Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren liggen de scores van de eindtoets lager dan het gegeven advies. De gegeven adviezen liggen vaak hoger dan het behaalde resultaat op de eindtoets. We volgen van ieder kind het leerproces vanaf het begin van de schoolloopbaan. Hierbij staat het kind en het welbevinden van het kind bij ons voorop. De ontwikkeling volgen we zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. De kindgesprekken wie we met het kind voeren geven ons een goed beeld van het welbevinden, samen zoeken we naar uitdagingen en maken we het kind medeverantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. In het schooljaar 2019-2020 zijn ten gevolge van landelijk besluit naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak geen eindtoetsen afgenomen. Derhalve vindt u hier geen gegevens van in deze schoolgids. Leerlingen zijn op basis van de plaatsingswijzer verwezen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen worden op 't Sterrenpad gezien als een hulpmiddel om de leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling. Welke toetsen wij kunnen afnemen, staat omschreven in de toetskalender. Per doel kan het toetsmiddel verschillend zijn. Daarnaast toetsen wij adaptief (op niveau van de leerling) en dynamisch (niet op vast momenten). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

?Kinderen ontwikkelen zich bij ons in een veilige omgeving en leren ontstaat vanuit plezier en beleving. Ieder kind is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. We willen dat kinderen sociaal vaardig en zelfstandig worden en samen kunnen werken zodat ze opgroeien tot een gelukkig mens in de toekomstige maatschappij. We onderschrijven hierbij de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. We zijn een school met een prettige sfeer en een goed schoolklimaat. Samenwerken hoort bij Jenaplan. De kinderen zijn zorgzaam naar elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik mag zijn wie ik ben
  • Ik mag worden wie ik ben
  • Wij... samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven