De gemotiveerde collega's van de Speelster staan iedere dag van 6:30 uur tot 18:30 uur voor uw kinderen klaar. Op deze manier bieden wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0-13 jaar. De medewerkers voor de opvang van 0-4 jarigen zijn geschoold voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en maken, ter inspiratie, gebruik van een methode om inhoudelijk goed onderwijs te bieden aan de doelgroep. Ook zijn alle medewerkers van de Speelster EHBO gecertificeerd. Daarnaast hebben we de luxe dat onze medewerker van de naschoolse opvang ook gymdocent is en met de kinderen mag gymmen in het gymlokaal dat gelegen is in de school. 

Doordat de opvang volledig van de school is, delen wij de kennis met en van elkaar. Onze intern begeleider begeleidt en coacht ook de medewerkers van de Speelster. Hierdoor kunnen wij samen vanuit nieuwsgierigheid naar uw kind kijken. 

Voor meer informatie over de opvang verwijzen wij u door naar www.Tamariki.nl 

Terug naar boven